برچسب: مقاله پیشرفت تحصیلی

راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و راهبردهای شناختی و فراشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} بر اساس نتایج این پژوهش، و با توجه به اهمیت فرایند نوشتن در ایجاد ارتباط موثر، به مربیان آموزش و پرورش پیشنهاد میشود که این... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} زارع بهرام آبادی، مهدی و گنجی، کامران. (1392). بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و همبودی آن با اختلال یادگیری در دانش... ادامه مطلب

ادامه نوشته

ابعاد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} دیدگاه مورد قبول در دهه 1970 این است که مواد غذایی در ایجاد فزون کنشی نقش دارند. برای مثال، رنگهای مصنوعی غذاها، افزودنیها و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

رشد و توسعه اقتصادی و محتوای برنامه درسی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} ژان ژاک روسو دانشمند بزرگ فرانسوی بر فعالیت یادگیرنده در امر آموزش و یادگیری تأکید نموده و می‌گوید که بگذارید کودک خود... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای یادگیری و ویژگی های شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} درروش فعال هدف یادگیری است به طوری که دانش آموزبه یادگیرنده ای مادا العمر تبدیل می شودکار گروهی درکلاس بخشی از دانش امروز... ادامه مطلب

ادامه نوشته

روشهای یادگیری مشارکتی و روش یادگیری مشارکتی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2-3-1- تحقیقات انجام شده درایراندر ایران تحقیقات متعـددی نقـش مهـم و کلیدی معلم را در فعـال نمـودن روش مشارکتی در روند یاددهی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

مهارت های اجتماعی و یادگیری مشارکتی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} این دیدگاه،به مرور روش‏هایی را برای آموزش و یادگیری علوم به وجود آورده‏ است که به روش‏های اکتشافی،فرایند-مدار،و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

فناوری اطلاعات و ارتباطات و مشارکت دانش آموزان

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مفاهیمی همچون کار گروهی،یادگیری گروهی، یادگیری سازمانی، و سازمان‏های یادگیرنده، مفاهیمی کمابیش نزدیک و نسبتا جدید در عرصه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای شناختی و فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نمودار 5-2- عوامل موثر بر انتخاب روش تدریس ……………………………….86چکیده اثربخشی و کارایی نظام آموزشی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع مقاله با موضوع ابعاد مهارتهای زندگی و خودکارآمدی و اضطراب

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مطالعاات فلتز و همکاران(1979)، نشان میدهد که باورها بر آمادگی گروه برای عملکرد مؤثر است. اسپینک (1990)، رابطهی بین خودکارآمدی... ادامه مطلب

ادامه نوشته