دانلود مقاله الگوریتم ژنتیک و نتایج محاسبات

دانلود پایان نامه

…………………………..70
3-11-2. گام های الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب …………………………………………………………71
3-12. جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………..73
4. نتایج محاسباتی و تحلیل آن ها ………………………………………………………………………………….74
4-1. حل مثال ……………………………………………………………………………………………………………………………………..75
4-1-1. بخش اول …………………………………………………………………………………………………………………………….75
4-1-2. بخش دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………83
4-1-2-1. توسعه روش حل بر پایه الگوریتم ژنتیک چند هدفه ……………………………………………….83
4-1-2-2. گام های الگوریتم ……………………………………………………………………………………………………..83
4-1-2-2-1. تعریف کروموزوم ………………………………………………………………………………………………85
4-1-2-2-2. ایجاد جمعیت اولیه ………………………………………………………………………………………….85
4-1-2-2-3. شیوه رمز گشایی یک کروموزوم ……………………………………………………………………..85
4-1-2-2-4. تابع برازش ……………………………………………………………………………………………………….85
4-1-2-2-5. مکانیزم نمونه گیری ………………………………………………………………………………………..85
4-1-2-2-6. عملگرهای تقاطعی ……………………………………………………………………………………………85
4-1-2-2-7. عملگرهای جهشی ……………………………………………………………………………………………86
4-1-2-2-8. استراتژی برخورد با محدودیت ها …………………………………………………………………..87
4-1-2-3. حل مدل بوسیله الگوریتم ………………………………………………………………………………………..87
4-1-2-3-1. مثال عددی ………………………………………………………………………………………………………87
4-1-2-3-2. نتایج محاسباتی ………………………………………………………………………………………………..89
4-1-2-3-3. آنالیز تابع هدف ………………………………………………………………………………………………..90
4-2. جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………….92
5. نتیجه گیری و پیشنهادهای آتی …………………………………………………………………………………93
5-1. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………..94

مطلب مشابه :  مقاله درباره قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی