پایان نامه درباره کارکردهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

ن (1969) نتایج این آزمون را با سایر روش های اندازه گیری خشنودی شغلی مقایسه نموده و آن را معتبر شناخته اند.مطالعه ارشدی (1369) ضریب همبستگی را برای نمره کل این پرسشنامه با پرسشنامه خشنودی شغلی کوئین ـ سیارد 0.66 و برای خرده آزمون ها بین 0.33 تا 0.71 مشخص نموده است. و در مطالعه غنی (1373) ضریب اعتبار کلی 46/0 و ضریب اعتبار خرده آزمون ها بین 0.42 تا 0.59 متغیر است. همچنین ضریب اعتبار کلی در مطالعه عطار (1374) 0.75 و ضریب اعتبار خرده آزمون ها بین 0.59 تا 0.87گزارش شده است.اعدادی که برروی یک پیوستار درج شده است(از 1تا5)نشانگر میزان امتیازی است که به عامل مورد نظر تخصیص یافته است برای سنجش رضایت شغلی فرد ابتدا بایستی امتیازات هر یک از ابعاد را جداگانه محاسبه نموده و سپس امتیازات تمامی ابعاد را باهم جمع و تقسیم بر پنج نماید.
3-4-3 -پرسشنامه دمو گرافیک:

پرسشنامه محقق ساخت که سن، میزان تحصیلات،تعداد فرزندان ، ومیزان استقلال دختران نوجوان را در انجام کار های شخصی خود می سنجد.
3-5- روش اجرای پژوهش:
برای اجرای پژوهش با توجه به روش نمونه گیری مورد استفاده (خوشه ای چند مرحله ای) 210نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر شیراز انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات ابتدا ابزارGHQ ارائه گردید.تا دانش آموزان حاضر در مدرسه به آن پاسخ دهند.سپس ابزازJDI در اختیار دانش آموزانی که مادران آن ها شاغل است قرار گرفت تا با خود به خانه ببرند ومادرانشان آن را تکمیل کنند. در نهایت با توجه به عدم عودت چند پرسشنامه از طرف آزمودنی ها و مخدوش بودن چند پرسشنامه دیگر در نهایت نتایج آزمون200 نفر به عنوان نمونه پژوهش حاضر با بهره گرفتن از شیوه های آمار توصیفی و استنباطی به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
اطلاعات جمع آوری شده , از طریق برنامه SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در بخش اول از آمارهای توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار استفاده شد ودربخش دوم ازآمارهای استنباطی مانندآزمون tمستقل وتحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

فصل چهارم
(نتایج)

در این فصل یافتههای پژوهش در سه بخش آمار توصیفی و جمعیتشناختی، پاسخ به فرضیه های پژوهش و یافتههای جانبی ارائه میگردد. در بخش توصیفی به ارائهی نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، اعم از میانگین، انحراف معیار نمره ها، پرداخته میشود. و در بخـش دوم از طریق آزمون t مستقل و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به تأیید فرضیه های پژوهش پرداخته میشود.
4-1 توصیف داده ها
در این بخش، یافتههای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار نمره های متغیرهای مورد مطالعهی پژوهش حاضر بررسی میگردد، که به ترتیبی که در پی میآید، ارائه میگردد:
4-1-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
داده های مربوط به توزیع میزان سن در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و دختران دارای مادران خانهدار در جدول 4-1، نشان داده شده است. ببررسی معناداری تفاوتهای میانگینهای متغیر سن در بین دو گروه با بهره گرفتن از آزمونt مستقل در جدول 4-2 قابل مشاهده میباشد.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد برنامه درسی پنهان

جدول4-1. فراوانی (میانگین، انحرافمعیار، حداقل، و حداکثر) سن در دو گروه دارای مادران شاغل و خانهدار

گروه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
تعداد
دارای مادران شاغل
5/13
01/1
12
15
99
دارای مادران خانهدار
6/13
82/0
11
15
103
جدول 4-2. نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سن در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانهدار
متغیر
گروه
میانگین
انحرافمعیار
بررسی برابری واریانسها
بررسی برابری میانگینها
برآورد f
معناداری f
T
درجه آزادی
سطح معناداری
سن
دارای مادران شاغل
5/13
01/1
16/0
68/0
81/0-
200
42/0
دارای مادران خانهدار
6/13
82/0

در محاسبه تفاوت سن، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانسهای دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با 16/0 میباشد که با توجه به سطح معناداری (68/0)، تا سطح (05/0≥P) معنادار نمیباشد. بنابراین فرض برابری واریانسها تأیید میشود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانسهای برابر استفاده کنیم.
میزان t در محاسبهی تفاوت میانگینهای سن در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانهدار درحالت واریانسهای مساوی، برابر با (81/0-) میباشد که با توجه به درجهی آزادی (200)، تا سطح (05/0≥P) معنادار نمیباشد. با مقایسهی میانگین سن در دو گروه (گروه دارای دختران دارای مادران شاغل برابر با 5/13، گروه دختران دارای مادران خانهدار برابر با 6/13)، ملاحظه میگردد که بین میزان سن گروه دختران دارای مادران شاغل نسبت به گروه دختران دارای مادران خانهدار به طور معناداری تفاوت وجود ندارد.
4ـ 1ـ2 توصیف متغیر سلامت عمومی:
اطلاعات حاصل از پرسشنامه سلامت عمومی در بخش زیرمقیاسهای آن (علائم بدنی، اضطرابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی، و افسردگی) توصیف میگردد. قابل ذکر است که نمرهی بالا در این مقیاس نشاندهندهی سلامت عمومی پایینتر است.
جدول 4-3 یافتههای توصیفی زیرمقیاسهای سلامت عمومی (علائم بدنی، اضطرابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی) را در بین دو گروه دختران دارای مادران شاغل و دختران دارای مادران خانهدار را نشان می‌دهد. همانگونه که داده های مربوط به توزیع زیرمقیاسهای سلامت عمومی در جدول 4-3، نشان میدهد، میانگین متغیرهای علائم بدنی، اضطرابی و افسردگی در بین گروه دارای مادران خانهدار (63/5، 86/7، و 78/6) نسبت به گروه دختران دارای مادران شاغل (26/5، 56/7، و 59/5) بالاتر میباشد. اما میانگین متغیر اختلال در کارکردهای اجتماعی در بین گروه دختران دارای مادران شاغل (85/8) نسبت به گروه دختران دارای مادران خانهدار (29/8) بالاتر می‌باشد. بررسی معناداری تفاوتهای میانگینهای متغیرهای علائم بدنی، اضطرابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانهدار با بهره گرفتن از آزمونt مستقل در جدول 4-3 قابل مشاهده میباشد.
جدول 4-3. نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین زیرمقیاسهای سلامت عمومی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانهدار
متغیر
گروه
میانگین
انحرافاستاندارد
بررسی برابری واریانسها
بررسی برابری میانگینها
برآورد f
معناداری f
t
درجه آزادی
سطح معناداری
علائم بدنی
دارای مادران شاغل
26/5
02/3
82/0
37/0
84/0-
199
41/0
دارای مادران خانهدار
63/5
13/3
اضطرابی
دارای مادران شاغل
56/7
72/4
56/0
46/0
44/0-
200

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : روابط بین فردی

65/0
دارای مادران خانهدار
86/7
87/4
اختلال در کارکردهای اجتماعی
دارای مادران شاغل
65/8
35/4
9/12
001/0
68/0
981/174
49/0
دارای مادران خانهدار
29/8
05/3
افسردگی