توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

آموزشی دارد.
الگوی ROI یا الگوی فیلیپس حاصل توسعه الگوی کرکپاتریک است. در واقع این مدل دنباله مدل چهارسطحی کرکپاتریک است.ROI پنجمین سطحی است که به این الگو افزوده شده است. فیلیپس در این مدل نشان می‏دهد که چگونه مقادیر پولی یا مالی در ارزش آموزش دخالت داده و بازگشت سرمایه را در یک فعالیت آموزشی محاسبه نمود.‏ هاملین (۱۹۷۴) به این سطح (سطح پنجم)، بعنوان سطح “ارزش نهایی” یا “هزینه- کارایی” اشاره کرده است؛ این سطح از ارزشیابی، خصوصاً ارزش پولی برنامه آموزشی را ارزشیابی می‏کند. به این معنی که سطح پنجم ارزشیابی اطلاعات کمی ‏سطح چهارم را در قالب پولی پوشش می‏دهد. در این سطح هم داده‏های کمی و هم اطلاعات کیفی برای تعیین اثر مالی برنامه آموزشی استفاده می‏شوند. منافع پولی برنامه با هزینه‏های به کار گرفته شده برای تعیین بازگشت سرمایه استفاده می‏شوند (فیلیپس، ۱۹۹۶).
ROI یک روش مالی است که می‏تواند برای ارزشیابی آموزش، شناسایی منابع یا سرمایهگذاری در فعالیت استفاده شود (لانچ و همکاران، ۲۰۰۵). سه سطح ارزیابی شده درمرحله نتایج شامل نتایج مفهومی، عملکردی و مالی است، نتایج مفهومی پایهای برای منافع سازمانی هستند مانند نگرش‏ها و خلاقیت‏ها، نتایج عملکردی اشاره به بهبود‏های قابل اندازه‏گیری در سازمان مانند، افزایش کارایی و کاهش غیبت دارد، نتایج مالی هزینه‏های مالی و منافع مالی مانند افزایش فروش و سقف تولید هستند (اسچافر و کالر۲۲،۲۰۰۳: ۸).
بر اساس مدل ROI مراحل ارزشیابی شامل موارد زیر است:
اولین مرحله ارزیابی مدلROI ارزیابی برنامهریزی است. این مرحله در چند گام انجام می‏شود. گام اول شامل، تعیین اهداف برنامه، اهداف ارزشیابی، تعریف انواع منافعی که باید ارزشیابی شوند، تعیین روش‏های جمعآوری اطلاعات و تعیین زمان برای ارزشیابی می‏شود. مرحله ارزشیابی برنامه یک گام مقدماتی است که منطبق بر طراحی برنامه است. در گام نخست از اهداف برنامه که در ضمن طراحی برنامه تعریف شده‏اند یا باید تعریف شوند، استفاده می‏نماید. اگر هدف‏های برنامه به روشنی تعریف نشده‏اند نیاز است آنها قبل از ادامه فعالیت در این مرحله و قبل از حرکت در مرحله دوم تعریف شوند. اهداف یادگیری یک جنبه مهم از طراحی آموزشی هستند (لانچ۲۳و همکاران، ۲۰۰۵). رابرت میگر۲۴ بیان می‏کند سه عنصر خاص در اهداف یادگیری وجود دارند. این عناصر عبارتند از:
الف) عملکرد خاص مورد انتظار.
ب) شرایطی که تحت آن عملکرد مورد انتظار است.
ج) حداقل سطح قابل قبول عملکرد.
برای تعیین نتایج سازمانی و خط پایه اثر روی سازمان، یک تحلیل از نوع ارزشیابی ROI نیاز است.
