دانلود پایان نامه روانشناسی درباره اعضای هیئت علمی

دانلود پایان نامه

از این رو توصیه شد که مقامات دانشگاهی از این استراتژی برای حل تعارض نقش استفاده کنند ) (Duze, 2012.
پژوهشی با عنوان نقش مدیرانگروهها و تعارض نقش در دانشکده های ایالت ایلینویز توسط مارگارت یانگ در سال 2007 انجام شد که نتایج آن به صورت زیر میباشد. در این پژوهش 21 وظیفه انجام شده توسط مدیران گروه ها را به ارشدهای علمی، اعضای هیئت علمی و مدیرانگروه دادند و از آنها خواستند که اهمیت هر کدام از این وظایف را بر اساس مقیاس لیکرت رتبه بندی کنند. که در پایان مشخص شد مدیرانگروه و رؤسای دانشکدهها نظر مشابهی در مورد اهمیت وظایف مدیران گروه داشتند و تفاوت معناداری بین نظر مدیران گروه ها و رؤسای دانشکدهها در مورد رتبه بندی اهمیت وظایف مدیرانگروه وجود نداشت. همچنین تفاوت معناداری بین رتبه بندی اهمیت وظایف مدیرانگروه و اعضای هیئت علمی تمام وقت در مورد وظایف مدیرانگروه وجود نداشت. بر اساس مقیاس تعارض نقش ریزو و همکاران نشان دادند که تعارض نقش در میان مدیرانگروه وجود دارد و همچنین نشان دادند که اضافه باری نقش در میان مدیران گروه وجود دارد. نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین ویژگیهای مثل سن، اندازه، گروه، نحوه انتخاب برای مدیرگروهی، طول خدمت به عنوان مدیرگروهی با تعارض نقش رابطه معنیداری وجود ندارد. (Young, 2007).

در پژوهشی که با عنوان مدیرگروه، پیشرفت حرفهای و تعارض نقش توسط باث در سال 1982 انجام شد نتایج زیر به دست آمد 1- تعارض نقش میتواند به طور قابل ملاحظه به وسیله رشد مدیریت سازمانی کاهش یابد 2- آموزش، تربیت و آگاهی از مسائل مدیریتی از نیاز های اساسی مدیر گروههاست (Booth, 1982).
در پژوهشی که با عنوان منابع فشار در گروه توسط جیملچ و همکارانش انجام شد نتایج زیر بدست آمد. هدف پژوهش بررسی استرس یا فشار تجربه شده توسط اعضای هیئت علمی در موسسات آموزش عالی بود. نمونه پژوهش شامل 80 موسسه مشهور در تمام کشور آمریکا بود. 1020 نفر از اعضای هیئت علمی بر اساس مدرک دانشگاهی و طبقه بندی رشتهای بیگلن انتخاب شدند. نسبت پاسخگویی 75.28% بود اعضا هیئت علمی به طور کلی 60 درصد از کل استرس را در زندگی کاری خود تجربه کرده بودند و اکثریت عوامل استرس زا به طور مستقبم مربوط به زمان و محدودیت منابع بود. زمانی عوامل استرسزا اعضای هیئت علمی بر اساس رشته دانشگاهی مقایسه شدند، شباهت آنها بیشتر از تفاوتهایشان بود. همچنین اعضای هیئت علمی درجه مشابهی از استرس را در در رابطه با تدریس، تحقیق و کارهای خدماتی نشان دادند و همچنین تدریس به عنوان استرسزاترین فعالیت مشخص شد (Gmelch and et al, 1988).
در پژوهشی دیگر که با عنوان بررسی تحلیلی انواع نقشهای مدیران گروه در آموزش عالی انجام شد. کارول و جیملچ (1992) یک پرسش نامه 36 سؤالی را برای 800 مدیر گروه در 100 شورای پژوهشی و مؤسسات اعطای دکترا فرستادند. در این پرسشنامه از مدیرانگروه خواسته شد تا سودمندی و تأثیر هر کدام از این وظایف را روی یک طیف لیکرت 5 قسمتی نشان بدهند. کارول و جیملچ به طور تصادفی یک گروه از هر دانشکده را بر اساس طبقه بندی بیگلن انتخاب کردند، به طور کلی 539 پرسشنامه قابل قبول پس داده شد و درصد پاسخگویی 5/67 % بود. از 36 گویه داخل پرسشنامه، 26 گویه آن در رابطه با وظایف مدیرانگروه بود که پس از تجزیه و تحلیل داده ها، آنها 4 نقش اصلی را برای مدیرانگروه مشخص کردند، که عبارت بودند از: 1- رهبری، که شامل فعالیتهایی مانند تشکیل جلسات گروه، شرکت در کارهای جلسهای دانشکده و دانشگاه، گرفتن ایدههای جدید برای بهبود گروه و هماهنگ کردن فعالیتهای گروه با سایر نهادها و غیره میشد 2- پژوهش یا پژوهشگری، مانند کسب منابع برای تحقیقات افراد، کسب و مدیریت کردن سرمایه های بیرونی، 3- توسعه اعضای هیئت علمی، که شامل استخدام و انتخاب اساتید، ارزیابی عملکرد اساتید و غیره بود، 4- مدیریت، شامل مدیریت منابع گروه، تهیه و پیشنهاد بودجه و غیره. بر اساس نظر کارول و جیملج همهی این نقشها، لازم است که به وسیله مدیرانگروه انجام شود در حالی مدیرانگروه، با توجه به ویژگیهای شخصیتی خود و شرایط اجتماعی دیگر بر روی بعضی از این نقشها تاکید بیشتری دارند و ذاتاً طرفدار یکی از این نقشها هستند و این باعث به وجود آمدن تعارض نقش میشود ( Carroll and Gmelch, 1992).
پژوهشی دیگر با عنوان چگونگی اهمیت بندی وظابف مدیران گروه از دیدگاه اساتید، رؤسای دانشگاه و مدیرانگروه، توسط فرست در سال 2002 انجام شد. در این پژهش فرست از اساتید، رؤسای دانشکدهها و مدیرانگروه، دانشگاههای شمال آمریکا خواست که اهمیت 26 وظیفه را که توسط کارول و جیملچ طراحی شده بود را از نظر خود بر روی یک طیف لیکرت 7 قسمتی نشان دهند. پرسشنامه برای 1906 استاد، 131مدیرگروه و 19 رئیس دانشگاه فرستاده شد، که از این میان 707 استاد، 100 مدیر گروه و 15 رئیس دانشگاه پرسشنامه را پر کرده بودند. تاکید فرست بیشتر بر اهمیت وظایف مدیرانگروه بود تا سودمندی آنها، او از تحلیل عاملی برای تعیین نقشهای مدیران گروه استفاده کرد و 5 نقش کلی را برای مدیرانگروه در نظر گرفت که شامل 1- نقش پژوهشگری، مانند کسب و مدیریت کردن سرمایه های بیرونی، آموزش و مشاوره به دانشجویان و غیره، 2- توسعه اساتید (الف) مانند، حفظ شرایط مساعد کار، تشویق فعالیتهای حرفهای اساتید، انتخاب ایدههای خوب برای بهبود گروه و غیره، 3- رهبری، شامل برنامه ریزی و انجام جلسات گروه، شرکت در جلسات دانشکده و دانشگاه و غیره، 4- مدیریت، شامل مدیریت منابع گروه، مدیریت کارمندان غیر هیئت علمی، آماده کردن و پیشنهاد بودجهها و غیره، 5- توسعهی اساتید (ب) شامل، ارزیابی عملکرد اساتید، استخدام اساتید و غیره. فرست نشان داد در بعضی از موارد تفاوت زیادی بین رتبه بندی اهمیت وظایف مدیرانگروه توسط اساتید، رؤسای دانشکده و مدیران گروه وجود داشت. برای رؤسای دانشکدهها استخدام و انتخاب اعضای هیئت علمی و ارزیابی عملکرد اساتید از بیشترین اهمیت برخوردار بودند، در حالی که این وظایف برای اساتید از کمترین اهمیت برخوردار بودند و برعکس انتخاب ایدههای خوب برای بهبود گروه و برنامه ریزی و انجام جلسات گروه از بیشترین اهمیت برخوردار بودند. فرست نشان داد که اساتید تمایل دارند که مدیران گروه بیشتر نقش رهبری را انجام دهند در حالی که خود مدیرانگروه بیشتر تمایل به انجام نقش پژوهشگری دارند. او همچنین نشان داد که اساتید، رؤسای دانشکدهها و مدیرانگروه هر کدام انتظارات خاصی را از مدیرانگروه دارند که باهم متفاوت هستند و این به نوبهی خود منجر به تعارض نقش میشود. فرست همچنین نشان داد که اساتیدی که در رشته های محض تدریس میکنند، خیلی بیشتر از اساتیدی که در رشته های کاربردی تدریس میکنند بر توسعه اساتید (ب) تاکید دارند. او همچنین نشان داد که اساتید علوم نرم خیلی بیشتر از اساتید علوم سخت بر نقش رهبری تاکید دارند (ferst, 2002).
2-11- مدل تحلیلی تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق یک الگوی تحلیلی است، مبتنی بر روابط تئوریک میان شماری از عوامل که در پژوهش با اهمیت تشخیص داده شدهاند. این مدل با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسئله به گونهای منطقی جریان پیدا میکند. مدل تحلیلی در پزوهش حاضر با توجه به تعاریف، مبانی ارائه شده، عنوان پژوهش و با بررسی ادبیات تحقیق به تاثیر متغیرهای ویژگیهای فردی و شغلی، اضافه باری نقش، سبک رهبری و نقشهای پنجگانه مدیران گروه بر میزان تعارض نقش آنها میپردازد. همچنین در مدل دوم به تفاوت در انتظارات مدیرانگروه و اساتید در مورد نقشهای مدیرانگروه و نیز سبک رهبری مدیرانگروه میپردازد که منجر به تعارض نقش میشود.

