منابع پایان نامه ارشد درمورد هیدروژنهای، ناحیه، دوتایی

دانلود پایان نامه

نسبت به لیگاند به فرکانسهای پایین تر جابجایی نشان‎ می‎دهد (جدول 3-2). در مورد کمپلکس CdL(NCS)2 وجود یک نوار جذبی در ناحیه cm-1 2059 مربوط به گروه SCN کوردینه شده (از سر N) [89 و 90] و همچنین در مورد کمپلکس CdL(N3)2، وجود یک نوار جذبی در ناحیه cm-1 2041 مربوط به گروه N3- کوردینه شده ]90 و 91[ و جابجایی که این دو نوار جذبی نسبت به حالت آزاد آن‏ها NaN3 ‎نشان می‎دهد، حاکی از کوردینه شدن SCN- و N3- به اتم فلز مرکزی است. (طیف کمپلکسهای کلرید، برمید، یدید، ایزو تیوسیانات و آزید کادمیم به ترتیب در شکلهای 3-37، 3-42، 3-47، 3-52 و 3-57 مشاهده میشوند.)
جدول (3-2) نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکس‎های (Cd(II
-SCN (cm-1)
-N3 (cm-1)
-NO2 (cm-1)
-C=N (cm-1)
ترکیبات


1338و 1529
1636
Ligand


1339 و 1519
1633
CdLCl2


1348 و 1524
1633
CdLBr2


1348 و 1524
1635
CdLI2
2059


1340 و 1521
1633
CdL(NCS)2
2041
1345 و 1524
1634
CdL(N3)2
3-2-3- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Hg(II)
در طیف کمپلکس‎های جیوه (II) نوارهای جذبی موجود در ناحیهcm-1 1635-1624، مربوط به گروه ایمین (C=N) می‎باشد که این نوار جذبی نسبت به لیگاند حدود cm-1 12-1 به فرکانسهای پایین
تر جابجایی نشان‎ می‎دهد (جدول 3-3). در مورد کمپلکس HgL(SCN)2، وجود یک نوار جذبی در ناحیه cm-1 2114 مربوط به گروه SCN کوردینه شده (از سر S) ]89 و 90[ و همچنین در مورد کمپلکس HgL(N3)2، وجود یک نوار جذبی در ناحیه cm-1 2023 مربوط به گروه N3- کوردینه شده ]90 و 91 [و جابجایی قابل ملاحظه‎ای که این دو نوار جذبی نسبت به حالت آزاد آن‏ها‎ نشان می‎دهد، حاکی از کوردینه شدن SCN- و N3- به اتم فلز مرکزی است. (طیف کمپلکسهای کلرید، برمید، یدید، تیوسیانات و آزید جیوه به ترتیب در شکلهای 3-62، 3-67، 3-72، 3-77 و 3-82 مشاهده میشوند.)
جدول (3-3) نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکس‎های Hg(II)
-SCN (cm-1)
-N3 (cm-1)
-NO2 (cm-1)
-C=N (cm-1)
ترکیبات