سومین گام از مرحله ارزیابی برنامه ریزی، تعیین منافع برنامه آموزشی است. منافع به وسیله یک رویکرد ترکیبی ارزشیابی می‏شوند. اما عناصر هر برنامه ممکن است متفاوت باشند. سازمان‏ها می‏توانند نتایج شان را اندازه‏گیری نمایند، این اندازه‏گیری می‏توانند بوسیله مشاهده عملکرد یا روش‏های جمع آوری اطلاعات زیر تکمیل شود:
۱) چه نوع اطلاعاتی نیاز است جمعآوری شوند؟
۲) آسان ترین روش برای جمع آوری این اطلاعات کدام است؟
۳) چه کسی باید این اطلاعات را جمع آوری نمایند؟
۴) کدام روش می‏توانند بیشترین پاسخ را تهیه نماید؟
دومین مرحله از مدل ROI جمع آوری داده‏ها است. این مرحله شامل تعیین هزینه‏های برنامه و جمع آوری فیزیکی داده‏های منافع است. این مرحله در چند گام انجام می‏شود:
نخستین گام از جمع آوری داده‏ها تعیین هزینه‏های برنامه آموزشی است. برای هر برنامه ای سه نوع هزینه وجود دارد. سیاهه هزینه‏های شناخته شده، دیگر هزینه‏های شناخته شده، هزینه‏های اضافی برآورد شده، سیاهه هزینه‏های شناخته شده، هزینه‏های واقعی رخ داده بواسطه توسعه و اجرای برنامه آموزشی است. دیگر هزینه‏های شناخته شده، هزینه‏هایی هستند که جزء سیاهه هزینه‏ها یا ذکر شده در هزینه برنامه نیست. سومین نوع هزینه، هزینه‏های اضافی در نظر گرفته شده‏اند. این یک مقوله متنوع است که ممکن است شامل هزینه‏های درونی و بیرونی شود. دومین گام نیز شامل جمع آوری داده است. این گام بوسیله روش خاص در زمان خاص بر اساس آنچه در مرحله نخست تعریف شده است انجام می‏شود.
مرحله سوم از این روش شامل ارزیابی داده‏ها، جمعبندی و گزارش نتایج است. ارزیابی اطلاعات هزینه‏ها و منافع را مشخص می‏سازد. هزینه‏ها قابل فهم هستند. برای تعیین منافع ضروری است اطلاعات کمی تبدیل به ارزش پولی گردند. هر سؤال روی یک کاربرد خاص، از پاسخ دهنده خواسته شده تا وضعیت مالی را نشان دهد. همچنین از پاسخ دهنده خواسته می‏شود تا درصد اطمینان شان در کارایی وضعیت مالی را نشان دهند. این فاکتور اطمینان برای ایجاد پایه ای برای کاربرد چندگانه ارزیابی منافع بوسیله درصد اطمینان برای هر سؤال استفاده شده است. وضعیت منافع در همه منابع در نهایت جمع می‏شوند. ROI سپس با استفاده از نرخ مالی ساده از ۱۰۰ محاسبه می‏شود. هدف از جمعبندی و گزارش فرایند، بهبود برنامه و نمایش و مسئولیتپذیری برای برنامه است. با گزارش نتایج به سؤالات زیرپاسخ داده می‏شود:
– آیا برنامه آموزشی به اهداف یادگیری دست یافته‏اند؟
– آیا برنامه آموزشی تغییری در سازمان بوجود آورده‏اند؟
– آیا ارزش پول هزینه شده به وسیله برنامه بدست آمده است؟
اگر پاسخ سؤالات مثبت باشد برنامه موفقیت آمیز بوده است. م
وفقیت هر برنامه وابسته به هدف‏های ارزشیابی است، آن‏چنانکه در مرحله اول در این مدل تعریف شده است.
در منابع و مراجع مختلف برای محاسبه ROI نکات راهنمای مختلفی ارائه و مطرح شده است که این موارد عبارتند از: برای هر ارزیابی باید اهداف مشخص شوند. برخی از سازمان‏ها برای هر سطح از برنامه‏های آموزشی هدف تعیین می‏کنند. با تعیین چنیین اهدافی برای همه سطوح ارزیابی، بخش‏های توسعه منابع انسانی (HRD) نیاز پیدا می‏کند که به‏اندازه‏گیری و ارزیابی متعهد شوند.
طراحی آموزش و اندازه‏گیری آن باید همزمان انجام شود. انجام برنامهریزی آموزشی و برنامهریزی اندازه‏گیری آموزش بطور همزمان مؤثرتر است زیرا اطلاعات مورد نیاز آنها مشابه است. ارزیابی آموزشی باید بر سطح خرد متمرکز باشد. بهمنظور اندازه‏گیری مؤثر ROI پاسخگویان باید بر یک برنامه یا تعدادی برنامه یکپارچه متمرکز شوند. برای جمعآوری اطلاعات از روش‏های مختلفی می‏توان استفاده کرد. روش‏های جمعآوری داده‏ها می‏تواند در برگیرنده مصاحبه، گروه تمرکز، پرسشنامه، برنامه عملیاتی، قراردادها و بررسی عملکرد باشد. اثرات عوامل جانبی را مشخص کنید. پیش از ارزیابی اثرات آموزش لازم است اثرات سایر عوامل که بر نتایج مؤثرند را جدا کنید.
از نتایج گروه‏های کنترل استفاده کنید. یکی از راه‏های سنجش مؤثر سایر عوامل، مقایسه نتایج یک گروه کنترل با نتایج گروه آموزش دیده است (خوش الحان، ۱۳۸۴: ۳۷).

مطلب مشابه :  تغییرات ساختاری

در هر بار ROI را برای یک دوره آموزشی محاسبه می‏کنند. برای اکثر سازمان‏ها، بخصوص آنهایی که تجربه و سابقه لازم برای محاسبه ROI را ندارند، بهتر و عملی‏تر آن است که هر بار فقط برای یک برنامه آموزشی ROI را محاسبه نمایند(خوش الحان، ۱۳۸۴: ۳۷).
مراحل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‏ها برای محاسبه ROI شامل چهار گام است (فرانسس۲۵، ۲۰۰۴).
تفکیک اثرات آموزش۲۶: برای تعیین بازگشت سرمایه در آموزش باید قادر باشید تغییراتی را که بهعنوان نتیجه آموزش ناشی می‏شود اندازه‏گیری کنید، در نتیجه باید آنچه را که با عملکرد یا سطح دانش، قبل از اینکه آموزش را طی کرده باشد بدانید. اندازه‏گیری داده‏های پیش از آموزش باید شامل اشتباهات تکراری، نسبت ساعت‏های کار بر واحد تولید یا خدمات، هزینه پولی مواد ضایعاتی، تعداد محصولات برگشتی یا معیوب، حجم فروش‏های از دست رفته، میزان غیبت، نرخ ریزش یا بررسی اوقات تلخی‏های ناشی از عدم رضایت مشتری باشد.
تفکیک اثرات آموزش شامل شناسایی کلیه عوامل کلیدی است که در عملکرد کارکنان و نتایج کسب کار تأثیر می‏گذارد. گروههای متمرکز، پرسشنامه‏ها، بررسی‏ها و مشاهدات، جمعآوری این داده‏ها را تسهیل می‏کند و این امر با مشارکت کارکنان، مدیران ارشد، سرپرستان، مشتریان، فروشندگان و متخصصین آموزش و توسعه منابع انسانی میسر می‏شود.
تبدیل اثرات آموزش به منافع مادی۲۷: اثرات یا منافع یک برنامه آموزشی همیشه باید مشخص و مناسب باشد و هزینه پولی مصرف شده از سوی مدیریت را برگرداند. سرپرستان، کارآموزان، رؤسای قسمت‏ها یا بخش‏ها، مدیران اجرایی ارشد، و یا هیأت‏های مدیره که در جایگاه بالای سازمان هستند، تغییرات در عملکرد یا اثر در لایه پایین سازمان را مشاهده می‏کنند. اثرات آموزش می‏تواند مشهود یا نامشهود باشد که اغلب با اصطلاح “داده سخت” و “داده نرم” ظاهر می‏شود. داده سخت بصورت کمی، آماری و عددی است و به سادگی به شکل منافع مادی تفسیر می‏شود. مانند درصد سهم بازار، غیبت و زمان‏های تأخیر، تعداد مشتریان با خرید مجدد، ساعات توقف ناشی از خرابی تجهیزات و غیره. داده نرم کیفی است و به منافع نامشهود که نظری براساس قضاوت فردی است مربوط می‏شود، از این رو اندازه‏گیری آن به صورت منافع مادی مشکل تر است، مانند بهبود رضایت شغلی، بهبود کار تیمی، افزایش تعهد سازمانی، شفافیت بیشتر در ارتقاء فرصت‏های معین و غیره.
محاسبه هزینه آموزش۲۸: مدیران منابع انسانی معمولاً قادر هستند هزینه‏های یک برنامه آموزشی را ثبت کنند. هنگام محاسبه هزینه‏ها باید دقت شود کلیه هزینه‏های غیر مستقیم از جمله استفاده از زمان کارکنان، مواد موجود، تجهیزات، کلاس درس و غیره، فراموش نشود. استفاده از واژه تمام هزینه که اغلب اوقات به کار می‏رود به معنی تعیین هزینه برنامه آموزش شامل هزینه‏های مستقیم و غیرمستقیم است. که نمونه‏هایی از آن عبارتنداز:
* هزینه برگزاری دوره، تجزیه و تحلیل نیازها، نوشتن، نشان دادن، تست اعتبار بخشی و ابزار ارزشیابی.
