برچسب: مقاله ناتوانی یادگیری

راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و راهبردهای شناختی و فراشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} بر اساس نتایج این پژوهش، و با توجه به اهمیت فرایند نوشتن در ایجاد ارتباط موثر، به مربیان آموزش و پرورش پیشنهاد میشود که این... ادامه مطلب

ادامه نوشته

سبب شناسی نارسایی در بیان نوشتاری و انشای متقاعدکننده و عناصر آن

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2-2-1-2- املا یا هجی کردن املا یا هجیکردن، توانایی استفاده از حروف جهت ساختن کلمات به همان صورت که مورد استفاده قرار میگیرند... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} پیوست3- عناصر انشای متقاعد کننده (DARE) 103 پیوست 4- پرسشنامه SNAP-IV 104فهرست5- پرسشنامه ی ارزیابی رفتاری راتر (فرم معلم) 105پیوست 6-... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق با موضوع راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و راهبردهای شناختی و فراشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} امانی، رضا؛ خواجه موگهی، ناهید. (1384). مقایسهی الگوی کودکان مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی با کودکان سالم. مجله دانشگاه علوم... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق در مورد کودکان کم توان ذهنی و ناتوانی های یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} تشخیص اینکه دانش آموزان با نارسایی یادگیری بتواند بخوبی از زمان استفاده کنند . این راهبردهای یادگیری در قالب یک برنامه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق در مورد راهبردهای آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان حساب نارسا و مهارتهای اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} فرایند یادگیری ریاضی در کودکان حساب نارسایادگیری ریاضی و عملیات محاسبه فرایندی است تدریجی که در مغز رخ می دهد . مساله صرفاً... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق در مورد مهارتهای اجتماعی و کودکان و نوجوان

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} روانشناسی هنر می کوشد تانفس آدمی را بررسی کرده و رابطه میان ضمیر ناخود آگاه و وجدان نهان و اعمال و احساس او را که همان هنر است... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع مقاله با موضوع اختلالات رفتاری کودکان و ناتوانی های یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} ج) عوامل روانیا-مکان دارد کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری در عملکردهای روانی پایه چون ادراک ، حافظه و شکل درون به مفاهیم... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع مقاله با موضوع تعاریف اختلال یادگیری و ناتوانی های یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 12- 2- 2- آرامش روانی با موسیقی طبیعت:ضرب آهنگ و حرکت منظم امواج دریا، سکوت و آرامش سبزه زار و بیشه زار با نغمه پرندگان و صدای... ادامه مطلب

ادامه نوشته