1338 و 1529
1636
Ligand


1345 و 1521
1635
HgLCl2


1348 و 1523
1635
HgLBr2


1348 و 1521
1633
HgLI2
2114

1342 و 1520
1624
HgL(SCN)2

2023
1340 و 1523
1631
HgL(N3)2
3-3- بررسی طیف‌های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR
3-3-1- طیف‏ رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR مربوط به لیگاند دو دندانه‌ای باز شیف N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان(L)
طیف‏های 1H-NMR و 13C-NMR این ترکیب در شکل‎های (3-3 و 3-4) مشاهده می‎شود که در حلال کلروفرم دوتره با دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت میدان MHz 400 ثبت شده است. با توجه به نگارهی (3-1) برای ساختار پیشنهادی لیگاند، تفسیر طیف‏های NMR این ترکیب به شرح زیر است :
در طیف 1H-NMR این ترکیب، هیدروژن ایمینی c’ ,c به صورت دوتایی با ثابت کوپلاژ Hz 76/8 در ناحیه ppm 09/8 ظاهر میشوند. هیدروژن i’,i توسط هیدروژنهای h’,h و به مقدار جزیی با هیدروژنهای g’,g به صورت دوتایی دوتایی شکافته میشوند که دارای ثابتهای کوپلاژHz 20/8 و Hz12/1 است و در ناحیه ppm 99/7 مشاهده میشوند. هیدروژنf’,f توسط هیدروژنهای g’,g و به مقدار جزیی با هیدروژنهای h’,h به صورت دوتایی دوتایی شکافته میشوند و در ناحیهppm 74/7 و با ثابتهای کوپلاژHz 86/7 و 00/1 ظاهر میشوند. هیدروژنهای g’,g ناشی از کوپل شدن با هیدروژنهای h’,h و f’,f به صورت دوتایی سه‎تایی در ناحیه ppm 64/7 با ثابتهای کوپلاژ Hz 56/7، Hz 26/7 و Hz 92/0 شکافته می‎شوند. هیدروژنهای h’,h ناشی از کوپل شدن با هیدروژن‌های i’,i و g’,g به صورت دوتایی سه‎تایی در ناحیه ppm 48/7 و با ثابتهای کوپلاژ Hz 66/7، Hz 44/7 و Hz 32/1 شکافته میشوند. هیدروژنهای e’,e توسط هیدروژنهایd’,d به صورت دوتایی در ناحیه ppm 48/7 و با ثابت کوپلاژ Hz 84/15 ظاهر میشوند. هیدروژنهای d’,d ابتدا توسط هیدروژن e’,e به دوتایی شکافته و این دوتایی توسط هیدروژن c’,c به دوتایی دیگر شکافته می‎شوند، که ثابت کوپلاژ آن‎ها Hz 86/15 و Hz 76/8 است و در ناحیه ppm 94/6 قرار میگیرند. در ناحیه ppm 46/3 یک نوار یک تایی مشاهده میشود که مربوط به هیدروژنهای b’,b است. نوار یک تایی در ناحیه ppm 02/1 مربوط به هیدروژنهای a’,a است.
طیف 13C-NMR این ترکیب سیگنال‎هایی را در 69/162 مربوط به C4 و C4’، 96/147 مربوط به C8 و ‘C8، 68/135 مربوط به C6 و C6’، 35/133 مربوط به C9 و C9’، 04/133 مربوط به C7 و C7’، 49/131 مربوط به C5 وC5’ ، 27/129 مربوط به C12 و C12’، 38/128 مربوط به C11 و C11’، 87/124 مربوط به C10 و ‘C10، 75/70 مربوط به C3 و C3’، 96/36 مربوط به C1 ، 59/24 مربوط به C2 و C2′ نشان می‎دهند. دوازده سیگنال مشاهده شده در طیف رزونانس مغناطیسی هسته کربن ترکیب به شرح تفسیر شده، توافق خوبی با ساختار پیشنهادی لیگاند مورد نظر در شکل
(3- 1) دارد.
شکل (3-1)
3-3-2- طیف‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnLCl2
