اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- …

در تحقیقی Ozcan و همکاران در سال ۲۰۱۱ اثر آنتی اکسیدانی اسانس های گیاهی دارچین، زرماری…

سامانه پژوهشی – اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- …

به دست آورده شد.۳-۵-۳- استخراج و اندازه گیری روغن کل مغز گردوبرای استخراج روغن کل مغز…

اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- قسمت ۲۰

۶- تکنولوژی ساده تولید فیلم و پوشش های خوراکی۷- افزایش دهنده ارزش تغذیه ای مواد غذایی…

منابع مقالات علمی : اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- …

۳۰/۳۲ ۰۵/۰ ± گردو پالمتیک اسید ۰۷۹/۰ ۲۳/۹ ۰۳/۰ ± اولئیک اسید ۳۵۰/۰ ۹۲/۴۰ ۰۱/۰ ±…