برچسب: پایان نامه سازگاری اجتماعی

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} در این فصل به توضیح طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری، معرفی ابزارهای پژوهش و در نهایت، روش تجزیه و تحلیل... ادامه مطلب

ادامه نوشته

ناسازگاری اجتماعی و اضطراب و افسردگی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مربی و دانش آموز در مورد انشای نوشته شدهی دانش آموز در پیش آزمون بحث میکنند.سومالگوسازی راهبردمربی چگونگی استفاده از راهبرد... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع سازگاری اجتماعی و عملکرد خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} چندین مطالعه اثر خودکنترلی رادرمحل کاربررسی کرده وبه این نتیجه رسیده اندکه افرادباخودکنترلی بالابیشترین مهارت اجتماعی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع سازگاری اجتماعی و سازگاری

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} DfTSig دودامنه دختر17311/735/256/23835/2019/0پسر14727/672/3همان طور که یافته های جدول 4-8 نشان داد، می توان استنباط نمود که میانگین نمره... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع ویژگی های روان سنجی و عملکرد خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} به میزان مشارکت و همکاری اعضا در خانواده گفته می شود. سؤالاتی که خرده مقیاس آمیزش عاطفی را در تست ابزار سنجش خانواده اندازه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تشخیص انحرافات از طریق تطبیق عملکرد با استاندارد و تعیین معیار یا استاندارد

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} الف) تعیین معیار یا استانداردکمال مطلوب این است که هدف هایی که در فرآیند برنامه ریزی تعیین می شوند کاملاً دقیق و مشخص باشند... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تجزیه وتحلیل آماری و منبع کنترل بیرونی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} لیسن و جونز(2000 ، به نقل از زائریان، 1386) در یک مطالعه به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب حالت، کمالگرایی، فقدان خودکنترلی،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی و ویژگی های شخص سازگار

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} می باشد. 4- همدلی: که رفتارهایی مانند محبت و همدردی را در بر می گیرد. 5- خویشتن داری: رفتارهایی مانند صبور بودن و عمل کردن را در... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تعریف مهارت های اجتماعی و دانش آموزان دبیرستانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} الف) تعریف مفهومی متغییرهای پژوهشیسازگاری از رفتار مفید و موثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی، به گونه ای است که تنها... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع انسان موجودی اجتماعی است و تعریف مهارت های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} تفاوت های گروه های قومی، سن و جنس در سازگاری اجتماعی نوجوانان در پژوهشی توسط مری بسیل (2011) مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه این... ادامه مطلب

ادامه نوشته