طیف‏های 1H-NMR و 13C-NMR این ترکیب در شکل‎های (3-9 و 3-10) مشاهده می‎شود که در حلال کلروفرم دوتره با دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت میدان MHz 400 ثبت شده است. با توجه به شکل (3-2) برای ساختار پیشنهادی کمپلکس، تفسیر طیف‏های NMR این ترکیب به شرح زیر است:
در طیف 1H-NMR این ترکیب، هیدروژنهای ایمینی cو c’ به صورت دوتایی در ناحیه ppm 15/8 با ثابت کوپلاژHz 52/10 دیده می‎شوند. جابجایی این پیک به سمت میدان ضعیف در کمپلکس نسبت به لیگاند آزاد شاخص اصلی کوردیناسیون لیگاند به فلز است. هیدروژنهای e’ ,d’ به صورت چندتایی در ناحیه ppm 14/8 و با ثابتهای کوپلاژ Hz 08/14, 08/14, 52/9 ظاهر می‌شوند. هیدروژنهای i’,i به صورت دوتایی دوتایی شکافته میشوند که دارای ثابتهای کوپلاژHz 2/8 و Hz 04/1 است و در ناحیهppm 05/8 مشاهده میشوند. هیدروژنهای f’,f به صورت دوتایی در ناحیهppm 97/7 و با ثابت کوپلاژHz 16/7 ظاهر میشوند. هیدروژنهای e ,d به صورت چندتایی در ناحیه ppm 79/7 و با ثابتهای کوپلاژ Hz 10/14, 04/14,28/11 ظاهر میشوند. هیدروژنهای g’,g ناشی از کوپل شدن با هیدروژنهای h’,h و f’,f به صورت سه‎تایی در ناحیه ppm 73/7 و با ثابتهای کوپلاژ Hz60/7 و 08/7 شکافته میشوند. هیدروژنهای h’,h ناشی از کوپل شدن با هیدروژن i’,i و g’,g به صورت سه‎تایی در ناحیه ppm 58/7 با ثابتهای کوپلاژ Hz84/7 ,76/7 ,2/1 شکافته می‎شوند. در ناحیه ppm 85/3 یک نوار یکتایی مشاهده میشود که مربوط به هیدروژنهای b’,b است. در ناحیه ppm 07/1 نوار یکتایی مشاهده میشود که مربوط به هیدروژن‌های a’,a میباشد.
طیف 13C-NMR این ترکیب سیگنال‎هایی را در 55/170 مربوط به C4 و C4’، 13/148 مربوط به C8 و C8’، 00/144 مربوط به C6 و ‘C6، 04/134 مربوط به C9 و C9’، 01/131 مربوط به C5 و C5’، 81/129 مربوط به C7 و C7’، 48/129 مربوط به C12 و ‘C12، 43/128 مربوط به C11 و C11’،02/125 مربوط به C10 و C10’، 92/71 مربوط C3 و C3’، 90/36 مربوط بهC1 ، 63/24 مربوط به C2 و C2′ نشان می‎دهند. دوازده سیگنال مشاهده شده در طیف رزونانس مغناطیسی هسته کربن ترکیب به شرح تفسیر شده، توافق خوبی با ساختار پیشنهادی کمپلکس مورد نظر در شکل (3- 2) دارد.
M = Zn(II), Cd(II), Hg(II)
X = Cl-, Br-, I-, SCN-, N3-
شکل (3-2)
3-3-3- طیف‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnLBr2
طیف‏های 1H-NMR و 13C-NMR این ترکیب در شکل‎های (3-13 و 3-14) مشاهده می‎شود که در حلال کلروفرم دوتره با دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت میدان MHz 400 ثبت شده است. با توجه به شکل (3-2) برای ساختار پیشنهادی کمپلکس، تفسیر طیف‏های NMR این ترکیب به شرح زیر است:
طیف 1H-NMR این ترکیب، هیدروژنهای ایمینی cو c’ به صورت دوتایی در ناحیه ppm 19/8 با ثابت کوپلاژHz 56/10 دیده می‎شوند. جابجایی این پیکها به سمت میدان ضعیف در کمپلکس نسبت به لیگاند آزاد شاخص اصلی کوردیناسیون لیگاند به فلز است. هیدروژنهای d’,e’ به صورت چندتایی شکافته می‎شوند که ثابتهای کوپلاژ هیدروژن d معادل Hz 04/15 و Hz 32/10 و هیدروژن e معادل Hz 05/15 است و در ناحیه ppm 18/8 قرار میگیرند. هیدروژنهای i’,i توسط هیدروژنهای