دانلود پایان نامه ارشد درمورد کارشناسی ارشد، قصد استفاده، بهره بردار

دانلود پایان نامه

تقدیم به:
پدر و مادر بزرگوارم که درسایه لطف الهی هرآنچه دارم از پرتووجود آنهاست،
همسر عزیزم
به امید بخش جانم “الشن”
بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب معصومه شویکلو دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 910604011 در رشته فیزیک.که در تاریخ 31/6/93 از پایان نامه خود تحت عنوان: مطالعه برهمکنش گرافن و پروتئین 2OTQ، با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه کتاب مقاله و …) استفاده نموده ام مطابق ضوابط و رویه های موجود نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
معصومه شویکلو
1/7/93
بسمه تعالی
در تاریخ :31/ 6 /93
دانشجوی کارشنـاسـی ارشـد آقــای / خـانـم معصومه شویکلو از پــایــان نــامــه خــود دفـــاع نمــوده و بـــا نمـــره: 18 ، به حــروف:هیجده و بـا درجـه:عالی مـورد تصـویب قـرار گرفت. .
امضـاء استـاد راهنمـا
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
دانشکده : علوم پایه
( این چکیده به منظور چاپ درپژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
کد شناسائی پایان نامه :10130211922017
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی
عنوان پایان نامه: مطالعه برهمکنش گرافن و پروتئین 2OTQ
نام ونام خانوادگی دانشجو: معصومه شویکلو تاریخ شروع پایان نامه: نیمسال دو 93-1392
شماره دانشجوئی : 910604011 تاریخ اتمام پایان نامه :31/ 6/93
استاد/ استادان راهنما : دکتر سلیمه کیمیاگر
استاد/ استادان مشاور:
آدرس و شماره تلفن : شهرستان خدابنده، خیابان امام، روبروی سپاه،جنب پل هوائی، کوچه شهید رمضانی پلاک4
ثابت:02434229170 همراه: 09127725481
چکیده فارسی
در این پژوهش حرکت پروتئین در حضور گرافن به روش دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم شامل یک پروتئین و یک گرافن است که درون جعبه ای قرار گرفته اند. پتانسیل های مناسبی برای بر همکنش های بین مولکولی، از جمله پتانسیل ترسوف و میدان نیروی چارم استفاده شده است. در این تحقیق نشان داده شده است که پروتئین می تواند در روی سطح گرافن مقید شود. در این پایان نامه به بررسی انرژی بر هم کنشی واندروالسی بین پروتئین و گرافن پرداختیم و نشان دادیم که انرژی واندروالسی با کاهش فاصله پروتئین از گرافن کاهش می یابد که این می تواند دلیلی بر مقید شدن پروتئین به گرافن باشد. شعاع ژیراسیون پروتئین، آبدوستی و آبگریزی اسیدهای آمینه پروتئین، مساحتی که پروتئین بیشترین زمان را روی سطح گرافن می گذارد، از کمیت های دیگری است که به آنها پرداخته شده است. یافته هایی که به دست می آیند در حوزه پزشکی و زیست مولکولی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است
مناسب نیست
تاریخ و امضاء :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..1
پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………..2
فصل اول: گرافن
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-2- معرفی گرافن………………………………………………………………………………………………………… 8
1-3- تاریخچه کشف گرافن…………………………………………………………………………………………….10
1-4- ساختار اتمی………………………………………………………………………………………………………….14
1-5- خواص گرافن………………………………………………………………………………………………………..15
1-5-1- خواص الکترونی………………………………………………………………………………………………..15
1-5-2- ترابرد الکترونی…………………………………………………………………………………………………..17
1-5-3- خواص اپتیکی……………………………………………………………………………………………………17
1-5-4- رسانایی الکتریکی……………………………………………………………………………………………….18
1-5-5- رسانایی گرمایی………………………………………………………………………………………………….18
1-5-6- چگالی………………………………………………………………………………………………………………18
1-5-7- شفافیت نوری…………………………………………………………………………………………………….18
1-5-8- مقاومت مکانیکی………………………………………………………………………………………………..19
1-6- کاربردهای گرافن………………………………………………………………………………………………….19
1-6-1- ساخت ترانزیستورهای بسیار کوچک و بسیار سریع با استفاده از گرافن…………………..19
1-6-2- ذخیره بسیار متراکم داده ها………………………………………………………………………………..20
1-6-3- ذخیره انرژی……………………………………………………………………………………………………20
1-6-4- تجهیزات نوری ،سلول های خورشیدی و نمایشگرهای لمسی انعطاف پذیر…………….21
1-7- روشهای تولید گرافن…………………………………………………………………………………………..21
1-7-1- لایه لایه کردن میکرومکانیکی گرافیت……………………………………………………………….22
1-7-2- تولید گرافن از اکسید گرافیت………………………………………………………………………….22
1-7-3- تولید گرافن از مشتقات دیگر گرافیت………………………………………………………………24
1-7-4- تولید ورقه های گرافن به روش سنتز الکتروشیمیایی………………………………………….24
1-8- دگر شکل های کربن (آلوتروپ ها)…………………………………………………………………….26
1-8-1- الماس…………………………………………………………………………………………………………26
1-8-2- گرافیت……………………………………………………………………………………………………….26
1-8-3- فولرن………………………………………………………………………………………………………….27
1-8-3-1- فولرن باکمینستر……………………………………………………………………………………….28
1-8-3-2- نانو لوله های کربنی………………………………………………………………………………….28
1-8-4- الیاف کربن………………………………………………………………………………………………….29
فصل دوم: پروتئین و مولکول آب
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………31
2-2- ساختار پروتئین…………………………………………………………………………………………………32
2-2-1- ساختار اول………………………………………………………………………………………………….32
2-2-2- ساختار دوم………………………………………………………………………………………………….32
2-2-2-1- مارپیچ آلفا……………………………………………………………………………………………….32
2-2-2-2- صفحه های بتا…………………………………………………………………………………………33
2-2-3- ساختار سوم………………………………………………………………………………………………..33
2-2-4- ساختار چهارم……………………………………………………………………………………………..33
2-3- اسیدآمینه………………………………………………………………………………………………………..34
2-4- ساختار اسیدهای آمینه……………………………………………………………………………………..35
2-5- ایزومری در اسیدهای آمینه……………………………………………………………………………..36
2-5-1- ساختار و نماد تعدادی اسیدآمینه…………………………………………………………………..36
2-6- مولکول آب………………………………………………………………………………………………….46
2-6-1- مدلهای آب……………………………………………………………………………………………….46
فصل سوم: دینامیک مولکولی
3-1-