منبع پایان نامه با موضوع قصاص، اشخاص ثالث، قتل عمد

دانلود پایان نامه

منازعه الزام‌آور نیست و طرفین می‌توانند فیصله میانجی را نپذیرند.
2-2-2 – مذاکره
مذاکره عبارت از روشی است که در آن طرفین مذاکره تلاش می‌کنند که در مورد موضوع مورد منازعه به توافقی که موردقبول آن‌ها قرارگیری، دست یابند(نظری،1386).
مذاکره یکی از روش‌های ابتدایی در حل‌وفصل منازعه به‌حساب می‌رود. درروش مذاکره طرفین منازعه ترجیح می‌دهند به‌جای مراجعه به نهادهای رسمی و محاکم اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل‌وفصل نمایند. مذاکره یا از طریق گفتگوهای مستقیم و یا هم توسط وکلای طرفین منازعه صورت می‌گیرد. مذاکره روشی است در حل منازعه در سطح بین‌المللی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد. در سطح بین‌المللی بسیاری از کشورها اختلافاتشان را از طریق مذاکره و گفتگو حل‌وفصل می‌نمایند.
3-2-2- حکمیت
حکمیت یکی دیگر از روش‌های جایگزین حل منازعات یا “ای دی آر” هست. حکمیت نزدیک‌ترین روش قضایی و رسمی حل منازعات هست.
حکمیت عبارت از فنی هست که هدف آن حل‌وفصل یک منازعه میان طرفین منازعه توسط شخص ثالث که حکم نامیده می‌شود هست. در حکمیت اختیارات از طرفین منازعه گرفته می‌شود وبر اساس آن میان طرفین منازعه فیصله صادر می‌نمایند(فکوهی،1389).
مراجعه به حکمیت مانند سایر شیوه‌های “ای دی آر” اختیاری و به اساس توافق طرفین منازعه صورت می‌گیرد.
4-2-2- مصالحه
مصالحه همانند میانجیگری روشی است که در آن با گفتگوهای وساطت مصلح منازعه طرفین حل‌وفصل می‌شود. مصلح نیز همانند میانجی با طرفین منازعه در خصوص موضوع مورد اختلاف گفتگو می‌کند و دیدگاه‌های آن‌ها را به هم نزدیک کرده و در صورت تمایل طرفین طرح مصالحه را تنظیم می‌نماید. بعضی از دانشمندان فن مدیریت منازعه بین میانجیگری و مصالحه تفاوت قائل نمی‌شوند. برعکس عده‌ای دیگری را عقیده بر آن است مصالحه شیوه جدا مستقل از میانجیگری در حل منازعات به‌حساب می‌رود. به عقیده آن‌ها مصالحه یک شیوه بالاتر از میانجی‌گری هست و نقش مصلح در حل منازعه فعال‌تر از میانجی هست. زیرا مصلح در پهلوی وساطت ایجاد راه‌حل‌ها، متن مصالحه را نیز تنظیم می‌نماید(فکوهی،1389).
5-2-2- ارزیابی بی‌طرفانه
ارزیابی بی‌طرفانه عبارت از روشی است که طبق آن طرفین منازعه دلایل و ادعاهای خود را در خصوص موضوع مورد منازعه به یک کارشناس بی‌طرف ارائه می‌کنند و کارشناس مذکور دلایل و ادعاهای طرفین را ارزیابی می‌کند و سپس پیش‌بینی می‌کند که محکمه چگونه در خصوص موضوع مورد منازعه تصمیم خواهد گرفت. ارزیابی بی‌طرفانه این جهت یکی از روش‌های جایگزین حل منازعه تلقی می‌گردد که چنانچه منازعه یک موضوع مسلکی یا تخصصی را در برداشته باشد که مستلزم ارزیابی متخصص کارشناس باشد، بعد از ارزیابی بی‌طرفانه، طرفین ممکن است توافق کنند که یک متخصص یا کارشناس بی‌طرف راجع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید.
بااینکه مراجعه به متخصص بی‌طرف اختیاری و به رغبت طرفین منازعه هست، آنان می‌توانند توافق نمایند که نظر کارشناس در خصوص موضوع مورد منازعه برای آن‌ها الزام‌آور باشد(بیات،1387).
3-2- خصوصیات شیوه‌های جایگزین حل منازعات
هدف اصلی شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات نهادهای رسمی عدلی قضایی پایان دادن به اختلاف طرفین منازعه هست، اما شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات یا “ای دی آر” مبتنی بر اصول خصوصیات زیادی هست که آن را از شیوه رسمی حل منازعات متمایز می‌سازد.
مهم‌ترین خصوصیات شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات یا “ای دی آر” قرار ذیل‌اند:
1-مراجعه به شیوه‌های “ای دی آر” اصولاً اختیاری و مبتنی بر توافق طرفین منازعه هست.
2- رسیدگی‌های “ای دی آر” معمولاً یک مرحله‌ای است و جز در موارد خاص، فیصله‌های صادره قطعی هست.
3- شخص یا اشخاص ثالث بی‌طرفی که برای حل منازعه در طرق بدیل منازعات یا “ای دی آر” فعالیت می‌کنند.
اصولاً به اساس توافق طرفین منازعه انتخاب می‌گردند.
4- پروسه حل منازعه در شیوه “ای دی آر” مبتنی بر مذاکره و گفتگوی طرفین منازعه صورت می‌گیرد.
5- رسیدگی‌های مبتنی بر شیوه‌های جایگزین حل منازعات به‌طور غیرعلنی و محرمانه برگزار می‌شود و جز طرفین منازعه و نمایندگان آن‌ها اشخاص دیگر حق ورود و دخالت در جریان رسیدگی را ندارند(فکوهی،1389).
4-2- فواید مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل منازعات
مراجعه به شیوهای جایگزین حل‌وفصل منازعات یا “ای دی آر” فواید بی‌شماری برای طرفین منازعه دربردارد که باعث می‌شود افراد دخیل در منازعه اختلافاتشان را خارج از محدوده‌ای ادارات عدلی قضایی حل‌وفصل نمایند. (فکوهی،1389).
از مهم‌ترین فواید مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل منازعات می‌توان به شکل ذیل نام برد:
1-4-2- ازلحاظ سرعت
در شیوه‌های جایگزین حل منازعات یا “ای دی آر” اختلافات معمولاً سریع‌تر از محاکم حل‌وفصل می‌گردند. زیرا اولاً تراکم قضایا و روسیه‌های که در اداره عدلی قضایی وجود دارد در شیوه‌های جایگزین حل منازعات مشاهده نمی‌شود. دوم اینکه پیچیدگی تشریفاتی که ازلحاظ اجرایت شکلی در رسیدگی به اختلافات در ادارات عدلی قضایی مشاهده می‌شود در شیوه‌های “ای دی آر” وجود ندارد. سوم اینکه اشخاص ثالث بی‌طرفی که جهت حل منازعات در شیوه‌های جایگزین حل منازعات انتخاب می‌گردند اشخاص متخصص مسلکی در موضوع خاص می‌باشند. چهارم اینکه در شیوه‌های جایگزین حل منازعات کدهایی حقوقی مدون وجود ندارد که تعارض آنان با یکدیگر که پروسه “ای دی آر” را پیچیده سازد. پنجم اینکه پروسه رسیدگی به اختلافات در شیوه‌های جایگزین حل منازعات یک مرحله‌ای هست که این خود سرعت حل منازعه را افزایش می‌دهد(فکوهی،1389).
2-4-2- ازلحاظ هزینه
در شیوه‌های جایگزین حل منازعات، اختلافات با هزینه کمتری حل‌وفصل می‌شوند(فکوهی،1389)..
3-4-2- ازلحاظ محرمیت
در شیوه‌های جایگزین حل منازعات، جریان رسیدگی به‌طور خصوصی محرمانه و غیرعلنی صورت می‌گیرد. پادر نظر داشت حساسیت چگونگی موضوع مورد منازعه طرفین یا یک‌طرف منازعه بنا به دلایلی ممکن است که بخواهند که رسیدگی‌های که توسط “ای دی آر” صورت می‌گیرد به شکل سری محرمانه صورت گیرد که در این صورت تمام جریانات رسیدگی توسط اشخاص ثالث به شکل محرمانه بر گذار می‌گردد. (فکوهی،1389).
4-4-2- ازلحاظ تسهیلات
در شیوه‌های جایگزین حل منازعات، رسیدگی به اختلافات با سهولت آسانی صورت می‌گیرد(فکوهی،1389).
5-4-2- ازلحاظ تأمین عدالت
در شیوه‌های جایگزین حل منازعات، اختلافات به‌وسیله شخصی رسیدگی می‌شود که توسط طرفین منازعه انتخاب می‌گردد مورد اعتماد آن‌ها هست. وازسوی دیگر شخص بالت نسبت به موضوع مورد منازعه دارای تجربه، دانش مهارت مسلکی هست که به حل سریع و عادلانه ویتامین عدالت کمک بیشتر می‌نماید(فکوهی،1389).
6-4-2- ازلحاظ قواعد و مقررات
شیوه‌های جایگزین حل منازعات مبتنی بر قواعد و مقررات موردتوافق طرفین منازعه هست. طرفین اختیاردارند که قوانین و قواعد مناسب را برای حل منازعه وضع نمایند. هکذا آن‌ها می‌توانند بدون استناد به قانون مدون تا جاییکه در تناقض صریح به احکام قوانین نافذ و شریعت اسلامی قرار نگیرد، اختلافشان را حل‌وفصل نمایند(بیات،1387).
7-4-2- ازلحاظ همکاری طرفین منازعه
حل‌وفصل منازعات در شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات در فضای دوستانه و توأم با همکاری نزدیک طرفین منازعه صورت می‌گیرد. در شیوه‌های جایگزین حل منازعات طرفین منازعه سعی می‌کنند تا اختلافاتشان را از طریق گفتگوهای مستقیم و یا غیرمستقیم حل‌وفصل نمایند که چنین کاری بدون همکاری نزدیک و تشریک‌مساعی آن‌ها ممکن نیست(بیات،1387).
در تحقیقی که آقای بیات در سال 1386 انجام داده بود نرخ وقوع قتل عمد در کل کشور طی سال‌های 1385-1376، روند صعودی داشته است و از 49/2 در هر صد هزار نفر جمعیت در سال 1376 به 1-3 در هر صد هزار نفر جمعیت افزایش‌یافته است. البته لازم به ذکر است که نرخ وقوع قتل عمد در سال 1381 به 83/3 در هر صد هزار نفر جمعیت رسیده است که رقم چشمگیری هست(بیات،1387).
بعد از جمع‌آوری کل نظریه‌های مطرح‌شده در پروژه‌های تحقیقاتی (درزمینه قتل) و دسته‌بندی و بررسی این نظریه می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که از مجموع تئوری‌های جامعه‌شناختی، نظریه فشار بیشترین استفاده و تئوری بی‌سازمانی و نظارت اجتماعی کمترین استفاده را داشته است. البته لازم به ذکر است که بعد از نظریه فشار تئوری‌های روان‌شناسی در رتبه دوم قرارگرفته‌اند و این مسئله نشان از این دارد که محققان در نبین مسئله قتل نگاهی فردی را اتخاذ کرده‌اند و به‌جای توجه به متغیرهای اجتماعی، بیشتر به متغیرهای روانی و فردی توجه کردند (بیات، 1387).
