تحقیق با موضوع شهر تهران، مشارکت مردم، روش پژوهش

دانلود پایان نامه

هیچ کس در پیش خود چیزی نشد هیچ آهن خنجر تیزی نشد
هیچ شاگردی نشد استاد فن تاکه خود شاگرد استادی نشد
وهمه اساتید بزرگواری که رسمی وغیر رسمی مرا در این مجموعه یاری رسانیده اند.
و
انسان هایی که به فردایی بهتر می اندیشند.
چکیده
پژوهش حاضر با هدف ” بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور(مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)” با تاکید بر نظریه گیدنز انجام شده است. روش این تحقیق به دو صورت مطالعه اسنادی و پیمایش(ابزار پرسشنامه) می باشد. جامعه آماری تحقیق منطقه شانزده تهران که دارای سه کلانتری خزانه بخارایی، نازی آباد و جوادیه است و حجم نمونه به تعداد 400 نفر از شهروندان منطقه 16 در نظر گرفته شد.نحوه نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده است و در انتها با استفاده از نرم افزار لیزرل و SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف پرسشنامه پرداخته شد و یافته هایی که از پژوهش بدست آمد به اثبات و تایید شدن فرضیه های تحقیق بود. و به این نتیجه دست یافتیم که در منطقه 16 تهران بین سرمایه اجتماعی و امنیت رابطه مستقیم وجود دارد. هر چه سرمایه اجتماعی در محلات آن پایین باشد ، میزان امنیت محلات نیز پایین است و بالعکس هر چه سرمایه اجتماعی افزایش یابد میزان امنیت محلات نیز بالاتر می رود. و مشخص گردید که مشارکت عمومی در منطقه 16 تهران از جمله سرمایه های اجتماعی محسوب می شود و هر چه مردم با نیروهای پلیس در برقراری امنیت محلات خود همکاری کنند امنیت محلات شان بالاتر می رود و شهروندان منطقه 16 با همسایگان و مسئولین محلی خود همکاری های لازمه را در جهت برقرای امنیت ایفا می نمودند. همچنین اطلاع رسانی همگانی و آموزش های لازم از قوانین و مقررات محلی از سوی نیروهای پلیس به آحاد جامعه نقش موثری نیز در برقراری امنیت محلات داشته است و شهروندان نسبت به عملکرد نیروی های انتظامی در برقرای امنیت اعتماد اجتماعی کامل داشتند.
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، امنیت ، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
1-1-بیان مسئله 3
1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 6
1-3-اهداف تحقیق 7
1-4-سوالات تحقیق 7
1-5-فرضیه های تحقیق 7
1-6-تعاریف واژگان و اصطلاحات فنی و تخصصی تحقیق 8
1-7-روش تحقیق 9
فصل دوم ادبیات و مبانی نظری و تجربی تحقیق 10
مقدمه 11
2-1-امنیت و مسئله اجتماعی 11
2-2-رویکردهای امنیت اجتماعی 16
2-2-1- ایده آل گرایی و امنیت اجتماعی 17
2-2-2- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی 17
2-2-3- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی 19
2-2-4- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی 19
2-3-سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم 20
2-4-سرمایه اجتماعی پلیس و جلب مشارکت عمومی 23
2-4-1-تعهدات و انتظارات 23
2-4-2-روابط اقتدار 24
2-4-3-ظرفیت بالقوه اطلاعات 24
2-4-4-هنجارها 24
2-5-سازمانهای اجتماعی انطباق پذیر و داوطلبانه 25
2-6-عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردمی توسط پلیس 28
2-6-1-اطلاع رسانی و آگاهی بخشی 28
2-6-2-مشخص کردن وظایف و مسئولیتها 29
2-6-3-برانگیختن وجدان اخلاقی و اجتماعی 29
2-6-4-ایجاد انگیزه در افراد 29
2-6-5-پاداش به مشارکت 29
2-6-6-الگوسازی 30
2-7-سرمایه اجتماعی پیش نیاز تحقق پلیس جامعه محور 30
2-8-کارکرد سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم 31
2-9-جلب مشارکت مردمی در مأموریتهای پلیس 32
2-10-مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری 33
2-11-رفتار اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی 34
2-12-مبانی نظری تحقیق 35
