دانلود پایان نامه روانشناسی درباره مدیریت آموزشی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

گروه های علمی
4-2-6- توزیع فراوانی سبک رهبری:
برای متغیر سبک رهبری، فراوانی و درصد محاسبه و نمودار دایرهای آن رسم شده است. از کل نمونه مورد بررسی، سبک رهبری 6/19 درصد خودکامه (وظیفهگرا)، 3/33 درصد تلفیقی و 1/47 درصد آزادمنشانه (انسانگرایانه) است.
جدول4- 6: توزیع فراوانی سبک رهبری
سبک رهبری
فراوانی
درصد
رهبری خودکامه (وظیفهگرا)
10
6/19
رهبری تلفیقی
17
3/33
رهبری آزادمنشانه (انسانگرایانه)
24
1/47
کل
51
100
نمودار4- 5: توزیع درصد سبکهای رهبری
4-2-7- توصیف متغیرهای زمینه‌ای:
برای متغیرهای زمینه‌ای، میانگین، انحراف معیار، واریانس، چولگی، کشیدگی، مینیمم و ماکزیمم محاسبه شده است. میانگین سن برابر 1/46 سال، کمترین مقدار برابر 34 و بیشترین مقدار برابر 60 سال است.
میانگین سابقه مدیر گروهی برابر 35/4 سال، کمترین مقدار برابر 4/0 سال و بیشترین مقدار برابر 12 سال است. میانگین سابقه هیئت علمی برابر 40/8 سال، کمترین مقدار برابر 1 سال و بیشترین مقدار برابر 22 سال است. میانگین اندازه گروه برابر 94/8 نفر، کمترین مقدار برابر 3 نفر و بیشترین مقدار برابر 15 نفر است.
جدول4- 7: جدول توصیفی متغیرهای زمینه‌ای
تعداد
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
مینیمم
ماکزیمم
سن
51
10/46
926/6
970/47
309/0
415/0-
34
60
سابقه مدیر گروهی
51
355/4
2570/3
608/10
878/0
140/0-
4/0
12
سابقه هیئت علمی
51
402/8
1010/5
020/26
106/1
952/0
1
22
اندازه گروه
51
94/8
491/3
185/12
216/0
061/1-
3
15
4-2-8- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق:
برای متغیرهای اهمیت دهی به وظایف، اضافه باری نقش و تعارض نقش، میانگین، انحراف معیار، واریانس، چولگی، کشیدگی، مینیمم و ماکزیمم محاسبه شده است. نمرات در بازه 1 تا 6 قابل تغییر هستند. میانگین اهمیت دهی به وظایف برابر 94/4، کمترین مقدار برابر 05/4 و بیشترین مقدار برابر 52/5 است. میانگین نقش مشاوره با دانشجویان برابر 51/4، کمترین مقدار برابر 0/4 و بیشترین مقدار برابر 0/6 است. میانگین نقش مدیریت منابع برابر 84/4، کمترین مقدار برابر 20/3 و بیشترین مقدار برابر 0/6 است. میانگین رهبری گروه برابر 10/5، کمترین مقدار برابر 44/3 و بیشترین مقدار برابر 78/5 است. میانگین مدیریت آموزشی برابر 10/5، کمترین مقدار برابر 0/3 و بیشترین مقدار برابر 0/6 است. میانگین رهبری اساتید برابر 75/4، کمترین مقدار برابر 0/4 و بیشترین مقدار برابر 0/6 است. میانگین اضافه باری نقش برابر 78/3، کمترین مقدار برابر 0/1 و بیشترین مقدار برابر 0/6 است. میانگین تعارض نقش برابر 37/3، کمترین مقدار برابر 0/1 و بیشترین مقدار برابر 71/5 است.
جدول4- 8: جدول توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق
تعداد
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
مینیمم
ماکزیمم
اهمیتدهی به وظایف
51
9356/4
43308/0