 

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل2- 1- مدل تحلیلی تحقیق مربوط به تعارض نقش سازمانی
شکل2- 2- مدل تحلیل تحقیق مربوط با تعارض نقش ذهنی
2-12- فرضیه های تحقیق
1- بین سبک رهبری مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد.
2- بین سبک رهبری مدیرانگروه و میزان اضافهباری نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد.
3- بین سبک رهبری مدیرانگروه و میزان اهمیتدهی آنها به نقشهای خود رابطه معنیداری وجود دارد.
4- بین اضافهباری نقش مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد.
5- بین سطح اهمیتی که مدیرانگروه نسبت به نقشهای خود میدهند و میزان اضافهباری نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد
6- بین سطح اهمیتی که مدیرانگروه نسبت به نقشهای خود میدهند و میزان تعارض نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد.
7- بین ویژگیهای فردی و شغلی مدیرانگروه و میزان تعارض و اضافهباری نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد.
8- بین سطح اهمیتی که مدیرانگروه به نقشهای خود میدهند و همچنین سطح اهمیت آن نقشها از دیدگاه اساتید تفاوت معنیداری وجود دارد.
9- بین سبک رهبری مدیرانگروه از دیدگاه خود و از دیگاه اساتید تفاوت معنیداری وجود دارد.

فصل سوم
روششناسی تحقیق
3-1- مقدمه
بحث اصلی این فصل مرتبط به روش تحقیق و روش های آماری گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده میباشد. که پس از معرفی نوع مطالعه و روش پژوهش، به سطح تحلیل، واحد تحلیل، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و حجم نمونه، شیوه تعیین حجم نمونه، اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری، تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ها، و تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها میپردازد.
3-2- نوع مطالعه و روش پژوهش
این مطالعه از نوع مطالعه پیمایشی است و به لحاظ عمق تحقیق نیز از نوع مطالعات پهنانگر میباشد که آن را از تحقیقات ژرفانگر همچون مشاهده مشارکتی، تحقیقات پدیدار شناختی و غیره که به دنبال رفتن به عمق مطلب میباشند جدا میکند. این تحقیق از نظر هدف نیز یک بررسی کاربردی میباشد.
3-3- سطح تحلیل
سطح تحلیل در این پژوهش، سطح خرد میباشد.
3-4- واحد تحلیل
واحد تحلیل در این پژهش فرد میباشد.
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه میباشد که شامل سولات باز و بسته میباشد و در سولات بسته از طیف لیکرت استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه از چهار نوع پرسشنامه استفاده شد شامل: 1- نسخه اصلاح شده پرسشنامه وظایف مدیران گروه که توسط کارول و جیملچ (1992) طراحی شده است. شامل 21 وظیفه است در قالب 5 نقش که به مدیرانگروه و اساتید داده شد، 2- مقیاس تعارض نقش (ریزو و همکاران 1970) که شامل 7 گویه است. به مدیرانگروه داده شد 3- مقیاس اضافه باری نقش (نیت مایر و همکاران 1995) شامل سه گویه و نیز یک مقیاس تک گویهای دیگر نیز هست که یانگ (2007) طراحی کرده که به مدیرانگروه داده شد 4- مقیاس سبک رهبری سالزمن که شامل 35 گویه است و به مدیرانگروه داده شد تا سبک رهبری خود را مشخص کنند و همچنین به اساتید داده شد تا سبک رهبری مدیرانگروه از نظر آنها هم تعیین شود.
3-6- جامعه و حجم نمونه
جامعه مورد مطالعه مدیرانگروه و اساتید دانشگاه تبریز میباشد.
پاسخگویان این تحقیق دو گروه هستند 1- مدیرانگروه که تعداد آنها (66 نفر)هستند2- اعضای هیئت علمی که تعداد انها 634 نفر میباشد.
3-6-1- نمونه آماری و شیوه تعیین حجم نمونه
در این پژوهش برای پرهیز از افت تعداد نمونه، پرسشنامه در بین همه مدیران گروه (66 نفر) پخش شد و همچنین برای پرسشنامه اساتید هم از نمونه گیری تصادفی استفاده شد.
3-6-2- روش نمونه گیری و تخصیص نمونه
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که در زیر آورده شده است.
=n
96/1=t
634=N
05/0 =d
37/0=
بر اساس این فرمول حجم نمونه مورد نظر برابر با 155 نفر بود که برای اطمینان بیشتر پرسشنامه به تعداد بیشتری داده شد و در کل 200 پرسشنامه قابل قبول پس گرفته شد.
3-7- اعتبار و پایایی وسیله اندازه گیری
برای اینکه بتوان به نتایج اندازه گیری اطمینان نمود و به عبارت ساده، ادعا نمود که داده های حاصل از اندازهگیری قابل اطمینان هستنتد یا نه، اندازهگیری باید دارای دو خصوصیت باشد: اعتبار و دقت ( ظهوری،1378: 126).
3-7-1- بررسی اعتبار ابزار اندازهگیری
مفهوم اعتبار اشاره به این دارد که آیا گویه ها همان مفهوم را میسنجند که ما در نظر داریم یا نه. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و دیگران،1380: 170). در این پژوهش برای تعیین اعتبار، از اعتبار محتوایی و یا به صورت خاصتر از اعتبار صوری استفاده شده است. بدین منظور بعد از تنظیم پرسشنامه و قبل از اجرای آن، پرسشنامه در اختیار برخی از اساتید گروه علوم اجتماعی و مدیریت قرار گرفت و بعد از تایید آنها، داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد.
3-7-2- بررسی پایایی ابزار اندازهگیری
برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اهمیت دهی به وظایف برابر 766/0، برای پرسشنامه سبک رهبری برابر 723/0، برای پرسشنامه تعارض نقش برابر 89/0 و برای پرسشنامه اضافهباری نقش برار با 88/0 به دست آمد. با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار استاندارد 7/0 است نتیجه می‌گیریم پرسشنامه از پایایی درونی خوبی برخوردار است.
جدول3- 1:ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ
ابعاد متغیرها
تعداد گویه
آلفای کرونباخ

