بررسی خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان- قسمت ۴- قسمت 2

استان گیلان یکی از استان های شمالی کشور با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع می باشد. این استان در ۳۶ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۵۳ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهار قرار گرفته است.
درازای آن از شمال باختری به جنوب خاوری ۲۳۵ کیلومتر و پهنای آن، از ۲۵ تا ۱۰۵ کیلومتر تغییر می کند. رشته کوههای البرز با ارتفاع متوسط ۳۰۰۰ متر، همانند دیواری در باختر و جنوب گیلان کشیده شده و این منطقه جز از راه دره منجیل، راه شوسه دیگری به فلات ایران ندارد. کمترین فاصله کوه از دریای خزر (در بخش حویق از شهرستان تالش) نزدیک به ۳ کیلومتر و بیشترین فاصله آن از دریا (در امامزاده هاشم (ع)، مسیر جاده رشت ـ قزوین) حدود ۵۰ کیلومتر است.
این استان، از شمال به دریای خزر و کشورهای مستقل آسیای میانه، از غرب به استان اردبیل، از جنوب به استان زنجان و قزوین و از شرق به استان مازندران محدود می گردد.
جلگه ها در استان گیلان از اهمیت خاصی برخوردار می باشند و به دو بخش جلگه شرقی و جلگه مرکزی تقسیم می شوند.
جلگه شرقی: این جلگه به صورت نواری بین سواحل دریای خزر و دامنه های شمالی البرز غربی با وسعت اندکی واقع شده که به صورت مستقیم تحت تأثیر آبرفت های بسیاری از رودخانه های ساحلی با خصوصیات سیلابی قرار گرفته است.
جلگه مرکزی: این جلگه به شکل مثلث، در حد فاصل امامزاده هاشم، انزلی و چمخاله به صورت وسیع تشکیل شده است. مهمترین عوامل مؤثر بر وسعت این جلگه، عبارتند از رسوب گذاری رود سفیدرود، تبخیر شدید منابع آبی، وجود گسل که باعث جدا شدن رشته کوههای غربی از رشته کوههای البرز شده و سبب حرکات طبقات زمین به سمت شمال گردیده است و نیز عوامل دیگری که در گذشته باعث پایین رفتن سطح آب دریای خزر گردیده است.

شکل شماره ۳-۱: موقعیت استان گیلان در کشور
 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

 

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

 

 

    • بررسی دوره های خشکسالی هیدرولوژیکی استان گیلان

 

    • – بررسی دوره های خشکسالی هیدرولوژیکی استان گیلان

 

    • به منظور بررسی و نشان دادن دوره­ های خشکسالی رودخانه های استان گیلان، نمودارهای میانگین متحرک ۵ ساله آبدهی در ایستگاه های فوق برای دوره آماری ۲۰ ساله اخیر از سال آبی ۷۳-۱۳۷۲ لغایت ۷۴-۱۳۷۳ مطابق شکلهای ۱ الی ۲۹ ترسیم گردیده است.

 

  • با توجه به نمودارهای ترسیم شده، ملاحظه میگردد که در رودخانه های غرب استان دوره خشکسالی عمده، غالباً بین سالهای آبی ۸۳-۱۳۸۲ لغایت ۸۸-۱۳۸۷، در رودخانه های منطقه فومنات ( حوضه تالاب انزلی ) بین سالهای آبی ۸۵-۱۳۸۴ لغایت ۹۲-۱۳۹۱، در رودخانه های پایین دست سفیدرود بین سالهای آبی ۸۳-۱۳۸۲ لغایت ۹۲-۱۳۹۱ و در رودخانه های شرق استان بین سالهای آبی ۸۳-۱۳۸۲ لغایت ۸۸-۱۳۸۷ حاکم بوده است. در بقیه دوره­ها، آبدهی در حد نرمال بوده و یا دوره ترسالی هیدرولوژیکی در این مناطق حاکمیت داشته است.

 

شکل ۱- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه چوبر در ایستگاه هیدرومتری بالا محله
شکل ۲- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه لمیر در ایستگاه هیدرومتری قربانعلی محله
شکل ۳- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه چلوند در ایستگاه هیدرومتری خان حیاطی
شکل ۴- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه حویق در ایستگاه هیدرومتری صفر محله
شکل ۵- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه شیرآباد در ایستگاه هیدرومتری اوستاقاسم محله
شکل ۶- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه ناورود در ایستگاه هیدرومتری خرجگیل اسالم
شکل ۷- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه کرگانرود در ایستگاه هیدرومتری ماشین خانه
شکل ۸- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه خاله سرا در ایستگاه هیدرومتری کله سرا
شکل ۹- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه شفارود در ایستگاه هیدرومتری پونل
شکل ۱۰- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه بهمبر در ایستگاه هیدرومتری آقامحله
شکل ۱۱- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه چافرود در ایستگاه هیدرومتری روبارسرا
شکل ۱۲- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه مرغک در ایستگاه هیدرومتری کتمجان
شکل ۱۳- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه خالکایی در ایستگاه هیدرومتری طاسکوه
شکل ۱۴- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه کلسر در ایستگاه هیدرومتری کلسر
شکل ۱۵- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری چومثقال
شکل ۱۶- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری کمادل
شکل ۱۷- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه شاخرز در ایستگاه هیدرومتری لاکسار
شکل ۱۸- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه گشت رودخان در ایستگاه هیدرومتری پیرسرا
شکل ۱۹- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری نوخاله
شکل ۲۰- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه سیاهرود در ایستگاه هیدرومتری پل سازمان
شکل ۲۱- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه سفیدرود در ایستگاه هیدرومتری پل آستانه
شکل ۲۲- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه ذیلکی رود در ایستگاه هیدرومتری شهربیجار
شکل ۲۳- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه سفیدرود در ایستگاه هیدرومتری راه رودبار
شکل ۲۴- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه توتکابن در ایستگاه هیدرومتری توتکابن
شکل ۲۵- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه شلمانرود در ایستگاه هیدرومتری کلچال
شکل ۲۶- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه شلمانرود در ایستگاه هیدرومتری شلمان
شکل ۲۷- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه شمرود در ایستگاه هیدرومتری توتکی
شکل ۲۸- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه پلرود در ایستگاه هیدرومتری درازلات
شکل ۲۹- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه سموش در ایستگاه هیدرومتری هراتبر

 

۴-۱- سابقه پدیده خشکسالی در اروپا

 

خشکسالی به طور دوره ای در بیشتر کشورهای اروپایی بالاخص در ایالات جنوبی، مرکزی و غربی اروپا اتفاق می افتد. پدیده خشکسالی شدید در طول تاریخ و برای هر قرن بالاخص در حوضه آبریز کاهش گزارش شده است.
طی دهه های گذشته شرایط وخیم تر شده، زیرا تناوب، مدت زمان و شدت پدیده خشکسالی افزایش یافته و وقوع خشکسالی های اخیر سبب ایجاد خسارات زیادی از جمله در کشورهای شمالی و غربی جائیکه قبلاً با آثار مخرب خشکسالی یا اصلاً روبرو نبوده یا با حداقل ضایعات روبرو گردیده شده است.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *