منبع پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، دانش آموزان، social science

دانلود پایان نامه

ر بر میزان شادکامی سالمندان.مجله روان شناسی و دین، دوره هشتم،شماره 30، تابستان،ص 69.
– نریمانی،محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول(1392). مقایسه ی اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی.مجله ی ناتوانی های یادگیری، دوره ی 2، شماره ی 4/176-154.
-مهداد ، علی. (1387). روان شناسی صنعتی _ سازمانی. تهران : جنگل.
– مهردوست، زینب؛ نشاط دوست، حمید طاهر؛ عابدی، احمد(1392). اثر بخشی پذیرش و تعهد درمانی بر کاهش توجه متمرکز بر خود و بهبود باورهای خود کار آمدی اجتماعی(مقاله پژوهشی) روش ها و مدل های روان شناختی سال سوم شماره 11،صص82-67.
-منصور ،م،روانشناسی ژنتیک.(1387).
– مشکی و همکاران(1387)، بررسی تاثیر برنامه آموزشی با به کارگیری عزت نفس و باورهای کنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان، فصلنامه علمی پژوهشی فیض، دوره دوازدهم، شماره 4.
– هربرت؛فورمان.(1391).درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.ترجمه راضیه ایزدی و محمد رضاعابدی.تهران:انتشارات جنگل،کاوشیار.
– هیز، پانکی،گرگ.(1391).درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.ترجمه راضیه ایزدی و محمد رضا عابدی.تهران:انتشارات جنگل،کاوشیار.
Snyder ,C.R., McCullough,M.E.(2000).A positive psychology field of dreams
Journal of social and clinical psychology , 19 , 151- 160.
Modden G.Behavior and adaptation in later life.Jornal of Cbronic Disease.2001; 36 (3): 2705.
Young HM, Cochrane BB.Health aging for older women.Nurs clin North Am
2005;39(1): 131-3.
4-Havm- Nies A,de Groot LC.Dietary quality lifestyle factors and healthy aging
2003; 32 (4): 427-34.
Diener, E.(1984).”Subjective well-being”.Psychological Bulletin, 95, 542-575.
Cohen,S,Herbert TB.(1996).Health psychology:psychological factors and Physical disease from the perspective of human psychoneuro immunology.
Annu.Rev.psychology.47:113-142.
7- Eddington N,Shuman R.Subjective well-being.presented by continuity Psychology education;2004.
Williams, J.I. (2000).Reflection on assessing quality of life WHOQOL and
Happiness-100(8,6,9 HUvLRQ).Journal of clinical epidemiology,53,13-17.
Vallis M, Ruggiero L,Greene G,Jones H,Zinman B,Rossi S, et al. Stages of
Change for healthy eating in diabetes: relation to demographic,eating- related,
health care utilization, and paychosocial factors. Diabetes care 2003; 26 (5):
1468-74.
Hayes,S.C.& Smith,S (2005)Get out of your mind and into your life :
Thenew Acceptance and Commitment Therapy.Oakland, CA: New Harbinger.
witkiewitz k, Marlatt GA,walker D.Mindfulness-based relapse prevention for alcohol and substance use disorders. Journal of Cognitive psychotherapy
2005; 19(3):221-8.
12-Ben-Zar, H., Dudevany,H.,&Lury, L (2005).Associotion of quality of life and
Hardiness with Mental Healty the older mothers and fathers.Journal of
intellecetuallDisablity Research,49(1),45-62.
Bonomi, A.E., Partrick,D.L.,Bushnell,D.M. (2000).Validation of the united
States,version of the word health organization quality of life (WHOQOL)
instrument. Journal of clinical Epidemiology,20,485-493.
Albert,U., Mania,G.,Bogetto,F.,Chiarle,A.,Mataix-Cols,D.(2010).Clinical
Predictors of health-related quality of life in obsessive – compulsive disorder.
Comprehensive psychiatry,51,193-200.
Delaware,Ali. (1388).Theoreticaland practicalresearch in thehumaniti
And social sciences.Tehran:growth.
Wilson,K.G.,&DuFrene,T.(2009).Mindfulness for two: An acceptance and
Commitment therapy approach to mindfulness in psychotherapy.OaKland,CA:
Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New york Dood mea- Burden.R.L(1980) measuring the effects of sters on the mother of handicapped imfamts: mast depression always follow?
– Beckman, P.J(1991). Comparison of mothers and fathers perceptions of the effect of young children with and without
– Cmic, k.,friedrich,w., Greenberg,m(1983).Adaptation of families with mentally retarded children: A model of stress, coping and family ecology.American journal of mental deficiency, 88, 125-231
– Corsini. R.(1973). Current Psychotheraphes. Peacock Pubilshers. Inc Itasaca. Lllonnis
– Corson. V.(1999)Bermer.A.Elizabeth.N.Mental Health Nursing. Sau Nders Compaany
-Edwards, A.J(1977),Education psychology, landon.15-66
– Ellis. A. doubson. (1988) How to live with and without anger New york: Reasers Digestpress
– Leinonen. J. a,solataus, t . S, Punamaki. R.I, (2003)jurnal of child psychiatry,44(2),227-41
– Ryff. C. D. Keyes. C. l. m Shomtkin .D. (2002). Optimal well-being :Empirical Encounter of two traditional. Journal of Personality and social psychology. 62 (6). 1007-1022
– Skinner. B. F. (1973). Beyond Freedom and Dignity palific Grov. Califormia u.s.a
پیوست ها :
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی GSE-17
ردیف
جملات
کاملا
مخالفم
مخالفم
حد وسط
موافقم
کاملا
موافقم
1
وقتی طرحی می ریزم، مطمئن هستم می توانم آن را انجام دهم.
2
یکی از مشکلات من این است که وقتی می بایست کاری انجام دهم ، نمی توانم از عهده آن برآیم.
3
اگر نتوانم کاری را بار اول انجام دهم، به تلاشم برای انجام آن ادامه می دهم.
4
وقتی که اهداف مهم برای خود تعیین می کنم ، به ندرت به آن ها دست می یابم.
5
قبل از انجام تمام کارهایم آن را رها می کنم.
6
از روبه رو شدن با مشکلات ، اجتناب می کنم.
7
در صورتی که کاری خیلی پیچیده به نظر برسد حتی زحمت امتحانش را به خود نمی دهم.
8
هنگامی که کاری را باید انجام دهم نا مناسب است ، ان قدر پایداری می کنم تا ان را تمام کنم.
9
وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتم ، به طور جدی و دقیق روی انجام همان کار تمرکز می کنم.
10
هنگامی که سعی می کنم چیز جدیدی بیاموزم اگر در ابتدا موفق نشوم به زودی آن را رها می کنم.
11
وقتی مشکلات غیرمترقبه ای برایم رخ می دهد ، به خوبی از پس آن برنمی آیم.
12
از یادگیری مطالب تجربه های جدید ، هنگامی که به نظرم مشکل بیایند اجتناب می کنم.
13
شکست باعث تلاش بیشتر من می شود.
14
به توانایی خود برای انجام کارها اعتماد ندارم.
15
به خود متکی هستم.
16
به سادگی تسلیم می شوم.
17
توانایی برخورد با اغلب مشکلاتی را که در زندگی برایم پیش می آید ، ندارم.
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
جملات زیر را به دقت بخوانید و در صورتی که هر یک از آنها با وضعیت فعلی خود مطابقت دارد، در ستون “بلی” و چنانچه به هیچ شکلی با وضعیت شما مطابقت ندارد، گزینه “خیر” را علامت بزنید.
1- معمولا تشویش ندارم.
2- برایم بسیار دشوار است که در کلاس حرف بزنم.
3- اگر می‎توانستم خیلی چیزها را در خودم تغییر می‎دادم.
4- می‎توانم بدون مشکل زیاد، تصمیم بگیرم.
5- دیگران از مصاحبت با من بسیار لذت می‎برند.
6- در منزل، به آسانی رنجیده خاطر می‎شوم.
7- مدت‎ها طول می‎کشد تا به چیزی تازه عادت کنم.
8- افراد همسن من برایم ارزش زیادی قائل هستند.
9- معمولا پدر و مادرم، به احساساتم توجه نشان می‎دهند.
10- به آسانی تسلیم دیگران می‎شوم.
11- پدر و مادرم بیش از حد از من انتظار دارند.
12- برایم خیلی مشکل است که خودم را آنطور که هستم نشان بدهم.
13- در زندگیم همه چیز درهم و شلوغ است.
14- معمولا دیگران را تحت تاثیر قرار می‎دهم.
15- در مورد خودم نظر بدی دارم.
16- غالبا دلم می‎خواهد خانه را ترک کنم.
17- غالبا در کلاس احساس ناراحتی می‎کنم.
18- فکر می‎کنم از لحاظ جسمانی، ناخوشایندتر از اغلب افراد هستم.
19- وقتی چیزی برای گفتن دارم، معمولا آن را می‎گویم.
20- پدر و مادرم مرا درک می‎کنند.
21- دیگران اکثرا بیشتر از من مورد علاقه هستند.
22- اغلب احساس می‎کنم که پدر و مادرم مرا به ستوه می‎آورند.
23- در کلاس غالبا مایوس می‎شوم.
24- غالبا فکر می‎کنم که دلم می‎خواهد فرد دیگری باشم.
25- دیگران غالبا به من اعتماد نمی‎کنند.
26- هرگز مضطرب نیستم.
27- به اندازه کافی به خودم اطمینان دارم.
28- دیگران به آسانی از من خوششان می‎آید.
29- من و دوستم اوقات خوبی را با هم می‎گذرانیم.
30- وقت زیادی را به خیالبافی می‎گذرانم.
31- دلم می‎خواست کم سن‎تر بودم.
32- همیشه آنچه را که باید انجام داد، انجام می‎دهم.
33- از نتایج تحصیلی خودم، احساس غرور می‎کنم.
34- همیشه منتظر می‎شوم تا کسی به من بگوید که چه باید بکنم.
35- اغلب از آنچه می‎کنم، متاسف می‎شوم.
36- احساس خوشبختی نمی‎کنم.
37- همیشه کارم را به بهترین وجهی که می‎توانم انجام می‎دهم.
38- معمولا می‎توانم به تنهایی گلیمم را از آب بیرون بکشم.
39- از زندگیم تقریبا راضی هستم.
40- ترجیح می‎دهم دوستانی کم سن‎تر از خودم داشته باشم.
41- به همه‎ی کسانی که می‎شناسم علاقمند هستم.
42- دوست دارم که در کلاس از من درس بپرسند.
43- خودم را خوب درک می‎کنم.
44- در منزل هیچکس به من توجه زیادی نشان نمی‎دهد.
45- هرگز مورد سرزنش واقع نمی‎شوم.
46- در کلاس، آنطور که دلم می‎خواهد موفق نمی‎شوم.
47- می‎توانم یک تصمیم بگیرم و در آن پابرجا باشم.
48- واقعا خوشم نمی‎آید که یک پسر (دختر) باشم.
49- در روابط با دیگران راحت نیستم.
50- هرگز مرعوب نمی‎شوم.
51- غالبا از خودم شرم دارم.
52- همیشه حقیقت را می‎گویم.
53- معلمانم به من می‎فهمانند که نتایجم رضایتبخش نیستند.
54- به آنچه می‎تواند برایم اتفاق افتد اصلا اهمیت نمی‎دهم.
55- در آنچه که بر عهد