سطح معنی داری

دانلود پایان نامه

استنباطی “
* از زمان برگزاری دوره آموزشی۱۵درصد جامعه مورد مطالعه رضایت کامل داشته اند.۲۹درصد نظرشات نسبت به زمان برگزاری دوره آموزشی متوسط به بالا بوده است و ۶۶درصدنمونه آماری از برنامه آموزشی اظهار نارضایتی کرده اند.
df
T
۷۲
۳۹/۱۵
* به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان ۹۵% ادعا نمود که از نظر فراگیران، از زمان برگزاری دوره آموزشی رضایت بخش بوده است. نتایج فوق را با استفاده از ملاک آزمون (T) و مقایسه آن با عدد جدول نیز می‌توان به دست آورد. از آنجایی که ملاک آزمون (t) محاسبه شده (۳۹/۱۵) بزرگتر از t جدول (۶۷/۱) با سطح معنی‌داری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۷۲ می‌باشد، بنابراین با ۹۵% اطمینان فرض رد و فرض تأیید می‌شود.

q8

Observed N
Expected N
Residual
hkeylizaeef
۲۵
۱۲.۲
۱۲.۸
zaeef
۲۵
۱۲.۲
۱۲.۸
motavaset
۱۱
۱۲.۲
-۱.۲
hkob
۸
۱۲.۲
-۴.۲
hkeylihkob
۳
۱۲.۲
-۹.۲
bepasohk
۱
۱۲.۲
-۱۱.۲
Total
۷۳

برای سئوال هشت پرسشنامه از مجموع ۷۳ نفر پاسخ دهنده فراوانی مشاهده شده برای گزینه مطلوب(خوب و خیلی خوب)۱۱ ، برای نامطلوب(ضعیف و خیلی ضعیف) ۵۰، برای گزینه متوسط ۱۱و برای بدون پاسخ ۱ بوده است که فراوانی مورد انتظار حدود ۱۲ است.
مقدار خی دو محاسبه شده برای این سئوال ۷۶/۴۵ با درجه آزادی ۵ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است. بنابراین چون خی دو محاسبه شده یعنی ۷۶/۴۵ بزرگتر از خی دو جدول یعنی ۰۷/۱۱ در سطح معنی داری ۰۵/۰می باشد. فرض صفر رد و فرض پژوهش تایید می شود و می توان نتیجه گرفت بین فراوانی مورد مشاهده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد و فراگیران نسبت به برنامه آموزشی متفاوت بوده است.
q8
۴۵.۷۶
۵
.۰۰۰

“تحلیل توصیفی “
جدول (۱۳-۴) جدول مربوط به آمار توصیفی سؤال ۹ پرسشنامه

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی ضعیف
۶
۸.۰
۸.۲
ضعیف
۱۶
۲۱.۳
۳۰.۱
متوسط
۲۹
۳۸.۷
۶۹.۹
خوب
۲۰
۲۶.۷
۹۷.۳
خیلی خوب
۲
۲.۷
۱۰۰.۰
کل
۶
۸.۰

یافته جدول و نمودارهای مربوط به سؤال نهم پرسشنامه بیانگر مطلوبیت نسبی(میانگین مساوی ۹۰/۲) برنامه آموزشی به شرح زیر بوده است.

“تحلیل استنباطی “

* از مدت هر دوره در برنامه آموزشی ۲۸ درصد جامعه مورد مطالعه رضایت کامل داشته اند.۶۶ درصد نظرشان نسبت به مدت هر دوره در برنامه آموزشی متوسط به بالا بوده است و ۲۹ درصد نمونه آماری از مدت هر دوره در برنامه آموزشی اظهار نارضایتی کرده اند.

df
T
۷۲
۹۳/۲۵

* به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان ۹۵% ادعا نمود که از نظر فراگیران، از مدت هر دوره در برنامه آموزشی رضایت بخش بوده است. نتایج فوق را با استفاده از ملاک آزمون (T) و مقایسه آن با عدد جدول نیز می‌توان به دست آورد. از آنجایی که ملاک آزمون (t) محاسبه شده (۹۳/۲۵) بزرگتر از t جدول (۶۷/۱) با سطح معنی‌داری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۷۲ می‌باشد، بنابراین با ۹۵% اطمینان فرض رد و فرض تأیید می‌شود.

q9

Observed N
Expected N
Residual
hkeylizaeef
۶
۱۴.۶
-۸.۶
zaeef
۱۶
۱۴.۶
۱.۴
motavaset
۲۹
۱۴.۶
۱۴.۴
hkob
۲۰
۱۴.۶
۵.۴
hkeylihkob
۲
۱۴.۶
-۱۲.۶
Total
۷۳

