منابع پایان نامه ارشد درمورد درجه حرارت

دانلود پایان نامه

2 …………………………………………………….125
شکل 3-30-3 نمودار سومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 ……………………………………………………125
شکل 3-31- طیف IR کمپلکس ZnL(N3)2 ………………………………………………………………………………………………………126
شکل 3-32- طیف UV-Vis کمپلکس ZnL(N3)2 درحلال کلروفرم ……………………………………………………………….126
شکل 3-33- طیف H-NMR1 کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………127
شکل 3-34- طیف C-NMR13 کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ………………………………………………………….
ترکیبات باز شیف عموماً با نام اختصاریشان که بر گرفته از ترکیبات کربونیلدار و آمین اولیه آنها میباشد نامگذاری میگردند. به عنوان مثال از تراکم 2-هیدروکسی سالیسیل آلدهید با اتیلن دیآمین باز شیفی به نام N,N- بیس(سالیسیدین) اتیلن دیآمین حاصل میگردد که به نام اختصاری “سالن”25 نامگذاری میشود. اگر استخلاف سادهای به باز شیف اضافه شوند، قبل از نام اختصاری باز شیف اولیه، نام گروه استخلاف شده ذکر میگردد، به عنوان مثال: متیل- سالن
1-9-2- تهیه بازهای شیف
کمپلکسهای باز شیف به 4 روش قابل تهیه هستند
1- استفاده از الکوکسید فلزی
2- استفاده از آلکیلهای فلزی: انواع آلکیلهای فلزات گروه اصلی به طور تجاری در دسترس هستند که از این روش برای سنتز شیف بیسهای آهن، منگنز، وانادیم و مس استفاده میشود. این ترکیبات از واکنش بین هالید فلزی با عامل گرینیارد مزیتیل حاصل میشوند.
3- واکنش بین لیگاند باز شیف و استات فلزی تحت شرایط رفلاکس: بسیاری از کمپلکسهای باز شیف از این طریق حاصل میشوند.
4- پرتون زدایی از لیگاند باز شیف و سپس واکنش با هالید فلزی: مرحله پرتون زدایی در درجه حرارت اتاق صورت میگیرد و این روش یک روش عمومی برای تهیه باز شیف کمپلکسها در مقادیر زیاد است [14].
1-10- مروری بر کمپلکسهای سنتز شده با فلزاتZn(II) ،Cd(II) ، Hg(II)
در سال 2002 محمودخانی و همکاران سنتز و شناسایی برخی کمپلکسهای باز شیف با لیگاند دو دندانه N’,N – بیس ( ? – فنیل سینامالدهید)- 1,2- دی ایمینو اتان را در حضور فلزات روی (II)، کبالت(II) و نیکل(II) انجام دادند. اطلاعات طیفی و شناسایی کمپلکس‏ها نشان داد که ساختار این کمپلکس‏ها با ساختار شبه چهار وجهی انطباق بسیار خوبی دارد شکل (1-1) [15].
شکل (1 – 1)
در سال2004 آید سنتز برخی از کمپلکسهای فلزی همچون کروم(III)، کبالت (II)، نیکل(II)، مس(II)، کادمیم(II) و جیوه(II) را با لیگاندهای باز شیف چند دندانه نشان داده شده در شکل (1-2) را انجام دادند. کمپلکسها از طریق آنالیز عنصری، آنالیز حرارتی و اسپکتروسکوپی مادون قرمز شناسایی شده و ساختار اکتاهدرال برای آنها پیشنهاد گردید[16].
شکل (1- 2)
در سال 2007 خان محمدی و همکاران سنتز کمپلکسهای باز شیف با فلزات منیزیم(II)، منگنز(II)، روی(II) و کادمیم(II) را انجام داده و از طریق اسپکتروسکوپی مادون قرمز،1H NMR ،NMR 13C شناسایی شدند و ساختار آنها با کریستالوگرافی اشعه ایکس به صورت دو هرمی پنتاگونالی تعیین گردید شکل (1-3) [17].
شکل (1- 3)
منتظرظهوری و همکاران در سال 2008 طی پژوهشی سنتز کمپلکسهای فلزات روی(II)، کادمیم(II) و جیوه(II) را با لیگاند نامتقارن بازشیف دودندانه انجام دادند. ترکیبات سنتزی از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، اسپکتروسکوپی جرمی، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، NMR ,1H NMR 13C شناسایی شده و ساختار شبه چهار وجهی برای آنها پیشنهاد گردید. کمپلکسها در حلالDMF غیر الکترولیت بودند شکل (1-4) [18].
شکل (1-4)
مرشدی و همکاران طی پژوهشی در سال 2009 سنتز و شیمی کئوردیناسیون لیگاند جدید چهار دندانه باز شیف با گروه دهنده N2S2 را انجام دادند و کمپلکسهای تک هستهای و دو هستهای مس (I)را با فرمول عمومی [Cu(ca2dapte)]ClO4 , [{Cu(PPh3)(X)}2(ca2dapte)]
(X = I and Br) سنتز نمودند. ترکیبات سنتزی از طریق آنالیز عنصری، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز و1H NMR شناسایی شدند. ساختار کریستالی نیز از طریق پراش اشعه ایکس تک بلور به صورت شبه چهار وجهی در اطراف یون مس تعیین گردید شکل (1-5) [19].
شکل (1-5)
در سال 2010 خلجی و همکاران سنتز و شناسایی کمپلکسهای چهار هستهای مس (II) و کبالت (II)را با لیگاند باز شیف بیس(3- هیدروکسی پروپان آلدهید)- 1و2- اتیلن دی ایمین انجام دادند و از طریق آنالیز اشعه ایکس شناسایی نمودند. در این کمپلکسها لیگاند باز شیف از طریق N2O2 به فلزات کئوردینه میشود شکل (1-6) [20].
شکل (1-6)
در سال 2010 کیپور و همکاران نیز به سنتز برخی کمپلکسهای فلزات واسطه همچون نیکل(II)، مس(II) و روی (II)با لیگاندهای باز شیف ماکروسیکل پرداختند. به دلیل حلالیت کم محصولات قادر به جداسازی موثر نبودند. شناسایی این ترکیبات از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، اسپکتروسکوپی جرمی، اسپکتروسکوپی مادون قرمز انجام گرفت و در مورد روی علاوه بر این روشها از 1H NMR، 13C NMR نیز برای شناسایی استفاده شد کوئوردیناسیون لیگاند اطراف یون فلزی به صورت مربع مسطح انحراف یافته پیشنهاد گردیده است شکل (1-7) [21].
شکل (1- 7)
در سال 2011 منتظرظهوری و همکاران سنتز تعدادی از کمپلکسهای چهارکئوردینه با فلزات روی(II) و جیوه(II) و لیگاند ارایه شده در شکل (1-8) با فرمول عمومی MLX2 را انجام دادند. در کمپلکسهای سنتزی نسبت لیگاند به فلز 1:1 میباشد. با استفاده از آنالیز عنصری، هدایت سنجی، اسپکتروسکوپی فرابنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز شناسایی ترکیبات انجام گرفت. تمامی ترکیبات در حلال DMF غیر الکترولیت هستند و ساختار شبه چهاروجهی جهت این کمپلکسها پیشنهاد شده است [22].
شکل (1-8)
در پژوهشی دیگر منتظرظهوری و همکاران سنتز کمپلکسهای متقارن دو دندانه را با لیگاند باز شیف انجام دادند و از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، اسپکتروسکوپی فرابنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز شناسایی ترکیبات انجام گرفت. کلیه ترکیبات در حلال DMF غیر الکترولیت گزارش شده اند. با توجه به هدایت مولی و ویژگیهای طیفی مشخص شد کئوردینه شدن لیگاند آلی و یونهای هالید به فلز به صورت شبه چهار وجهی است شکل (1-9) [23].
شکل (1-9)
اعظم و همکاران طی پژوهشی سنتز و خواص فتولومینسانس برخی ترکیبات باز شیف و کمپلکسهای تک هستهای روی(II)، کادمیم(II)، نیکل(II)، مس(II)، پالادیم(II) را بررسی نمودند. کمپلکسهای سنتزی از طریق اسپکتروسکوپی مادون قرمز، اسپکتروسکوپی فرا بنفش و اسپکتروسکوپی جرمی، فلورسانس، H NMR, 13C NMR, ESR 1شناسایی شده و ساختار اکتاهدرال برای آنها پیشنهاد شد شکل (1-10) [24].
شکل (1-10)
در سال 2012 منتظرظهوری و همکارش سنتز کمپلکسهای باز شیف را با فلز روی و لیگاند بیس((E)3-(2- نیتروفنیل)-2- پروپنال)پروپان-1و2-دی ایمین با فرمول کلی ZnLX2 انجام دادند که در آن ( (X=Cl, Br, I, SCN, N3 میباشد. کمپلکسهای سنتز شده از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، اسپکتروسکوپی فرابنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز 1H NMR, 13C NMR, شناسایی شدند. با توجه به نتایج هدایت سنجی، کمپلکسها ملکولی و غیر الکترولیت ارزیابی شدند. در این پژوهش با استفاده از ولتامتری چرخهای، برگشت پذیر و غیر برگشت پذیر بودن و رفتار الکتروشیمیایی لیگاند و کمپلکسها بررسی گردید شکل (1-11) [25].
