اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- …

در تحقیقی Ozcan و همکاران در سال ۲۰۱۱ اثر آنتی اکسیدانی اسانس های گیاهی دارچین، زرماری…

پژوهش – اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- قسمت …

(℃) گردو با پوست مغز گردو صفر۱۰۲۱ ۲۰- ۱۲۱۲- ۶۶- ۲ ۱۲- ۶۶- ۲۲- ۱ حداکثر…

متن کامل – اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۱۶

انتظارات مشتریکیفیت درک شده از سخت افزارکیفیت درک شده از نرم افزارمنبع: Kristiansen,2001براساس این مدل عوامل…

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۱۷

در خصوص توجه به کیفیت محصول می‏توان گفت خدمات مختلف در جایگاههای متفاوتی از میزان آمیختگی…

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲۹

توسعه شبکهبازپرداختتنوعتوانایی ارضای نیازهای آتیبرتری تکنولوژیاعتباراطلاعاتفرایند خدماتزمان انتظارظاهر شعبدردسر در سیستم خدماتدوستانه بودنارتباط و مشارکتپاسخگوییدانش و…