2-12-1-نظریه پردازان امنیت اجتماعی 35
2-12-2-نظریه های سرمایه اجتماعی 48
2-12-3-تبیین نظری کنش مجرمانه و سرمایه اجتماعی 50
2-12-4-نظریه انتخاب منطقی جرم و سرمایه اجتماعی 50
2-12-5-نظریه بی سازمانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی 51
2-12-6-نظریه پیوند افتراقی 52
2-12-7-نظریه پیوستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی 53
2-12-8-نظریه نابسامانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی 54
2-12-9-نظریه فشار – محرومیت و سرمایه اجتماعی 56
2-12-10-نظریه انگ زنی و نظریه سرمایه اجتماعی 56
2-12-11-نظریه امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی گیدنز 57
2-13-چهارچوب نظری تحقیق 59
2-14-تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور 61
2-14-1-تحقیقات انجام شده در داخل ایران 61
2-14-2-تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 64
فصل سوم روش شناسی تحقیق 70
مقدمه 71
3-1 روش پژوهش 72
3- 2 گامهای اجرای تحقیق 74
3-3 جامعه آماری 75
3-4 -حجم نمونه و نمونه گیری 76
3-5- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 76
3-5-1 پرسشنامه 77
3-6 روایی و پایایی 78
3-6-1 روایی 78
3-6-2 پایایی 78
3-7-قلمرو تحقیق 80
3-8-متغیرهای تحقیق 80
3-9-تعاریف عملیاتی متغیرها 80
3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها 81
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 82
4-1مقدمه 83
4-2آمار توصیفی 83
4-2-1 قسمت اول: متغیرهای زمینه ای 83
4-2-1-1: تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت 84
4-2-1-2: تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن 85
4-2-1-3: تفکیک نمونه بر حسب متغیر وضعیت تاهل 86
4-2-1-4: تفکیک نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات 87
4-2-1-5: تفکیک نمونه بر حسب متغیر وضعیت اشتغال 88
4-2-1-6: تفکیک نمونه بر حسب متغیر نوع منزل مسکونی 89
4-2-2 قسمت دوم: متغیرهای تحقیق 90
4-2-2-1: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر سرمایه اجتماعی 91
4-3 آمار استنباطی 97
4-3-1- بررسی توزیع متغیرها 98
4-3-2 بررسی فرضیه های تحقیق 99
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 102
5-1-دستاوردهای پژوهش 103
5-2-نتایج توصیفی 103
5-3-نتایج تبیینی 106
5-4-پیشنهادات و راهکارهای تحقیق 108
5-4-1-پیشنهادات کاربردی 108
5-4-2-پیشنهادات پژوهشی 111
5-5-محدودیت های تحقیق 111
منابع 112
پیوست 117
فهرست جداول
جدول 4-1 بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت 84
جدول 4-2 بررسی توزیع فراوانی متغیر سن 85
جدول 4-3 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل 86
جدول 4-4 بررسی توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات 87
جدول 4-5 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت اشتغال 88
جدول 4-6 بررسی توزیع فراوانی متغیر نوع منزل مسکونی 89
جدول 4-7 توزیع سوالات متغیر سرمایه اجتماعی 91
جدول 4-8 توزیع سوالات متغیر امنیت اجتماعی 92
جدول 4-9 توزیع سوالات متغیر مشارکت عمومی با پلیس 93
جدول 4-10 توزیع سوالات متغیر اعتماد اجتماعی به پلیس 95
جدول4-11 توزیع سوال احترام گذاشتن شهروندان به نیروی انتظامی و عملکرد آن 95
جدول 4-12 بررسی توزیع فراوانی سوال آگاهی و راهنمایی دادن ماموران انتظامی و مسئولین محلی به ارزش ها و قوانین و مقررات محلی 96
جدول 4-13-تفکیک سوالات 21 و 22 در خصوص نیروهای انتظامی و محلی و حضور فیزیکی آنها در محلات 97
جدول 4-14 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 98
جدول 4-15-بررسی آزمون همبستگی پیرسون سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی 99
جدول 4-16- آزمون همبستگی پیرسون بین مشارکت عمومی در انجام وظائف پلیس با امنیت محلات شهر 100
