منبع تحقیق درمورد خدمات بیمه ای

دانلود پایان نامه

هستند که کارشان تا اندازه ای قابل مقایسه با کارگزاران است. هر چند این گروه به عنوان نمایندهی خریداران و فروشندان عمل میکنند، بلکه به نام خود نیزبه معامله میپردازند. وجود معاملهگران به افزایش سرعت معامله ها یاری میرساند. زیرا هنگامی که سهمی عرضه میشود که مشتری ندارد، معاملهگر با قیمتی کمتر از قیمت معاملهی قبلی سهم را خریداری میکند و یا در زمانی که خریدار وجود دارد اما فروشندهای پیدا نمیشود، سهم را به قیمتی بیشتر عرضه میکند. بنابراین معاملهگران به تکمیل حلقهی معامله ها کمک میکنند. تفاوت معاملهگران با بانکهای سرمایهگذاری در این است که معاملهگران تنها در بازارهای ثانویه فعالیت میکنند درحالیکه زمینه فعالیت بانکهای سرمایهگذاری بازار اولیه است(فرجی،1381، 67).
2-3-1-4- صندوقهای بازنشستگی خصوصی
این صندوقها توسط شرکتهای بیمه عمر یا بانک ها اداره میشوند. هم اکنون در کشورهای پیشرفته صنعتی ، بسیاری از شرکتها برای کارکنانشان صندوق بازنشستگی دایر میکنند. این صندوقها اقدام به نگهداری اوراق قرضه وسهام میکنند(صفری، 1375، 90).
2-3-1-5- شرکتهای بیمه عمر
این شرکتها خدمات مالی متنوعی را ارائه میدهند. آن ها علاوه بر فروش بیمه عمر مدت دار وبیمه مستمری در صورت فوت یا حیات که نوعی از پرداختهای محتمل الوقوع محسوب میشوند، صندوقهای بازنشستگی را نیز اداره میکنند.
2-3-1-6- شرکتهای بیمه حوادث
شرکتهایی هستند که در مقابل حوادثی از قبیل آتش سوزی، سرقت و… خدمات بیمه ای عرضه میکنند. این شرکتها به منظور کسب و حفظ توان پوشش دادن به این حوادث، گاهی به تشکیل سندیکا میپردازند و مقدار زیادی از داراییهای مالی را نگهداری میکنند که نسبت به سهام شرکتهای بیمه از درجه نقدینگی بالایی برخوردار هستند.
2-3-1-7- شرکتهای سرمایهگذاری
بنگاههایی هستند که وجوه حاصله از مشتریان را در اوراق بهادار منتشرهی تعداد بیشتری از شرکتها سرمایه گذاری میکنند. این بنگاهها راهی را میگشایند تا سرمایهگذاران کوچک بتوانند داراییهای مالی خود را متنوع سازند و در عین حال از پرداخت هزینه های کارگزاری به دلیل خریدهای به دفعات سهام شرکتهای مختلف اجتناب کنند(فبوزی، 1376، 63).
2-3-1-8- شرکتهای سرمایهگذاری بازار پول
این شرکتها مانند شرکتهای سرمایهگذاری عمل میکنند با این تفاوت که اقدام به خرید اوراق بهادار بسیار مطمئن با قابلیت نقدینگی بسیار زیاد نظیر اسناد خزانه (به جای اوراق قرضه وسهام) مینمایند. ازآنجا که داراییهای این بنگاهها به اندازه کافی بدون ریسک ونقد است، درآمد بهرهای آن برای جذب هرگونه زیان سرمایهای کفایت میکند(ختایی، 1378، 44).
2-3-1-9- شرکتهای تأمین مالی
این شرکتها وجوه مورد نیاز برای عملیات خود را از طریق فروش اوراق بهادار بلندمدت وکوتاهمدت و انتشار سهام، یا به واسطه استقراض از بانکها یا بازار عمده فروشی تأمین و از این محل به خانوارهایی که قصد دارند کالای بادوامی خریداری کنند یا درخواست وام نقدی نمودهاند، وام پرداخت میکنند. این شرکتها به بنگاهها نیز وام میدهند، تجهیزات مورد نیازشان را به صورت اجاره در اختیار قرار میدهند و یا اسناد تجاریشان را به قیمتی کمتر از ارزش اسمی تنزیل میکنند(کوداری، 2002، 2010- 1985).
2-4- تاریخچه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
آغاز فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری به سال 1822، یعنی به زمانی بر میگردد که ویلیام اول دستور تأسیس “شرکت سهامی عام کشورهای اسکاندیناوی بری تسهیل در صنعت ملی” را داد. این شرکت را اولین شرکت سرمایهگذاری در دنیا تلقی میکنند. رشد وتوسعه شرکتهای سرمایهگذاری در طی قرن 19 در قاره اروپا و به خصوص انگلستان بسیار چشمگیر بود. به صورتی که در سال 1868 شرکتهای سرمایهگذاری مستعمراتی واقع در لندن فعالترین و بارزترین شرکت سرمایهگذاری در دنیا محسوب میشد. در ایالات متحده، شکلگیری و حیات شرکتهای سرمایهگذاری به بعد از جنگ جهانی اول در سال 1922 بر میگردد. تا زمان بحران بازار سهام، نرخ بازده برای سرمایهگذاران بسیار اندک بود و این مسأله نه فقط به علت وجود مشکلات در بازار مالی، بلکه فقدان مدیریت کارآ نیز بود. بعد از جنگ جهانی دوم وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری نیز تغییر نمود بگونهای که توانست جایگاه مهمی در بین مؤسسات مالی به دست آورد. علت اصلی این توسعه و اهمیت، افزایش درآمد مردم ، فعالتر شدن بازار سرمایه و استفاده از مدیریت حرفهای بود.
اولین صندوق متقابل یا مشترک فعال در بازار پول در سال 1971 در آمریکا توسط دو پیشگام به نامهای براون و بنت در شهر نیویورک در محله وال استریت ایجاد شد. ولی در اکثر سالهای دهه مزبور به خاطر آن که نرخ های بازار پول بسیار پایین و نزدیک به نرخ بانکها بود که توسط بانک مرکزی آمریکا کنترل میگردید، این صندوقها سرمایهگذاران زیادی را جذب نکردند. ولی در اواخر دهه1970 با افزایش نرخ های بازار پول (که عمدتا به خاطر افزایش تورم صورت گرفت) و ادامه کنترل نرخهای بانکی، صندوقهای مشترک جذابیت بیشتری یافتند و داراییهای آن ها افزایش یافت.
شایان ذکر است که اگر چه تاریخ تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری به قرن هیجدهم میلادی در انگلستان بر می گردد، ولی اولین صندوقهای سرمایهگذاری به شکل امروزی در سال 1924 در شهر بوستون آمریکا تشکیل گردید. ازآن سال تاکنون صندوقهای سرمایهگذاری در جهان به ویژه در آمریکا به صورت موفقیتآمیزی فعالیت خود را توسعه دادهاند، به طوری که طی سالیان گذشته تعداد این صندوقها در دنیا همواره روند صعودی داشته و این تعداد از 671،51 صندوق در سال2000 به بیش از 66،350 صندوق در پایان سال 2007 رسیده است که میتوان ملاک خوبی برای جذابیت این نهاد مالی برای سرمایهگذاراران و موفقیت آنها در بازارهای سرمایه محسوب شود(سازمان بورس اوراق بهادار،1389).