اهمیتدهی به وظایف
21
766/0
سبک رهبری
35
723/0
اضافهباری نقش
4
88/0
تعارض نقش
7
89/0
3-8- تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ها
متغیر وابسته در این تحقیق میزان تعارض نقش مدیران گروه های آموزشی است که در سطح سنجش فاصلهای سنجیده میشوند و متغیرهای مستقل شامل سبک رهبری، ویژگیهای فردی و شغلی مدیران گروه، اضافه باری نقش مدیرانگروه و نیز میزان اهمیت دهی به نقشهای مدیرانگروه از سوی مدیرانگروه است. همچنین تفاوت اهمیتدهی به نقشهای مدیرانگروه از دیدگاه مدیرانگروه و اساتید و نیز تفاوت سبک رهبری آنها از مشخص میشود. برای سنجیدن رابطه هرکدام از این متغیرها باهم از آزمونهای آماری مناسب استفاده شده است. به طور کلی از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون خیدو استفاده شده است و در پایان نیز برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته از رگرسیون گام به گام استفاده شد.
3-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف مفهمومی تعارض نقش (متغیر وابسته): تعارض نقش زمانی رخ میدهد که تن دادن به مجموعهای از الزامهای شغلی با پذیرش مجموعهای دیگر از الزامهای شغلی مغایر و یا به طور کلی ناسازگار باشد (رندال، 1378: 76 ).
آبرکرامبی و همکاران سه معنی جداگانه برای تعارض نقش در نظر میگیرند. در معنای اول تعارض نقش حاصل انتظارات ناسازگار دو یا تعداد بیشتری از نقشهایی است که فرد ایفای آنها را را به طور همزمان بر عهده دارد، در معنای دوم تعارض، نتیجه اختلاف در تعریف نقش مشخص از سوی فرد و سایر شرکای نقش است و در معنای سوم تعارض ناشی از انتظارات متعارض نقشهای مرتبط با یک نقش کانونی است. بنابراین هرگاه فرد در وضعیتی قرار بگیرد که مجبور به قبول همزمان دو نقش شود که تکالیفی متداخل بر عهدهاش میگذارند تعارض نقش ایجاد شده است (رستگار خالد، 1384: 12).
تعریف عملیاتی تعارض نقش: در این پژوهش با مقیاس تعارض نقش ریزو و همکارانش (1970) سنجیده میشود که شامل 7 گویه میشود که در پرسشنامه مدیرانگروه سوال 7 است و شامل گویه های شماره(1-2-3-4-5-6-7) میباشد که در اختیار مدیرانگروه قرار داده شد و از آنها خواسته شد که نظر خود را در مورد درستی یا نادرستی آن جملات در مورد شرایط خود از کاملا نادرست (1) تا کاملا درست (6) اظهار کنند. و همچنین از طریق مقایسه اهمیتدهی به نقشهای مدیرانگروه از نظر مدیرانگروه با اهمیتدهی آن نقشها از نظر اساتید نیز مشخص میشود.
تعریف مفهومی وظیفه: به تعهدات شغلی خاصی که به