دسته: جالب-ترین-ها

راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} زارع بهرام آبادی، مهدی و گنجی، کامران. (1392). بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و همبودی آن با اختلال یادگیری در دانش... ادامه مطلب

ادامه نوشته

برنامه ریزی و گروه کنترل

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} نمودار2-4 میانگین زمان نوشتن انشاء بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی سوال سوم پژوهش: آیا طول یک متن نوشتاری در دانش آموزانی که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} در این فصل به توضیح طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری، معرفی ابزارهای پژوهش و در نهایت، روش تجزیه و تحلیل... ادامه مطلب

ادامه نوشته

ناسازگاری اجتماعی و اضطراب و افسردگی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} مربی و دانش آموز در مورد انشای نوشته شدهی دانش آموز در پیش آزمون بحث میکنند.سومالگوسازی راهبردمربی چگونگی استفاده از راهبرد... ادامه مطلب

ادامه نوشته

عوامل مربوط به تغذیه و اختلال نارسایی توجه

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 6) خودداری از ارزشیابی تنبیهی7) برنامهریزی برای نوشتن به صورت پیدرپی8) متمایز کردن شیوه نگارش متون شخصی و اداری و …2-2- اختلال... ادامه مطلب

ادامه نوشته

ابعاد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} دیدگاه مورد قبول در دهه 1970 این است که مواد غذایی در ایجاد فزون کنشی نقش دارند. برای مثال، رنگهای مصنوعی غذاها، افزودنیها و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

راهبرد تعیین هدف و برنامه ریزی و ویژگیهای یادگیرندگان خودتنظیم

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} راهبردهای سازماندهی، راهبردهایی هستند که به دانشآموزان کمک میکنند تا اطلاعات مناسب را گزینش نمایند و ارتباطی بین اطلاعات... ادامه مطلب

ادامه نوشته

نارسا خوانی و مولفه های نوشتن

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} تعیین هدف: نوشتن انشای مستقل با استفاده از نمودار یادآور برنامه ریزی و عناصر انشا و لیست واژه های انتقالی/ پیوندی در جلسه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

سبب شناسی نارسایی در بیان نوشتاری و انشای متقاعدکننده و عناصر آن

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2-2-1-2- املا یا هجی کردن املا یا هجیکردن، توانایی استفاده از حروف جهت ساختن کلمات به همان صورت که مورد استفاده قرار میگیرند... ادامه مطلب

ادامه نوشته