پایان نامه حقیقت جویی و منافع ملی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .6. اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع خروجی های نامطلوب و ارزیابی عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} CCR 3-1: مدل نسبتمدل3-1 با تساوی به مدل مضربی CCR تبدیل می شود:ورودی محورCCR 3-2 : مدل مضربیj=1, 2, … , n 3-5-2 مدل های با ورودی ها و یا خروجی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع رتبه بندی واحدهای کارا و بازده ثابت به مقیاس

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} عدم بکارگیری رابطه فوق در عمل موجب می گردد که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گرفته و به عبارت دیگر دارای امتیاز... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع رتبه بندی واحدهای کارا و واحدهای ناکارا

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} بنابراین، تحت فرض همکاری هر دو مرحله بطور مساوی برای کل زنجیره تأمین مهم محسوب می شوند، هردو بخش با هم همکاری می کنند و می... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع مدل پذیرش تکنولوژی و مدل دو مرحله ای

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نمونه ای از مدل پذیرش تکنولوژی در شکل 2-7 نشان داده شده است. (Fare et al., 2007) ورودی های xi بین دو تکنولوژی تولید تخصیص می یابند. xi1 ها... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع مدل دو مرحله ای و پذیرش تکنولوژی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} : وزن داده شده به خروجی rXij : مقدار داده i از واحد j ZPj : مقدار داده میانی P از واحد j Yrj : مقدار خروجی r از واحد jj=1, … , nj=1, … , nj=1, … ,... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع مدل های تحلیل پوششی داده و عملکرد زنجیره تأمین

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} ظرفیت و امکانات تولید، قابلیت فنی، موقعیت مالی، موقعیت جغرافیائی قابلیت مدیریت و تجربهقیمت، کیفیت، تحویل بموقع محصول... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه با موضوع برنامه ریزی چند هدفه و انتخاب تأمین کنندگان

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} رزمی و بامداد در سال 1383 تکنیک DEA را برای ارزیابی 8 تأمین کننده شرکت رسا قطعه خودرو جاهد بکار بردند و به رتبه بندی تأمین کنندگان... ادامه مطلب

ادامه نوشته