شکل (1-11)
1-11- مروری بر کمپلکسهای سنتز شده با لیگاندهای باز شیف دودندانه
امیر نصر و همکاران در سال 2006 سنتز و شناسایی و ساختار کریستالی کمپلکسهای نقره (I) را در حضور لیگاند باز شیف دو دندانه با فرمول عمومی [Ag(ca2en)(PPh3)(X)] انجام دادند، که در آن
X= N3 – , SCN -و ca2en باز شیف دودندانه میباشند و سپس ترکیبها از طریق آنالیز عنصری، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، اسپکتروسکوپی فرا بنفش و H NMR1شناسایی شدند شکل (1-12). ساختار پیشنهادی در اطراف یون نقره شبه چهار وجهی تعیین گردید [26].
شکل (1-12)
در سال 2008 منتظرظهوری و همکارش در این زمینه پژوهشهایی به شرح زیر انجام دادند. در این پژوهش لیگاند دو دندانه باز شیفN’,N- بیس(2- نیتروسینام‎آلدهید)- 1,2- فنیلن‎دی‎ایمین (Nca2Phen) در حلال متانول سنتز شد و سپس در حلال‏های اتانول و دی‏کلرومتان تبلور مجدد گردید. با استفاده از این لیگاند، کمپلکس‏هایی با فرمول عمومی MLX2 و ML2X2 که در آن M نشان دهنده فلزهای کبالت (II)، نیکل (II)، مس (II)، روی (II)، کادمیم (II) و جیوه (II) و X شامل یون‏های کلرید، برمید، یدید، تیوسیانات و آزید می‏باشد، در حلال‏های متانول، اتانول و دی‏کلرومتان تهیه گردیدند و در حلال‏های متانول و DMF نو بلور شدند. برای شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس‏های سنتز شده از تکنیک‎های گوناگون مانند: آنالیز عنصری، IR، MS، UV-Vis، 1H-NMR، 13C-NMR، هدایت سنجی و ممان مغناطیسی استفاده شد شکل (1-13) [27]و[28].
شکل (1 – 13)
همچنین در پژوهشی دیگر منتظرظهوری و همکارانش لیگاند نامتقارن بازشیف N’,N- بیس ((E) 2- متیل – 3- فنیل آلیلیدن)- 1, 2- پروپان دی آمین و کمپلکسهای روی ، کادمیم و جیوه آن را سنتز و خالص سازی و با روشهای فیزیکی طیف سنجی نظیر آنالیز عنصری، IR، MS، UV-Vis،
1H NMR، 13C-NMR، هدایت سنجی و ممان مغناطیسی شناسایی کردند شکل (1-14) [29].
شکل (1-14)
درسال های 2006 و 2007 حبیبی و همکاران، تحقیقات گسترده?ای در جهت سنتز و شناسایی کمپلکس‏هایی با لیگاندهای باز شیف دودندانه با گروه‏های نیتروژن ایمینی به عنوان دهنده الکترون، انجام دادند. آنها توانستند با استفاده از لیگاند دودندانه باز شیف بیس‏(2- نیتروسینام‏آلدهید) اتیلن‏دی‏آمین، کمپلکس‏های Zn(II) با فرمول عمومی MLX2 را سنتز و با استفاده از داده‏های کریستالوگرافی و اطلاعات طیفی، آنها را شناسایی کنندساختار پیشنهادی با توجه به دادههای کریستالوگرافی، شبه چهاروجهی گزارش شد شکل (1- 15) [30].
شکل (1-15)
با استفاده از لیگاند بیس(ترانس- سینام‏آلدهید) پروپان ‏دی ‏ایمین، کمپلکس‏های Cu(I) و Zn(II) را با فرمول عمومی MLX2 سنتز و آن‏ها را شناسایی کردند. اطلاعات طیفی و شناسایی کمپلکس‏ها نشان داد که ساختار این کمپلکس‏ها با ساختار شبه چهار وجهی انطباق بسیار خوبی دارد و این ساختارها به صورت چهار وجهی کامل نیستند شکل (1-16) [31].
شکل (1-16)
درسال 2003 شیخ شعاعی موفق شد با استفاده از 1,2- فنیلن‎دی‎آمین و پارا- N’,N – دی‎متیل‎بنزآلدهید، لیگاند باز شیف دودندانه را سنتز کرده و به کمک آن و با استفاده از نمک Cd(NO3)2.4H2O ، کمپلکس Cd(II) را سنتز و شناسایی کند شکل (1-17) [32].
شکل (1-17)
درسال 2002 ایلهان26 و همکارانش توانستند با واکنش بین 1و2- بیس‎(پارا- آمینوفنوکسی) اتان و سینام‎آلدهید لیگاند بازشیف دودندانه را سنتز