پایان نامه با کلمات کلیدی ——-، 0.58، Cis

1,2-diphenyldiarsene
1,2-diphenyldistibene
Parameters
Cis
Trans
Cis
Trans
Cis
Trans
Cis
Trans
Resonance energy (E2)
(LPM1(σ*M2-C4)
14.46
——-
2.85
0.96
1.82
0.58
0.94
——-
(LPM2(σ*M1-C3)
14.46
——–
2.85
0.96
1.82
0.58
0.94
(σM1-C3(σ*M2-C4)
——-
4.54
——-
1.01
0.57
0.97
——-
0.58
(σM2-C4(σ*M1-C3)
——-
4.54
——-
1.01
0.57
0.97
——-
0.58

28.92
9.08
5.70
3.94
4.78
3.10
1.88
1.16
GAETrans-Cis
-19.84
-1.76
-1.68
-0.72
جدول4-3 :

مطلب مشابه :  مقاله درموردقانون مجازات