فرآیند تعارضات زنا شویی:

مرحله میانی: طی این مرحله خشم و آزار افزایش و شدت می باید، زن و شوهر…

روانشناسی : بهزیستی روانشناختی:

هم جهت با تعریف این سازه مفهومی، گلد اسمیت، ویوم و درایتی[۴] (۱۹۹۷) عقیده دارن که…

روانشناسی با موضوع ۱اعتقادات مذهبی و سلامت روانی

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور…

روانشناسی : مفهوم بهنجاری و نابهنجاری

طبیعیه که رابطه بین سلامت و مریضی و هم اینکه سلامت روان و مریضی روانی رو…

بهداشت روانی از دیدگاه رفتارگریان

از جمله نظریه پردازان رفتاری اسکینر[۱] و پاولف[۲] هستن . پاولف عقیده داره که بیشتر رفتارای…

روانشناسی : اجزاء ارتقاء سلامت روان

کنارآمدن[۱] مدیریت تنش و استرس[۲] فکر و هویت [۳] عزت نفس[۴] رشد خود[۵] استقلال[۶] تغییر[۷] پشتیبانی…

روانشناسی با موضوع خود پنداره و هویت

در مورد رشد خود ،سنت روان جست و خیز بر رشد و تغییر روانی جنسی (فروید،۱۹۷۷/۱۹۰۵)،گذار…