h’,h به صورت دوتایی شکافته میشوند که دارای ثابت کوپلاژ Hz 08/8 است و در ناحیه ppm 07/8 مشاهده میشوند. پیک در ناحیهppm 00/8 مربوط به هیدروژن های f و f’ که با هیدروژن g و g’ به صورت دوتایی با ثابت کوپلاژ Hz 08/11 شکافته میشوند. هیدروژنهای d,e به صورت چندتایی (یک دوتایی و یک دوتایی دوتایی) شکافته میشوند که ثابتهای کوپلاژ هیدروژن d معادل Hz 28/14و Hz 84/10 و هیدروژن e معادل Hz 04/15 است و در ناحیه ppm 81/7 قرار میگیرند. هیدروژنهایg’,g ناشی از کوپل شدن با هیدروژنهای f’,f و h’,h به صورت سه‎تایی در ناحیه ppm 74/7 و با ثابت کوپلاژ Hz 60/7 شکافته میشوند. هیدروژنهای h’,h ناشی از کوپل شدن با هیدروژنهای i’,i و g’,g به صورت سهتایی در ناحیه ppm 59/7 با ثابت کوپلاژ Hz 44/7 شکافته میشوند. در ناحیه ppm 81/3 یک نوار یکتایی مشاهده میشود که مربوط به هیدروژنهای b و b’ است. در ناحیه ppm 09/1 نوار یکتایی مشاهده میشود که مربوط به هیدروژنهای a و a’ است.
طیف 13C-NMR این ترکیب سیگنال‎هایی را در 57/170 مربوط به C4 و C4’، 09/148 مربوط به C8 و C8’، 12/144 مربوط به C6 و ‘C6، 10/134 مربوط به C9 و C9’، 07/131 مربوط به C5 و C5’، 87/129مربوط به C7 و C7’، 60/129 مربوط به C12 و C12’، 42/128 مربوط به C11 و C11’، 04/125 مربوط به C10 و C10’، 39/71 مربوط به C3 و ‘C3، 76/36 مربوط به C1، 78/24 مربوط به C2 و C2′ نشان می‎دهند. دوازده سیگنال مشاهده شده در طیف رزونانس مغناطیسی هسته کربن ترکیب به شرح تفسیر شده، توافق خوبی با ساختار پیشنهادی کمپلکس مورد نظر در شکل (3- 2) دارد.
3-3-4- طیف‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnLI2
طیف‏های 1H-NMR و 13C-NMR این ترکیب در شکل‎های (3-21 و 3-22) مشاهده می‎شود که در حلال کلروفرم دوتره با دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت میدان MHz 400 ثبت شده است. با توجه به شکل (3-2) برای ساختار پیشنهادی کمپلکس، تفسیر طیف‏های NMR این ترکیب به شرح زیر است:
در طیف 1H-NMR این ترکیب، هیدروژنهای ایمینی cو c’ به صورت دوتایی در ناحیه
ppm 23/8 با ثابت کوپلاژHz 6/8 دیده می‎شوند. جابجایی این پیکها به سمت میدان ضعیف در کمپلکس نسبت به لیگاند آزاد شاخص اصلی کوردیناسیون لیگاند به فلز است. هیدروژن i به صورت دوتایی شکافته میشود که دارای ثابت کوپلاژHz 4 است و در ناحیه ppm 21/8 مشاهده میشود. هیدروژنi’ به صورت دوتایی شکافته میشود که دارای ثابت کوپلاژHz 6/9 است و در ناحیه ppm 16/8 مشاهده میشود. هیدروژنهای f و f’توسط هیدروژنهای g و g’ به دوتایی شکافته می‎شوند که ثابت کوپلاژ آن Hz8/7 است و در ناحیه ppm09/8 قرار میگیرند. هیدروژن‌های dو d’ توسط هیدروژنهای e و e’ به دوتایی شکافته شده و به مقدار جزیی با هیدروژنهای c و c’ به صورت دوتایی دوتایی شکافته میشوند و در ناحیهppm 07/8 و با ثابتهای کوپلاژHz 76/7 و Hz 60/13 ظاهر میشوند. هیدروژنهای e و e’ توسط هیدروژنهایd و d’ به دوتایی شکافته می‎شوند و ثابت کوپلاژ آن‎ Hz 48/14 است و در ناحیه ppm 85/7 قرار میگیرند. هیدروژنهای g’,g ناشی از کوپل