صندوقهای مشترک غالباً در اوراق بدهی کوتاهمدت با کیفیت بالا نظیر اوراق قرضه دولتی، اوراق تجاری و اوراق سپردههای بانکی سرمایهگذاری میکنند، سررسید اوراق پرتفوی این صندوقها اکثراً کمتر از 6ماه است وبه خاطرکوتاهمدت بودن پرتفوی، سهام این صندوقها دارای نقدینگی بالایی میباشند و ارزش سهام آنها از نوسانهای ناچیزی برخوردار است. به علاوه، برخی از این صندوقها روشی به کار میبرند که قیمت سهام آنها قابل استرداد به صورت ثابت میباشد. البته هرگونه سود وبهره به صورت منافع جداگانهای پرداخت میشود. به خاطر آن که ارزش سهام ثابت است، این صندوقها اجازه میدهند که مشتریان با نوشتن حواله از حساب خود برداشت نمایند. هرچند که این حساب نه سپرده جاری است و نه آنکه حواله مربوط، چک محسوب میشود. در حقیقت این شرکتهای سرمایهگذاری مثل یک بانک سپردهپذیر عمل میکنند.
این صندوقها بسیار مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفتهاند. برای مثال، تخمین زده میشود که درآمریکا در عرض 20 سال بین سالهای 1997-1977 دارایی های آن ها از 4 میلیارد دلار به 700 میلیارد دلار رسیده باشد. ضمنا 25 درصد انواع مختلف تمام صندوقهای مشترک را صندوق فعال در بازار پول تشکیل میدهند(رادفر، 1384).
2-4-1- صندوقهای سرمایهگذاری در ایران
اولین صندوق سرمایهگذاری مشترک در کشور ایران در تاریخ 23/04/1386شروع به کار کرد. صندوق سرمایه گذاری کارآفرین که در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایهگذاری میکند، هر سه ماه یکبار اقدام به توزیع سود میکند وحداقل بازدهی 16/5درصد را برای سرمایهگذاران خود تضمین کرده است. درکنار صندوقهای با درآمد ثابت، صندوقهای سرمایهگذاری در سهام از ابتدای سال 1387 فعالیت خود را آغاز کردهاند( گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، 1388). البته باید یادآوری کرد که تعداد صندوقهای سهام در ایران خیلی بیشتر از صندوقها با درآمد ثابت میباشد.
2-5- تعاریف صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
– شرکت یا مؤسسهای که مجموعهای از وجوه جمعآوری شده سرمایهگذاران را سرمایهگذاری میکند و امکان مدیریت حرفه ای و تنوع سازی مناسب را فراهم میکند چیزی که سرمایهگذاران به تنهایی قادر به انجام آن نمی باشند. اصطلاحهای دیگری نیز مانند شرکتهای سرمایهگذاری یا شرکتهای سرمایهگذاری با سرمایه باز نیز برای صندوقهای مشترک سرمایهگذاری استفاده میشوند (خانزاده- تبریز ، 1389 ).
– یک شرکت سرمایهگذاری با سرمایه باز که سهام خود را به ارزش خالص داراییها خریداری میکند( باز خرید می کند) و بصورت مدوام سهام جدید به سرمایهگذاران عرضه میکنند. به سرمایهگذاران کوچک این امکان را میدهد که به صورت غیرمستقیم در مجموعه متنوعی از اوراق بهادار مثل سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری کنند. هر سرمایهگذار در سود و زیان صندوق شریک است ارزش خاص داراییهای صندوق هر روز مشخص میشود. هر صندوق در سرمایهگذاری خود به امیدنامهای که برای آن تدارک دیده شده است توجه میکند(همان منبع ، 1389).
– صندوق مشترک سرمایهگذاری چیزی به جزء مجموعهای از سهام و اوراق قرضه نمیباشد. فرض کنید که یک شرکت گروهی از مردم را جمعآوری کرده و پول آنها را درسهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار سرمایهگذاری میکند. هر سرمایهگذار سهامهایی را بدست میآورد که نشان دهنده مالکیت بخشی از دارایی های صندوق است(همان منبع، 1389).
– صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطههای مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع(آحاد جامعه) به سمت مصرفکنندگان (شرکت های تولیدی و خدماتی و سایر) برعهده دارند ( سعیدی، مقدسیان، 1389، 5).
– صندوق سرمایهگذاری مشترک به طور ساده یک واسطه مالی است که به گروهی از سرمایهگذاران اجازه میدهد که پولهای خود را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایهگذاری نمایند(موسوی، جاری، مریدی پور،1388).
– صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به عنوان یکی از شرکتهای سرمایهگذاری ازجمله واسطههای مالی هستند که با فروش سهام خود به عامه مردم، وجوهی را تحصیل ودر ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاهمدت بازار پول و داراییهای دیگر با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایهگذاری میکنند. این صندوق ها وجوهی را از افراد سرمایهگذار دریافت نموده و آنها را صرف خرید اوراق بهادار مینمایند(همان منبع، 1388،3).
2-5-1- عایدی صندوقهای مشترک سرمایهگذاری
کسب درآمد در صندوقهای مشترک سرمایهگذاری از سه طریق امکانپذیر است:
1) درآمدهایی که از طریق سود نقدی سهامهای صندوق و بهره اوراق قرضه موجود در صندوق بدست میآید. این درآمدها هر ساله توسط صندوق به سرمایهگذاران بعنوان سود نقدی توزیع میشود.
2) اگر صندوق اوراق بهاداری را که قیمت آنها افزایش یافته پیدا کرده است، بفروشد بازده سرمایهای بدست خواهد آورد. بیشتر صندوقها این عایدی ها را هم بعنوان سود بین سرمایهگذاران تقسیم میکنند.
3) اگر ارزش اوراق بهادار موجود در صندوق افزایش پیدا کند اما مدیران صندوق آنها را برای شناسایی بازده سرمایهای نفروشند ارزش سهام صندوق افزایش پیدا خواهد کرد. در این صورت شما میتوانید سهام خود را با سود بیشتر بفروش برسانید. معمولاً ” صندوق ها این امکان را به شما خواهند داد که بجای دریافت سود های خود آنها را مجدداً ” درصندوق سرمایهگذاری کرده و سهام بیشتری دریافت کنید(خان زاده – تبریز،1389).
2-5-2- مزایای صندوق سرمایهگذاری مشترک
الف) مدیریت حرفه ای
اولین مزیت صندوق سرمایهگذاری مشترک (حداقل در تئوری) مدیریت حرفه ای پول شما میباشد. سرمایه گذاران به این دلیل در صندوق سرمایهگذاری میکنند که وقت و تخصص لازم برای سرمایهگذاری بهصورت انفرادی را ندارند. صندوق مشترک سرمایهگذاری راهی ارزان برای سرمایهگذاران کوچک است که فردی را برای سرمایهگذاری و نظارت بر سرمایهگذاری خودشان استخدام کنند.
ب) تنوعسازی و کاهش ریسک
با سهامدار شدن در صندوق بجای خرید سهام بصورت انفرادی در بازار، ریسک سرمایهگذاری شما پخش می شود. فلسفه تنوع سازی این است که سرمایهگذاری در مجموعه زیادی از اوراق بهادار باعث میشود که زیان های ناشی از سرمایهگذاری در چنداوراق بهادار با سود های حاصل از سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار حداقل شود. به عبارت دیگر هر چه تعداد سهام و اوراق قرضه شما زیاد باشد قدرت آسیب پذیری هر کدام از آنها به سرمایهگذاری شما حداقل میشود. صندوقهای بزرگ شامل صدها سهم از سهمهای مختلف میباشند و امکان ایجاد چنین تنوعی هرگز برای یک سرمایهگذار کوچک میسر نمیباشد.
ج) صرفهجویی در مقیاس
به خاطر اینکه صندوقها مقدار زیادی از سهام و اوراق بهادار را در هر معامله خرید و فروش میکنند هزینه های معاملاتی آنها بسیار پایین تر از مواردی است که فرد خود اقدام به معامله میکند.
د) نقدینگی
صندوق این امکان را به شما میدهدکه در سریعترین زمان ممکن پول خود را نقد کنید و برای فروش سهام خود با هیچ مشکلی مواجه نشوید.