* حقوق و دستمزد نیروی انسانی، مدیریت و کارکنان درگیر در طراحی و برگزاری دوره.
* حقوق و دستمزد فراگیران.
* دستمزد کارکنان موقت یا پیمانی اجرت بگیر برای حفظ بهره‏وری و یا خدمت رسانی منظم در مدت زمان نبود کارکنان به لحاظ اعزام به آموزش.
* کاهش درآمد در موقعی که کارکنان درگیر فعالیت‏های آموزشی هستند.
* تجهیزات و تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری و غیره.
مقایسه ارزش اثرات با هزینه‏های رخ داده۲۹: در مورد اینکه سازمان‏ها مجموعه ای منظم از نوآوری و رشد بازرگانی پس از یک تحلیل دقیق و جامع از ROIبدست آورند تردید وجود دارد. اما سازمان‏ها دریافته‏اند که تغییرات سریع در حال وقوع است و اگر روش‏های کاریشان را با تکنولوژی جدید بروز ننمایند شغلشان را از دست خواهند داد.
مباحث زیادی در مورد ROI وجود دارد. اینکه آیا شما قادرید به روشنی نشان دهید
که این آموزش بوده که رضایت مشتری را تغییر داده است؟ آیا شما مطمئن هستید که می‏توانید آموزش را برای تعداد X از کارمندان قبل از اینکه برنامه آموزشی متروک شود مهیا نمایید؟ آیا شما مطمئن هستید که آموزش عامل بهبود عملکرد کارکنان بوده یا مدیر جدید، یا تغییر در برنامه پاداش؟ چه موقع تصمیم به‏اندازه‏گیری نتایج آموزش می‏کنید، سه ماه یا شش ماه بعد؟ زمان منطقی و مفید برای شرکت شما چقدر است؟
۲-۳۳- معرفی بانک توسعه تعاون
بخش تعاون بعنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور مطابق با اصل ۴۳ قانون اساسی می باشد که علاوه بر جنبه تعالی و توسعه اقتصادی به جهت ماهیت آن بر جنبه های اجتماعی و دیگر ابعاد توسعه ای توجه خاص دارد. از این نظر توجه به این بخش می تواند علاوه بر تحقق اهدافی همچون رفاه اجتماعی و رشد و تعالی اقتصادی، یکی از محوری ترین نیاز اجتماعی یعنی عدالت را همسو با سایر آرمانهای انسانی محقق سازد.
اگر چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه خاصی به این بخش در حوزه های حمایتی و سیاستی انجام گرفته اما ظرفیت موجود در این بخش و اهمیت آن همواره مجالی برای توجه بیشتر برای سرمایه گذاری و تشکیل بنیانهای لازم برای تقویت و ترویج آن فراهم آورده و بر این اساس و با توجه به تصویب سیاستهای اجرائی صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ آن توسط رهبری این مجال روح مضاعف و دوباره گرفت تا خیزشی بلند را در جهت تحقق آرمانهای عدالت محور بردارد و تشکیل بانک توسعه تعاون در این مسیر در فضایی، که تلاش در جهت کوچک کردن دولت می باشد حاکی از اهمیت و لزوم حمایت های دولت از این بخش است.
به هر سو تصویب مقررات و قوانین مربوط در قانون برنامه چهارم و تکلیف وظایف بخش و همچنین تصویب سند ملی توسعه بخش تعاون اقتصاد، راهبردی بود تا دورنمای تشکیل و فعالیت بانک توسعه تعاون را بعنوان تنها بانک توسعه ای این بخش بر اساس این محورها، روش و اهداف مورد نظر را به عنوان اهداف بالادست مد نظر قرار دهد از این رو در این برنامه اشاره ای اجمالی به اهداف کمی، کیفی، ویژگی ها، شاکله برنامه بخش و سپس اختصاصاً به برنامه بانک اشاره میگردد.
۲-۳۳- ۱- تاریخچه تأسیس:
بانک توسعه تعاون بر اساس ردیف ۵ بند “ب” سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و به موجب بند (و) ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با سرمایه اولیه ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی تأسیس که اساسنامه آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت