منابع مقالات علمی : اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو- …

۳۰/۳۲ ۰۵/۰ ± گردو پالمتیک اسید ۰۷۹/۰ ۲۳/۹ ۰۳/۰ ± اولئیک اسید ۳۵۰/۰ ۹۲/۴۰ ۰۱/۰ ±…

منابع مقالات علمی : اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز …

 ۲-۱-۵- برگ هابرگ اکثر گردوها مرکب با برگچه های متقابل و با دمبرگ بلند و معطر…

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۴

جزئیات برازش مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ تمکین مالیاتی و متغیر پیش بینی کننده بعد اجتماعی…

تحقيق دانشگاهی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۳

۰۰۱/۰p< آماره آزمون تحلیل واریانس: ۴۵/۶۹۳۵ سطح معناداری مدل : ۰۰۱/۰p< ضریب همبستگی: ۹۷۳/۰ضریب تعیین مدل…

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۲

ضریب رگرسیونی خطای برآورد ضریب استاندارد شده آماره آزمونt سطح معناداری بعد قانونی ۹۸۶/۰ ۰۰۸/۰ ۹۸۷/۰…

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۱

با توجه به اینکه سطوح معناداری برای تمامی مؤلفه ها کمتر از سطح خطای نوع اول…

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۲۱

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شد. ضمن این که به منظور توصیف…

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۹

جدول ۳-۶- بخش مسئولیت اخلاقی عنوان تعداد سنجه ها مقیاس شکل پاسخ مسئولیت اخلاقی ۵ ترتیبی…

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۶

در این پژوهش، به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری و همچنین محدود بودن…

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۴

– خدمات به مشتریان: تشکیلات مالیاتی باید به مودیان در انجام تعهدات خود کمک کند.مودیان باید…