برای سئوال نه پرسشنامه از مجموع ۷۳ نفر پاسخ دهنده فراوانی مشاهده شده برای گزینه مطلوب(خوب و خیلی خوب)۲۲ ، برای نامطلوب(ضعیف و خیلی ضعیف) ۲۲و برای گزینه متوسط ۲۹بوده است که فراوانی مورد انتظار حدود ۱۵ است.
مقدار خی دو محاسبه شده برای این سئوال ۲/۳۲ با درجه آزادی ۴ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است. بنابراین چون خی دو محاسبه شده یعنی ۲/۳۲ بزرگتر از خی دو جدول یعنی ۴۹/۹ در سطح معنی داری ۰۵/۰می باشد. فرض صفر رد و فرض پژوهش تایید می شود و می توان نتیجه گرفت بین فراوانی مورد مشاهده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد و فراگیران نسبت به برنامه آموزشی متفاوت بوده است.
q9
۳۲. ۲a
۴
.۰۰۰

“تحلیل توصیفی “
جدول (۱۴-۴) جدول مربوط به آمار توصیفی سؤال ۱۰ پرسشنامه

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی ضعیف
۸
۱۰.۷
۱۱.۰
ضعیف
۱۹
۲۵.۳
۳۷.۰
متوسط
۲۲
۲۹.۳
۶۷.۱
خوب
۲۰
۲۶.۷
۹۴.۵
خیلی خوب
۳
۴.۰
۹۸.۶
بدون پاسخ
۱
۱.۳
۱۰۰.۰
کل
۷۳
۹۷.۳

یافته جدول و نمودارهای مربوط به سؤال دهم پرسشنامه بیانگر مطلوبیت نسبی(میانگین مساوی ۹۲/۲) برنامه آموزشی به شرح زیر بوده است.
“تحلیل استنباطی “

مطلب مشابه :  تحقیق دربارهسطح معنی داری، استان گیلان، مدیران و کارکنان، مدارس دخترانه

* از میزان تأثیر دوره بر دانش حرفه ای و شغلی در برنامه آموزشی ۳۲ درصد جامعه مورد مطالعه رضایت کامل داشته اند.۶۱درصد نظرشان نسبت به میزان تأثیر دوره بر دانش حرفه ای و شغلی در برنامه آموزشی متوسط به بالا بوده است و ۳۶درصد نمونه آماری از میزان تأثیر دوره بر دانش حرفه ای و شغلی در برنامه آموزشی اظهار نارضایتی کرده اند.

df
T
۷۲
۱۱/۲۲

* به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان ۹۵% ادعا نمود که از نظر فراگیران، از میزان تأثیر دوره بر دانش حرفه ای و شغلی در برنامه آموزشی رضایت بخش بوده است. نتایج فوق را با استفاده از ملاک آزمون (T) و مقایسه آن با عدد جدول نیز می‌توان به دست آورد. از آنجایی که ملاک آزمون (t) محاسبه شده (۱۱/۲۲) بزرگتر از t جدول (۶۷/۱) با سطح معنی‌داری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۷۲ می‌باشد، بنابراین با
۹۵% اطمینان فرض رد و فرض تأیید می‌شود.

q10

Observed N
Expected N
Residual
hkeylizaeef
۸
۱۲.۲
-۴.۲
zaeef
۱۹
۱۲.۲
۶.۸
motavaset
۲۲
۱۲.۲
۹.۸
hkob
۲۰
۱۲.۲
۷.۸
hkeylihkob
۳
۱۲.۲
-۹.۲
bepasohk
۱
۱۲.۲
-۱۱.۲
Total
۷۳

برای سئوال ده پرسشنامه از مجموع ۷۳ نفر پاسخ دهنده فراوانی مشاهده شده برای گزینه مطلوب(خوب و خیلی خوب)۲۳ ، برای نامطلوب(ضعیف و خیلی ضعیف) ۲۷، برای گزینه متوسط ۲۲و برای بدون پاسخ ۱ بوده است که فراوانی مورد انتظار حدود ۱۲ است.
مقدار خی دو محاسبه شده برای این سئوال ۴۱/۳۵ با درجه آزادی ۵ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است. بنابراین چون خی دو محاسبه شده یعنی ۴۱/۳۵ بزرگتر از خی دو جدول یعنی ۰۷/۱۱ در سطح معنی داری ۰۵/۰می باشد. فرض صفر رد و فرض پژوهش تایید می شود و می توان نتیجه گرفت بین فراوانی مورد مشاهده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد و فراگیران نسبت به برنامه آموزشی متفاوت بوده است.

q10
۳۵.۴۱
۵
.۰۰۰

“تحلیل توصیفی “
جدول (۱۵-۴) جدول مربوط به آمار توصیفی سؤال ۱۱ پرسشنامه

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی ضعیف
۵
۶.۷
۶.۸
ضعیف
۱۱
۱۴.۷
۲۱.۹
متوسط
۳۳
۴۴.۰
۶۷.۱
خوب
۲۱
۲۸.۰
۹۵.۹
خیلی خوب
۲
۲.۷
۹۸.۶
بدون پاسخ
۱
۱.۳
۱۰۰.۰
کل
۷۳
۹۷.۳

یافته جدول و نمودارهای مربوط به سؤال یازدهم پرسشنامه بیانگر مطلوبیت (میانگین مساوی ۱۰/۳) برنامه آموزشی به شرح زیر بوده است.