ه) آسانی و سهولت
خرید و فروش سهام صندوق به آسانی صورت میگیرد. با مبلغ بسیار کمی هم میتوان در این صندوقها سرمایهگذاری کرد و بعضاً بانکها هم با تنوع و گستردگی که دارند امکان خرید و فروش سهام صندوق را در اختیار مشتریان خود قرار میدهند. بسیاری از شرکتها هم سیستم خرید اتوماتیک سهام را به راه انداختهاند بدینصورت که مثلاً هر ماه مبلغ 100 دلار بصورت خود کار در صندوقی خاص سرمایهگذاری میشود. در مقایسه با سایر سرمایهگذاریها، سرمایهگذاری در صندوق مشترک آسانتر است، غالبا با کمیسیون خرید و فروش کمتر و سریعتر انجام میگیرد. بسیاری از مواقع ممکن است “کمیسیون خرید” وجود نداشته باشد ولی غالبا “حق کمیسیون فروش “کمی وجود دارد.
و) حق انتخاب و انعطاف پذیری بالا
در بدو آغاز فعالیت، این شرکتها عموماً در سهام سایر شرکتها سرمایهگذاری میکردند ولی تدریجاً و خصوصا در دهه1980 به اوراق بدهی نیز روی آوردند که شامل اوراق قرضه دولتی، استانها و شرکتها (کوتاه مدت و بلند مدت) است. در حال حاضر شرکتهای سرمایهگذاری انواع مختلف پورتفولیوها با اهداف متنوعی را به عموم عرضه میکنند. وجود تعداد زیاد و انواع مختلف صندوقها با دامنه وسیعی از اهداف سرمایهگذاری – از محافظهکارانه تا متهورانه – حق انتخاب و انعطافپذیری بالایی در سرمایهگذاری به سرمایهگذاران می دهند(همان منبع،1389).
2-5-3- معایب صندوق مشترک سرمایهگذاری
الف) مدیریت حرفه ای
توجه داشته باشید که در زمان ذکر مزایای صندوق، عامل مدیریت حرفه ای را با قید حداقل در تئوری آوردیم. عدهای از سرمایهگذاران در این مورد که مدیران صندوقها بهتر از ما اوراق بهادار مناسب را تشخیص میدهند تشکیک میکنند. مدیران لغزش ناپذیر نمیباشند و در صورتی هم که صندوق زیان میکند حقوق خود را دریافت میکنند(و یا بگونه ای دیگر میتوانند مزایای لازم را کسب کرده باشند).
ب) هزینه ها
صندوقهای مشترک سرمایهگذاری تنها به این علت بوجود نیامدهاند که زندگی شما را آسانتر کنند. هر صندوقی به دنبال کسب سود برای موسسان آن نیز میباشد. صنعت صندوقهای مشترک سرمایهگذاری در مخفی کردن هزینه ها در لابلای عبارات پیچیده استادی تمام دارند.
ج) رقیق سازی
بعلت تنوعسازی زیادی که صورت گرفته است بازده های عالی شرکتهای مختلف صندوق در میان انبوه شرکتها گم میشود و اثر کمی بر عایدی کل صندوق دارد. رقیقسازی ممکن است حاصل فرایند بزرگ شدن صندوقهای موفق نیز باشد. به این صورت که مدیریت با پولهای زیاد و جدید سرازیر شده به صندوق مواجه میشود ولی نمیتواند زمینه های سرمایهگذاریهای موفق قبلی را پیدا کند و همان بازدهی را از پولهای جدید بدست آورد (همان منبع،1389 ).
د) نامناسب برای سرمایهگذاری کوتاه مدت: بدلیل کارمزد قابل توجه معاملات اوراق، چنین سرمایهگذاری برای کوتاهمدت چندان مناسب نیست و سود رضایت بخشی را برای سرمایهگذار نخواهد داشت.
ه) عدم امکان دسترسی سریع به پول: از آن جایی که طبیعت چنین سرمایهگذاریهایی، بلند مدت است، امکان نقدینگی سریع آن فراهم نیست و باز پرداخت وجه اوراق فروخته شده تا هفت روز میتواند به تعویق افتد.
و) ریسکپذیری: هرچند در مقایسه با بسیاری از