عبدالحسین طیوری مهر در تحقیقی خود تحت عنوان بررسی ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی قتل پرداخته است ایشان می‌نویسد:
علت صدور قتل از یک شخص از ابعاد مختلف مورد کندوکاو قرارگرفته اینک ما فقط به بعد فرهنگی و اجتماعی آن می‌پردازیم بر اساس نظریه جامعه‌شناسی (سوسیوژنیک) علت قتل را ناشی از شرایط اجتماعی می‌دانند، اینک به سؤالات مطرح‌شده به‌صورت تفصیلی و جداگانه پرداخته می‌شود و در ادامه به تحلیل نهایی آن خواهیم پرداخت:
5-2- بیشترین فراوانی قتل در شهرستان سراوان کدام است؟
بر اساس تحقیقات انجام‌گرفته قتل به صورت‌های مختلفی صورت می‌گیرد استفاده از سلاح گرم و سرد و چوب و چماق و.. البته علل مختلفی نیز دارد ولی چند عامل از عوامل دیگر مؤثرتر وبرترند لذا به این چند مورد اکتفا و سعی در تحلیل این موارد می‌کنم (نظری،1384).
اگر بخواهیم قتل‌هایی را که در …. رخ می‌دهد را طبقه‌بندی کنیم به پنج نوع قتل که از بقیه مهم‌تر می‌باشند می‌رسیم که عبارت‌اند از: 1- قتل‌های ناموسی 2- قتل‌های خانوادگی 3- قتل‌های بین طایفه‌ای 4- قتل‌های انتقامی (قصاصی) 5- قتل‌های سریالی یا برنامه‌ریزی‌شده ازجمله مهم‌ترین قتل‌ها درسراوان می‌باشند. و اینک به توضیح و معرفی هرکدام از انواع یادشده می‌پردازیم و در آخر این قسمت جدول آماری قتل در چند سال اخیر را ذکر می‌کنم.
1-5-2- قتل‌های ناموسی:
از عوارض دوران گذر از سنت به مدرنیته و ایجاد تعادل بین اعتقادات قدیمی مردم و معارف و علوم جدید، به هم ریختن بسیاری از سنن در عمق محتوایی آن امری اجتناب‌ناپذیر است. توجه صرف به ظواهر اخلاق و سنت‌های کهن موجب غفلت از کرامت و شدن انسانی می‌شود. در این حالت وفاداری به سنت، اهمیتی فراتر از شأن و منزلت انسانی می‌یابد. پدیده “قتل‌های ناموسی” که ریشه در باورهای قدیمی عموم مردم جامعه دارد، یکی از مظاهر این روند است(نظری،1384).
طبق بررسی‌های انجام‌شده 20 درصد قتل‌های اتفاق افتاده در کل کشور ناموسی و جنسی است. درعین‌حال در ساله‌ای اخیر جدا از مردانی که اقدام به قتل ناموسی زنان خود می‌کنند زنان بسیاری نیز در واکنش به اقدامات غیراخلاقی مردان خانواده آن‌ها را به قتل می‌رسانند که این پدیده نوظهور و در حال گسترش است.
2-5-2- قتل‌های بین طایفه‌ای:
در قدیم وقتی بین دو نفر درگیری اتفاق می‌افتاد شیوخ طوایف سعی در حل منازعات می‌کردند و در خیلی موارد موفق به این کار شدند و در مواردی دیگر نیز تبدیل به نزاع دسته‌جمعی شده و باعث بروز قتل‌های موحشانه ای گردیده است در مواردی که موفق به حل نزاع می‌شدند یکی از دو طرف از حل ارائه‌شده خشنود نیست و آن را در سینه خود می‌گذارد و آن را به فرزندان خود منتقل می‌کند و باعث می‌شد که نسل جدید نیز از هم کینه به دل بگیرند وسعی در انتقام‌جویی می‌شوند و در مواردی دیده‌شده که قتل‌هایی به این شکل صورت گرفته است(نظری،1384).
3-5-2- قتل‌های انتقامی (قصاصی):
این نوع قتل دریکی دو دهه پیش کاهش‌یافته ولی بعضی مواد حاکی از این امر است قتل‌های قصاصی تا