نویسنده: mitra1--javid

پایان نامه درمورد دانش آموزان دختر

آوری نمونه برای این پژوهش، ابتدا از طریق نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از بین مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهرستان 8 مدرسه را انتخاب کرده و سپس از بین دانش آموزان دختر و پسر این... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد روایی، پیش، تعیین، بینی

آزمونهای روانی اساساٌ برای اندازه گیری تفاوتهای فردی افراد در خصایص شناختی و عاطفی ساخته می‌شوند. افراد از نظر تواناییها و ویژگیهای شخصیتی تفاوت دارند و روان شناسان آزمونهای روانی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درمورد اختلالات خواب، بهداشت روان

حداقل یکی از علایم مثبت پسیکوتیک است. 6ُ ـ ث ) اختلال پسیکوتیک مشترک : برخی از هذیان‌ها در دو شخص که نزدیک به هم هستند رخ می‌دهد که معمولا یکی از آنها کم هوش تر از دیگر بوده و به فرد... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه ارشد درباره ارزش بازار، اثرات ثابت، روش حداقل مربعات، حقوق صاحبان سهام

ی حاکمیت بد و نیز کل شرکت‏ها طی دوره زمانی 1391-1387 می‏باشد. جدول ‏4-1: میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه داده‏ها برای هر یک از متغیرهای پژوهشVAHUVACASTVAFICSVAICMVویژگی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه ارشد درباره ارزش بازار، عملکرد سازمان، عملکرد شرکت، سنجش عملکرد

امتیازی متوازن، پیشنهاد و معرفی‌شده است، اما ازآنجایی‌که ترجمه گسترده‌ای پیرامون آن صورت نپذیرفت، در عمل تأثیرگذاری و پذیرندگی زیادی به دست نیاورد.بررسی مدل کارت امتیازی، از جهت... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع استان اصفهان، تعهد مستمر، ادارات ورزش، تحول گرا

ا مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تعهد سازمانی عاطفی دارای بیشترین تأثیر بر سطوح درونی و بیرونی رضایت شغلی بود. سیمونز103 (2005) در تحقیقی با عنوان عوامل پیش بینی کننده میزان... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع استان اصفهان

طبقه بندی شدند. 9/55 درصد از گروه نمونه در رشته‌های ورزشی انفرادی و 1/44 درصد در رشته‌های ورزشی تیمی سابقه فعالیت داشتند. جدول 4-6) فراونی و درصد مربوط به رشته ورزشی کارشناسان و مدیران... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تعهد مستمر، عملکرد کارکنان، استان خراسان، سابقه خدمت

تعهد مستمر، تعهد هنجاری و نمره کلی تعهد سازمانی کارکنان دو دانشگاه تفاوت معنیداری وجود ندارد. گرجی، صیامی و شامانی (1389) وضعیت تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی، غیبت و تأخیر،... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع تعهد مستمر، سلسله مراتب، ارتباط مؤثر، تحول گرا

از آن، تأمین این منظور است که گوشدهنده به آنچه گفته می‌شود، گوش دهد نه اینکه حدس بزند. همچنین این مهارت ارتباطی، گوینده را از مبهم گویی، به صراحت و رک‌گویی هدایت می‌کند. در پایان یک... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه با موضوع استان اصفهان، ادارات ورزش، ارتباطات مؤثر، حقوق و دستمزد

طرفی وجود سازمان وابسته به ارتباطات است. بدون ارتباطات مؤثر انجام وظایف سازمان و ادامه حیات آن امکان پذیر نخواهد بود. وقتی ارتباطات برقرار نشود، فعالیت سازمان متوقف می شود و در واقع... ادامه مطلب

ادامه نوشته