“تحلیل استنباطی “

* از منابع علمی و تجربی مورد استفاده در برنامه آموزشی۳۱ درصد جامعه مورد مطالعه رضایت کامل داشته اند.۷۵ درصد نظرشان نسبت به منابع علمی و تجربی مورد استفاده در برنامه آموزشی متوسط به بالا بوده است و ۲۴درصد نمونه آماری از منابع علمی و تجربی مورد استفاده در برنامه آموزشی اظهار نارضایتی کرده اند.
df
T
۷۲
۱۵/۲۷

* به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان ۹۵% ادعا نمود که از نظر فراگیران، از منابع علمی و تجربی مورد استفاده در برنامه آموزشی رضایت بخش بوده است. نتایج فوق را با استفاده از ملاک آزمون (T) و مقایسه آن با عدد جدول نیز می‌توان به دست آورد. از آنجایی که ملاک آزمون (t) محاسبه شده (۱۵/۲۷) بزرگتر از t جدول (۶۷/۱) با سطح معنی‌داری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۷۲ می‌باشد، بنابراین با ۹۵% اطمینان فرض رد و فرض تأیید می‌شود.

q11

Observed N
Expected N
Residual
hkeylizaeef
۵
۱۲.۲
-۷.۲
zaeef
۱۱
۱۲.۲
-۱.۲
motavaset
۳۳
۱۲.۲
۲۰.۸
hkob
۲۱
۱۲.۲
۸.۸
hkeylihkob
۲
۱۲.۲
-۱۰.۲
bepasohk
۱
۱۲.۲
-۱۱.۲
Total
۷۳

برای سئوال یازده پرسشنامه از مجموع ۷۳ نفر پاسخ دهنده فراوانی مشاهده شده برای گزینه مطلوب(خوب و خیلی خوب)۲۳ ، برای نامطلوب(ضعیف و خیلی ضعیف) ۱۶، برای گزینه متوسط ۳۳و برای بدون پاسخ ۱ بوده است که فراوانی مورد انتظار حدود ۱۲ است.
مقدار خی دو محاسبه شده برای این سئوال ۱۶/۶۵ با درجه آزادی ۵ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است. بنابراین چون خی دو محاسبه شده یعنی ۱۶/۶۵ بزرگتر از خی دو جدول یعنی ۰۷/۱۱ در سطح معنی داری ۰۵/۰می باشد. فرض صفر رد و فرض پژوهش تایید می شود و می توان نتیجه گرفت بین فراوانی مورد مشاهده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد و فراگیران نسبت به برنامه آموزشی متفاوت بوده است.
q11
۶۵.۱۶
۵
.۰۰۰

مطلب مشابه :  اطلاعات حسابداری، حسابداری مالی

“تحلیل توصیفی “
جدول (۱۶-۴) جدول مربوط به آمار توصیفی سؤال ۱۲ پرسشنامه

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی ضعیف
۵
۶.۷
۶.۸
ضعیف
۱۷
۲۲.۷
۳۰.۱
متوسط
۲۶
۳۴.۷
۶۵.۸
خوب
۲۲
۲۹.۳
۹۵.۹
خیلی خوب
۲
۲.۷
۹۸.۶
بدون پاسخ
۱
۱.۳
۱۰۰.۰
کل
۷۳
۱۰۰

یافته جدول و نمودارهای مربوط به سؤال دوازدهم پرسشنامه بیانگر مطلوبیت (میانگین مساوی ۰۳/۳) برنامه آموزشی به شرح زیر بوده است.
“تحلیل استنباطی “

* از تطابق محتوی دوره با اهداف آن (نیازهای شغلی) در برنامه آموزشی۳۲ درصد جامعه مورد مطالعه رضایت کامل داشته اند.۶۶ درصد نظرشان نسبت به تطابق محتوی دوره با اهداف آن (نیازهای شغلی) در برنامه آموزشی متوسط به بالا بوده است و ۲۹درصد نمونه آماری از تطابق محتوی دوره با اهداف آن (نیازهای شغلی) در برنامه آموزشی اظهار نارضایتی کرده اند.

df
T
۷۲
۱۸/۲۵

* به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان ۹۵% ادعا نمود که از نظر فراگیران، از تطابق محتوی دوره با اهداف آن (نیازهای شغلی) در برنامه آموزشی رضایت بخش بوده است. نتایج فوق را با استفاده از ملاک آزمون (T) و مقایسه آن با عدد جدول نیز می‌توان به دست آورد. از آنجایی که ملاک آزمون (t) محاسبه شده (۱۸/۲۵) بزرگتر از t جدول (۶۷/۱) با سطح معنی‌داری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۷۲ می‌باشد، بنابراین با ۹۵% اطمینان فرض رد و فرض تأیید می‌شود.

q12

Observed N
Expected N
Residual
hkeylizaeef
۵
۱۲.۲
-۷.۲
zaeef
۱۷
۱۲.۲
۴.۸
motavaset
۲۶
۱۲.۲
۱۳.۸
hkob
۲۲
۱۲.۲
۹.۸
hkeylihkob
۲
۱۲.۲
-۱۰.۲
bepasohk
۱
۱۲.۲
-۱۱.۲
Total
۷۳

برای سئوال دوازده پرسشنامه از مجموع ۷۳ نفر پاسخ دهنده فراوانی مشاهده شده برای گزینه مطلوب(خوب و خیلی خوب) ۲۴ ، برای نامطلوب(ضعیف و خیلی ضعیف) ۲۲، برای گزینه متوسط ۲۶و
برای بدون پاسخ ۲ بوده است که فراوانی مورد انتظار حدود ۱۲ است.
مقدار خی دو محاسبه شده برای این سئوال ۵۶/۴۸ با درجه آزادی ۵ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است. بنابراین چون خی دو محاسبه شده یعنی ۵۶/۴۸ بزرگتر از خی دو جدول یعنی ۰۷/۱۱ در سطح معنی داری ۰۵/۰می باشد. فرض صفر رد و فرض پژوهش تایید می شود و می توان نتیجه گرفت بین فراوانی مورد مشاهده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد و فراگیران نسبت به برنامه آموزشی متفاوت بوده است.
q12
۴۸.۵۶
۵
.۰۰۰

“تحلیل توصیفی “
جدول (۱۷-۴) جدول مربوط به آمار توصیفی سؤال ۱۳ پرسشنامه

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی ضعیف
۴
۵.۳
۵.۵
ضعیف
۲۱
۲۸.۰
۳۴.۲
متوسط
۳۲
۴۲.۷
۷۸.۱
خوب
۱۳
۱۷.۳
۹۵.۹
خیلی خوب
۱
۱.۳
۹۷.۳
بدون پاسخ
۲
۲.۷
۱۰۰.۰
کل
۷۳
۹۷.۳

یافته جدول و نمودارهای مربوط به سؤال سیزدهم پرسشنامه بیانگر مطلوبیت (میانگین مساوی ۸۹/۲) برنامه آموزشی به شرح زیر بوده است.

“تحلیل استنباطی “

* از محتوای الکترونیکی(فایل pdf ، word و…) حین تدریس آموزشیار در برنامه آموزشی ۱۸درصد جامعه مورد مطالعه رضایت کامل داشته اند.۷۰درصد نظرشان نسبت به محتوای الکترونیکی(فایل pdf ، word و…) حین تدریس آموزشیار در برنامه آموزشی متوسط به بالا بوده است و ۲۹ درصد نمونه آماری از محتوای الکترونیکی(فایل pdf ، word و…) حین تدریس آموزشیار در برنامه آموزشی اظهار نارضایتی کرده اند.
df
T
۷۲
۸۴/۲۴

* به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان ۹۵% ادعا نمود که از نظر فراگیران، از محتوای الکترونیکی(فایل pdf ، word و…) حین تدریس آموزشیار در برنامه آموزشی رضایت بخش بوده است. نتایج فوق را با استفاده از ملاک آزمون (T) و مقایسه آن با عدد جدول نیز می‌توان به دست آورد. از آنجایی که ملاک آزمون (t) محاسبه شده (۸۴/۲۴) بزرگتر از t جدول (۶۷/۱) با سطح معنی‌داری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۷۲ می‌باشد، بنابراین با ۹۵% اطمینان فرض رد و فرض تأیید می‌شود.

q13

Observed N
Expected N
Residual
hkeylizaeef
۴
۱۲.۲
-۸.۲
zaeef
۲۱
۱۲.۲
۸.۸
motavaset
۳۲
۱۲.۲
۱۹.۸
hkob
۱۳
۱۲.۲

hkeylihkob
۱
۱۲.۲
-۱۱.۲
bepasohk
۲
۱۲.۲
-۱۰.۲
Total
۷۳

برای سئوال سیزده پرسشنامه از مجموع ۷۳ نفر پاسخ دهنده فراوانی مشاهده شده