پایان نامه رایگان درمورد پیشرفت تحصیلی، توزیع فراوانی، استراتژی

دانلود پایان نامه

شد و نتایج، نشان از نرمال بودن داده ها داشت، پس از ان با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس که به بررسی ارتباط بین متغییرها مستقل و وابسته پرداخته شد و سپس اطلاعات به دست آمده تقسیم گردیدند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
در این فصل دادههای حاصل از اجرای پژوهش، نخست به صورت توصیفی و پس از آن ابتدا سئوال ها مطرح و دادهها مطرح و در باره آنها نتیجه گیری شده است.
4-2 توصیف داده ها
این پژوهش دارای دوگروه( گروه تدریس به روش حل مساله و سنتی) بوده است. توزیع فراوانی آزمودنی هایگروه هابه تفکیک گروه های مورد مقایسه درجدول1-4 گزارش شده است.
جدول 4-1) توزیع فراوانی آزمودنی های پژوهش به تفکیک گروه
گروه ها
تعداد
درصد
گروه تدریس به روش حل مساله
گروه تدریس به روش سنتی
28
28
50
50
جمع
56
100
همان طوری که در جدول (4-1) گزارش شده است،تعداد و درصد آزمودنیها به تفکیک گروه های آزمایش(تدریس به روش حل مساله) و کنترل( تدریس به روش سنتی)گزارش شده است. همانگونه که در جدول 4-1 آمده است تعداد کل آزمودنی ها 56 نفر بوده است که از این تعداد 28 نفرگروه تدریس به روش حل مساله) و28 نفر گروه کنترل( تدریس به روش سنتی) بودند.
شاخصهای توصیفی نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی آزمودنیها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل درجدول (4-2) گزارش شده است.
جدول (4-2) شاخصهای توصیفی نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل
شاخص ها
پیشرفت تحصیلی
گروه آزمایش
گروه کنترل
میانگین
04/14
64/13
انحراف معیار
27/2
94/1
میانه
14
14
مد
13
13
کوچکترین نمره
10
10
بزرگترین نمره
18
19
چولگی
001/0
032/0
کشیدگی
648/0-
432/0-
همان طوری که در جدول (4-2) گزارش شده است، میانگین نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی گروه های آزمایش و کنترل با هم تفاوت وجود ندارد.بعلاوه شاخص چولگی نشان می دهد که توزیع نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آزمون نرمال است.شکل (4-1) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی را برای توزیع فراوانی نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها را گزارش نموده است.
شکل (4-1) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی
شاخصهای توصیفی نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل درجدول(4-3) گزارش شده است.
جدول 4-2) شاخصهای توصیفی نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل
شاخص ها
پیشرفت تحصیلی
گروه آزمایش
گروه کنترل
میانگین
196/19
93/14
انحراف معیار
698/0
13/2
میانه
50/19
50/14
مد
19
14
کوچکترین نمره
17
10
بزرگترین نمره
20
18
چولگی
070/0-
284/0-
کشیدگی
723/1-
233/0-
همان طوری که در جدول (4-3) گزارش شده است، میانگین نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی گروه های آزمایش و کنترل با هم تفاوت وجود دارد. بعلاوه شاخص چولگی نشان می دهد که توزیع نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آزمون نرمال است.
شکل (4-2) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی را برای توزیع فراوانی نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها را گزارش نموده است.
شکل (4-2) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی برای توزیع فراوانی نمرات پس آزمون
شاخصهای توصیفی نمرات پس آزمون کاربرد استراتژی حل مساله آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل درجدول (4-4) گزارش شده است.
جدول (4-4) شاخصهای توصیفی نمرات پس آزمون کاربرد استراتژی حل مساله آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل
شاخص ها
کاربرد استراتژی حل مساله
گروه آزمایش
گروه کنترل
میانگین
21/19
57/15
انحراف معیار
92/0
91/1
میانه
50/19
16
مد
20
17
کوچکترین نمره
17
10
بزرگترین نمره
20
18
چولگی
769/0-
936/0-
کشیدگی
590/0-
232/1
همان طوری که در جدول (4-4) گزارش شده است، میانگین نمرات پس آزمون کاربرد استراتژی حل مساله گروه های آزمایش و کنترل با هم تفاوت وجود دارد.بعلاوه شاخص چولگی نشان می دهد که توزیع نمرات پس آزمون کاربرد استراتژی حل مساله دانش آزمون نرمال است.
شکل (4-3) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی را برای توزیع فراوانی نمرات پس آزمون کاربرد استراتژیهای حل مساله آزمودنی ها را گزارش نموده است.
شکل (4-3) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی برای توزیع فراوانی نمرات استراتژی حل مساله
شاخصهای توصیفی نمرات پس آزمون درک مفهومی آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل درجدول (4-5)گزارش شده است.
جدول (4-5) شاخصهای توصیفی نمرات پس آزمون درک مفهومی آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل
شاخص ها
درک مفهومی
گروه آزمایش
گروه کنترل
میانگین
178/19
286/14
انحراف معیار
905/0
61/2
میانه
19
14
مد
20
14
کوچکترین نمره
17
10
بزرگترین نمره
20
19
چولگی
700/0-
188/0
کشیدگی
602/0-
618/0-
همان طوری که در جدول (4-5) گزارش شده است،میانگین نمرات پس آزمون درک مفهومی گروه های آزمایش و کنترل با هم تفاوت وجود ندارد. بعلاوه شاخص چولگی نشان می دهد که توزیع نمرات پس آزمون درک مفهومی دانش آزمون نرمال است.
شکل (4-4) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی را برای توزیع فراوانی نمرات پس آزمون درک مفهومی آزمودنی ها را گزارش نموده است.
شکل (4-4) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی برای توزیع فراوانی نمرات پس آزمون درک مفهومی
4-3 تحلیل استنباطی داده ها
در این قسمت به استنباط از داده های حاصل از نمرات پیشرفت تحصیلی،کاربرد استراتژی حل مساله و درک مفهومیآزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل پژوهش پرداخته شده است.
فرضیه کلی: بین پیشرفت تحصیلی مبحث دینامیک دانش آموزانی که با روش مبتنی بر حل مساله آموزش می بینند و دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش می بینند تفاوت وجود دارد. برای آزمودن این فرضیه از آزمون t مستقل برای نمرات پیشرفت تحصیلی آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. ابتدا نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل با هم مقایسه شد. ازآنجاکه مفروضه ی استفاده از آزمون t برابری واریانس های گروهها است، نخست این مفروضه با آزمون لوینمورد آزمون قرار گرفت. به کارگیری آزمون لوین نشان داد520/0 F= است. این مقدارF درسطح معنی داری 05/0 معنیدار نیست و بنابراین مفروضه ی برابری واریانسهای دوگروه برقرار است. خلاصه نتایج تحلیل در (4-6) گزارش شده است.
جدول(4-6) نتیجهی آزمون t برای مقایسهی میانگین نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
t محاسبه شده
درجات آزادی
P
گروه تدریس به روش حل مساله
گروه تدریس به روش سنتی
28
28
04/14
64/13
27/2
95/1
695/0
54
490/0 P < یافتههای گزارش شده درجدول(4-6) نشان میدهد که مقدار t محاسبه شده (695/0 = t ) ازt بحرانی کوچکتراست. بنابراین بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود ندارد.پس گروه های آزمایش و کنترل با هم قبل از مداخله معادل بوده اند و لذا هر گونه تغییری را می توان به مداخله یعنی روش تدریس مبتنی بر حل مساله نسبت داد.به کارگیری آزمون لوین برای نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل نشان داد که 55/17F= است. این مقدار F درسطح معنی داری 05/0 معنیداراست و بنابراین مفروضه ی برابر ی واریانس های دوگروه برقرار نیست. از این رو،از تصحیح ولش برای درجات آزادی اقدام به آزمون فرضیه شدهاست. خلاصه نتایج تحلیل در (4-7) گزارش شده است.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردافراد مبتلا