منابع پایان نامه ارشد درمورد افراد مبتلا

دانلود پایان نامه

گرم مثبت میباشد. کورینه باکتریوم رناله، باکتری دیفتری مانند نسبتاً درشتی است که بهصورت میلههای کوتاه و کلفتی دیده میشود. اغلب یکی از دو انتهای آن کمی متورم است. طول آن 3 تا 5 میکرون و عرض آن 5/0 تا 7/0 میکرون میباشد. کورینه باکتریوم رناله مانند سایر کورینه باکتریومها فاقد حرکت و هاگ و بهشدت گرم مثبت است. همچنین وجود پیلی در اطراف باکتری موجب شده تا به وسیله میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده باشد. این باکتری در تمام محیطهای عادی آزمایشگاه رشد میکند. لفظ کورینه، بهمعنی گرز از شکل ظاهری باسیل منشأ گرفته است. بهدلیل اینکه یکی از طرفین باسیل یا دو طرف آن ممکن است متورم و شبیه گرز باشد. در حال حاضر 3 نوع کورینه باکتریوم رناله از نظر ایمنی شناسی، شناسایی شده است که شامل کورینه باکتریوم رناله، پیلوزوم57 و سیستی تی دیس58 میباشند. این گونهها بهوسیله خواص بیوشیمیایی قابل تفریق میباشند. این اجرام بیماریزا و فرصت طلب هستند و جایگاه طبیعی آنها دستگاه ادراری گاو و سایر دامهای اهلی است و باعث بروز موارد تک گیر تورم مثانه و پیلونفریت بالارونده59 میگردند و از نظر وقوع بیماری، کورینه باکتریوم رناله مهمترین آنهاست. این باکتری اثری بر گلبول قرمز خون ندارد. گزارشاتی مبنی بر درمان موفقیت آمیز عفونت های ناشی از گروه کورینه باکتریوم رناله با دوز بالای پنی سیلین وجود دارد. اگرچه عود بیماری معمول میباشد، درمان در صورتیکه به موقع آغاز شوند، رضایت بخش خواهد بود. تأثیر درمان باید از طریق کشت نمونه ادرار مورد ارزیابی قرار گیرد شکل (1-41) [70].
شکل (1-41) تصویر میکروسکوپی باکتری کورینه باکتریوم رناله با بزرگنمایی 10×
1-13-6- باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی
رنگ‌آمیزی گِرم60 یکی از مهم‌ترین و متداولترین روش‌های رنگ‌آمیزی در میکروبشناسی است که اولین بار توسط کریستین گرم61 ابداع شد. دراین رنگ آمیزی باکتری‌ها بر مبنای رنگ باکتری پس از رنگ آمیزی به دودسته گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می‌شوند. رنگ باکتری پس از رنگ آمیزی به توانایی حفظ رنگ اول و به عبارتی به ساختمان دیواره سلولی باکتری بستگی دارد. در رنگ آمیزی گرم باکتری‌های گرم مثبت پس از رنگ آمیزی به رنگ بنفش و باکتری‌های گرم منفی به رنگ قرمز مشاهده می‌شوند. گرچه هر دو گروه یعنی باکتری‌های گرم مثبت و منفی دارای دیواره می‌باشند ولی فرق بین این دو گروه مربوط به خواصی است که در ساختمان دیواره سلولی آنها وجود دارد. اساس ساختمان در دیواره سلولی باکتری‌های گرم مثبت یک لایه ضخیمی‌است از پپتیدوگلیکان62، ولی در باکتری‌های گرم منفی ضخامت آن به حداقل می‌رسد[81].
1-14- قارچ
قارچها ارگانیسمهای هوازی اجباری یا اختیاری هستند و اکثراً بیماریزا هستند و زیستگاه طبیعی آن‌ها آب،خاک و بقایای مواد آلی است. عفونتهای قارچی را میکوزیس63 مینامند. قارچها به دو شکل اصلی مخمر و کپک رشد میکنند، رشد به صورت کپک از طریق پرگنههای چند سلولی رشتهای انجام میگیرد. مخمرها سلولهای منفرد کروی تا بیضوی شکل هستند که از طریق جوانه زدن تکثیر می‌یابند[70].
1-14-1- کاندیدا آلبیکنز64
کاندیدا آلبیکنز که مهمترین گونه کاندیدیاهاست، سبب برفک دهان، واژینیت65 و کاندیدیاز66 مخاطی جلدی مزمن و نیز بیماریهای دیگری میشود. کاندیدا آلبیکنز یک مخمر بیضوی دارای تنها یک جوانه است. این قارچ جزئی از فلور طبیعی غشاهای مخاطی دستگاه تنفس فوقانی، دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی خانمهاست. این قارچ از آنجایی که جزیی از فلور طبیعی بدن است، انتقال نمییابد. داروی انتخابی برای برفک دهانی-حلقی یا مروی، فلوکونازول67 است. درمان عفونتهای پوستی شامل داروهای ضد قارچ موضعی است نظیر کلوتریمازول68 یا نیستاتین. کاندیدیاز جلدی- مخاطی را میتوان با کتوکونازول69 کنترل کرد. برخی از عفونتهای کاندیدیایی نظیر برفک دهان را میتوان با غرغره کردن نیستاتین یا کلوتریمازول خوراکی پیشگیری کرد شکل (1-42) [70].
شکل (1-42) تصویر میکروسکوپی قارچ کاندیدا البیکنز
1-14-2- آسپرژیلوس نایجر70
جزو آسکومیست71ها میباشد. دارای میسلیوم همراه با تیغه میانی است، از جمله قارچهای ساپروفیت و فرصت طلب میباشد، که اسپور آن در هوا پراکنده بوده و باعث آلودگی محیط کشت، مواد غذایی، سبزیجات، میوهجات، داروهای سر باز، کیسههای دیالیز و دستگاههای تهویه هوا میباشد. این قارچ قادر است در افرادی که از نظر ایمنی ضعیف هستند بیماری ایجاد کند. بیش از 800 گونه آسپرژیلوس شناخته شده که فقط چند گونهی آن قادر هستند در افراد ایجاد بیماری کنند. آسپرژیلوس از جمله قارچهای مهم آلرژیزا می باشد و می تواند در افرادی که دارای زمینه آلرژی هستند ایجاد بیماریهای آلرژیک کند و میتواند مشکلات شنوایی از جمله کاهش شنوایی ایجاد نماید. از مهمترین گونههای آسپرژیلوس می توان آسپرژیلوس فلاووس72، فومیگاتوس73، نایجر74، تریوس75، نیدولانس76 را نام برد. از نظر ماکروسکوپی دارای پرگنه کرکی و سیاه رنگ میباشد. مهم ترین وجه تشخیص آسپرژیلوس نایجر، رنگ سیاه پرگنه، وزیکول77 کاملاً گرد، رنگ سیاه خود قارچ در زیر میکروسکوپ و کنیدی78 خار دار می باشد [71].
شکل (1-43) تصویر میکروسکوپی قارچ آسپرژیلوس نایجر
1-14-3- پنی سیلیوم کریزوژنوم79
پنی سیلیوم کریزوژنوم یک قارچ است که به طور گستردهای در طبیعت توزیع شده است و اغلب در غذاها و محیطهای سرپوشیده موجود است. در گذشته بهعنوان پنی سیلیوم نوتاتوم80 شناخته میشد. این قارچ منبع چندین آنتی بیوتیک ?- بتالاکتام است که مهمترین آنها پنی سیلین میباشد. مانند گونههای دیگر پنی سیلیوم، پنی سیلیوم کریزوژنوم با تشکیل زنجیره خشک اسپور (یا کنیدیوم) از کونیدیوفور81 قلم مو شکل مانند باز تولید میشود. کنیدیوم معمولاً توسط جریان هوا به سایت های کلونیزاسیون جدید حمل میشود. در پنی سیلیوم کریزوژنوم کنیدی به رنگ آبی، سبز- آبی و گاهی اوقات در قالب یک رنگدانه زرد بدبو است. با این حال پنی سیلیوم کریزوژنوم به تنهایی براساس رنگ شناخته نمیشود و مشاهدات ریختشناسی و ویژگیهای میکروسکوپی برای تایید هویت مورد نیاز است. اسپورهای پنی سیلیوم کریزوژنوم موجود در هوا به عنوان عامل مهم حساسیتزا در انسان است. پنی سیلیوم کریزوژنوم به ندرت بیماری زا است، به جز در شرایطی که سیستم ایمنی بدن به شدت سرکوب شوند، مانند افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی82. با توجه به بیماری زایی کم، تشخیص در سطح پایین عفونت مشکل است و هنگامی که تشخیص داده میشود، عفونت ممکن است با عمل جراحی برای برداشتن کانون عفونت و یا استفاده از گروه خوراکی ضد قارچ، معمولاً آمفوتریسین بی83 درمان شوند [71].
شکل (1-44) تصویر میکروسکوپی باکتری پنیسیلیوم کریزوژنوم
1-15- مروری بر کاربردهای کمپلکسهای فلزی باز شیف در حوزه زیست شناسی
ژان یانگ گو84 و همکاران در سال 2007 سنتز بازشیفهای کیتوسان و چندین مشتق از کیتوسان را انجام دادند و خواص ضد قارچی کیتوسان را بررسی نمودند. خواص ضد قارچی بر روی دو نوع قارچ صورت گرفت و با یک نمونه شاهد که فاقد کیتوسان و مشتقهای آن بود مقایسه شد نتایج حاکی از خاصیت ضد قارچی قابل قبول آنها بود شکل (1-25) [40].
شکل (1-25)
در سال 2010 عبدالله و همکاران سنتز بازشیف جدید 4 دندانه و ترکیبات کئوردیناسیونی را انجام دادند. ترکیبات سنتز شده از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، ممان مغناطیسی، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز،NMR ,1H NMR 13C ESR, TGA , شناسایی شدند. بررسی خواص میکروبیولوژیکی پتانسیل این ترکیبات به عنوان ضد باکتری و ضد قارچ را پیشنهاد داد شکل (1-26) [41].
شکل (1- 26 )
در سال 2010 چوهان85 و همکاران سنتز باز شیفهای تریازول و کمپلکسهای اگزو وانادیم(IV) را انجام دادند و از طریق روشهای فیزیکی همچون مغناطیس پذیری و هدایت مولی و روشهای طیفی همچون اسپکتروسکوپی جرمی، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، NMR 13C 1H NMR, شناسایی شدند و سپس خاصیت ضد باکتریایی این ترکیبات بر علیه 2 گونه باکتری گرم مثبت و 4 گونه باکتری گرم منفی بررسی گردید، همچنین خاصیت ضد قارچی این ترکیبات بر علیه 6 گونه قارچ بررسی شد شکل (1-27) [42].
در سال 2011 سورش86 و همکاران تهیه و شناسایی باز شیفهای مشتق شده از 4-آمینو آنتی پرین وانیلین و ارتو فنیلین دی آمین را انجام دادند و برای تهیه کمپلکسها از فلزات واسطه همچون منگنز(II)، کبالت(II)، نیکل(II) و مس(II) استفاده نمودند. ترکیبات سنتز شده از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، NMR ,1H NMR 13C ESR, TGA , شناسایی شدند و در پایان بررسی خواص بیولوژیکی به یافت کارایی آنها به عنوان ضد باکتریای منتهی شد شکل (1-28) [43].
شکل (1-28)
در سال 2011 هونگ جیا ژانگ87 و همکاران سنتز باز شیفهای مشتق شده از N-(2و4- بنزالدهید-امینو) فنیل- N’-فنیل-تیواوره را انجام دادند و خواص ضد باکتریایی این ترکیبات بر علیه باکتریهای اشرشیاکولی3، سودوموناس اروژینوزا4، باسیلوس سوبتیلیس5 و استافیلوکوکوس اورئوس6 بررسی شد شکل (1-29) [44].
شکل (1-29)
در سال 2011 رامان88 و همکاران سنتز کمپلکسهای فلزی و باز شیف سه دندانه هتروسیکل مشتق شده از 2-متیل استواستانیلید را انجام دادند. در این کمپلکسها فلزات مورد استفاده روی(II) ، مس(II) ، نیکل(II) و کبالت(II) میباشد. ترکیبات سنتز شده از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، مغناطیس پذیری، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، 1H NMR ,ESR شناسایی شدند. خواص ضد باکتریایی این ترکیبات بر علیه باکتریهای اشرشیاکولی89، سودوموناس اروژینوزا90، باسیلوس سوبتیلیس91 و استافیلوکوکوس اورئوس92 و خواص ضد قارچی بر علیه آسپرژیلوس نایجر، کاندیدا آلبیکنز و انجام گرفت شکل (1-30) [45].
شکل (1-30)
در سال 2012 شکیر93 و همکاران سنتز لیگاند تترا آزا ماکروسیکل و کمپلکسهای فلزی آن را با فرمول عمومی MLCl2 که M فلزاتی همچون کبالت(II)، نیکل(II)، مس(II) و روی(II) را انجام دادند و ترکیبات را از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، مغناطیس پذیری، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، 13C NMR, 1H NMR ,EPR شناسایی نمودند. خواص ضد باکتریایی و برهمکنش با DNA این ترکیبات به طور موثر ارزیابی گردید شکل (1-31) [46].
شکل (1-31)
در سال 2012 صداقت و همکاران کمپلکسهای دوهستهای قلع (IV) را سنتز و از طریق آنالیز عنصری، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، 1H NMRو 119Sn NMR شناسایی نمودند. مطالعات نشان داد که باز شیف به عنوان لیگاند 3 دندانه عمل میکند و با نیتروژن و اکسیژن فنولی و انولی کئوردینه میشود. ساختار کریستالی با کریستالوگرافی اشعه ایکس تایید شد. فعالیتهای آنتی باکتریایی بر علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی ارزیابی گردید شکل (1-32) [47].
شکل (1-32)
در سال 2012 آنیتها94 و همکاران سنتز کمپلکسها با لیگاند باز شیف و فلزات روی(II)، کبالت(II)، مس(II)، نیکل(II) را انجام دادند. کمپلکسهای سنتز شده از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، مغناطیس پذیری، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز،1H NMR ،EPR ، SEM، اسپکتروسکوپی جرمی، مغناطیس پذیری، کریستالوگرافی اشعه ایکس و فلورسانس شناسایی نمودند. خواص بیولوژیکی کمپلکسهای سنتز شده از جمله خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت شکل (1-33) [48].
شکل (1-33)
در سال 2012 سینگ95 وهمکاران سنتز کمپلکسهای فلزات واسطه با لیگاندهای باز شیف مشتق شده از