جدول 4-17- آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد مردم به پلیس با امنیت محلات شهر تهران 100
فهرست نمودارها
نمودار( 3-1)فرایند اجرای تحقیق 75
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند(خاکی، 1382). 78
سرمایه اجتماعی: 80
نمودار 4-1- بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت 84
نمودار 4-2- بررسی توزیع فراوانی متغیر سن 85
نمودار 4-3 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل 86
نمودار 4-4 بررسی توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات 88
نمودار 4-5 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت اشتغال 89
نمودار4-6 بررسی توزیع فراوانی متغیر نوع منزل مسکونی 90
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
از جمله نوآوری های امور پلیسی در چهار دهه اخیر راهبرد پلیسی محله محوراست. در رویکرد محله محوری، مدیریت و اداره بخشهایی از امور محله به ساکنان آن واگذار میشود و پلیس، شهروندان را در اداره امور محلات خویش یاری میدهد. اجرای این طرح یکی از اقداماتی است که در جهت تمرکز زدایی، مشارکت بیشتر مردم با پلیس، کاهش مراجعات مردم به پلیس، کلانتریها و دستگاه قضایی و حل مشکلات پلیسی مردم به شیوه کدخدا منشی است. پلیس با اجرای طرح امنیت محله محور قادر است بسیاری از منازعات و دعاوی را قبل از رسیدن به سطح درگیری و خشونت و لذا ورود به وادی جرم مرتفع کند و به صورت مسالمت آمیزی پایان دهد. اساسا افزایش اختیارات پلیس و اعطای نقش داوری به وی در بسیاری از منازعات به ویژه حقوقی و خانوادگی میتواند ضمن قضازدایی و کاهش دامنه جرم موجب افزایش قانونمداری و توسعه فرهنگ نظم و انضباط در اجتماع شود.
از سوی دیگر تعاریف و رویکردهای متفاوتی درباره سرمایه اجتماعی از سوی دانشمندان حوزه های مرتبط ( در ابتدا از سوی جامعه شناسان و سپس دانشمندان مدیریت) ارائه شده است که این دیدگاهها حیطه بندی بسیار وسیعی از کیفیت روابط اعضای جامعه و سازمانها را تحت پوشش قرار می دهد سرمایه اجتماعی شامل روابط مبتنی بر اعتماد در شبکه های اجتماعی و یک مفهوم جمعی بر مبنای رفتارها ، نگرشها و استعدادهای فردی است که می توان آنرا حاصل روابط مثبت در جامعه و بعنوان مجموعه منابعی در ذات روابط اجتماعی قلمداد کرد . تحقیقات و مطالعات نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و امنیت و کاهش وقوع جرائم رابطه وجود دارد . هر چه سرمایه اجتماعی کمتر باشد میزان امنیت کاهش و جرایم افزایش می یابد (احمدی،132،1387).
به هر حال در چند دهه اخیر ، دیدگاههای نظری و تجربی علوم اجتماعی بر نقش و سهم سازه سرمایه اجتماعی در تبیین و پیشگیری از جرم تأکید وافری داشته اند . هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور بود .
1-1-بیان مسئله
یکی از رسالت های پلیس محله اقدام به همکاری گسترده با نهادهای محلی و شهروندان به منظور حفظ بیشتر امنیت محلات است. چنان که پس از گذشت دو سال از اجرای این طرح در تهران شاهد افزایش امنیت و احساس امنیت در بین مردم بودهایم. وقتی میگوییم پلیس محلی، یعنی اداره امور محله توسط ماموران پلیس، ولی زمانی که از امنیت محله محور سخن میگوییم، منظور تامین امنیت محله و نهادهای حکومتی توسط مردم و نمایندههای مردم .
از مهمترین کارکردهای رویکرد محله محوری احیای هویت محلات قدیمی وایجاد هویت جدید برای محلات تازه شکل گرفته است. چرا که هویت افراد با هویت محله آنها عجین شده است و این محلات هستند که هویت افراد را شکل میدهند و زمینه مناسب را برای پیشگیری از جرم فراهم میکنند. برای مثال در بافتهای فرسوده شهری به دلیل عدم توجه به الزامات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی با از بین رفتن حس تعلق در این بافتها، زمینههای لازم برای آسیبهای