منابع پایان نامه درمورد تیمار، شیمیایی، گیاه

دانلود پایان نامه

ی ترکیبی تیمار چهار در جایگاه چهارم و کود شیمیایی ترکیبی تیمار پنج در جایگاه پنجم و کود شیمیایی ترکیبی تیمار هفت در جایگاه ششم و کمترین میانگین وزن تر شاخه و ساقه (گرم) گیاه در کود شیمیایی ترکیبی تیمار شش به خود اختصاص داده است.
– مقایسه میانگین های وزن تر گل و برگ (گرم) گیاه در تیمارهای مختلف مرزه تابستانه طبق نتایج حاصل شده از نمودار 4-5 نشان داد که: در تیمار کود ورمی کمپوست دارای بیشترین، تیمار کود حیوانی در جایگاه دوم، تیمار شاهد در جایگاه سوم، کود شیمیایی ترکیبی تیمار چهار در جایگاه چهارم و کود شیمیایی ترکیبی تیمار پنج در جایگاه پنجم و کود شیمیایی ترکیبی تیمار هفت در جایگاه ششم و کمترین میانگین وزن تر گل و برگ (گرم) گیاه در کود شیمیایی ترکیبی تیمار شش به خود اختصاص داده است.
– مقایسه میانگین های کل وزن تر گیاه در تیمارهای مختلف مرزه تابستانه طبق نتایج حاصل شده از نمودار 4-6 نشان داد که: در تیمار کود ورمی کمپوست دارای بیشترین، تیمار کود حیوانی در جایگاه دوم، تیمار شاهد در جایگاه سوم، کود شیمیایی ترکیبی تیمار چهار در جایگاه چهارم و کود شیمیایی ترکیبی تیمار پنج در جایگاه پنجم و کود شیمیایی ترکیبی تیمار هفت در جایگاه ششم و کمترین میانگین کل وزن تر گیاه در کود شیمیایی ترکیبی تیمار شش به خود اختصاص داده است.
– مقایسه میانگین های وزن خشک شاخه و ساقه (گرم) گیاه در تیمارهای مختلف مرزه تابستانه طبق نتایج حاصل شده از نمودار 4-7 نشان داد که: در تیمار کود ورمی کمپوست دارای بیشترین، تیمار شاهد در جایگاه دوم، کود شیمیایی ترکیبی تیمار پنج در جایگاه سوم، تیمار کود حیوانی در جایگاه چهارم، کود شیمیایی ترکیبی تیمارهای چهار و هفت در جایگاه پنجم و کمترین میانگین وزن خشک شاخه و ساقه (گرم) گیاه در کود شیمیایی ترکیبی تیمار شش به خود اختصاص داده است.
– مقایسه میانگین های وزن خشک گل و برگ (گرم) گیاه در تیمارهای مختلف مرزه تابستانه طبق نتایج حاصل شده از نمودار 4-8 نشان داد که: در تیمار کود ورمی کمپوست دارای بیشترین، تیمار شاهد در جایگاه دوم، تیمار کود حیوانی در جایگاه سوم، کود شیمیایی ترکیبی تیمارهای چهار و پنج در جایگاه چهارم و کمترین میانگین وزن خشک گل و برگ (گرم) گیاه در کود شیمیایی ترکیبی تیمارهای شش و هفت به خود اختصاص داده است.
– مقایسه میانگین های کل وزن خشک گیاه در تیمارهای مختلف مرزه تابستانه طبق نتایج حاصل شده از نمودار 4-9 نشان داد که: در تیمار کود ورمی کمپوست دارای بیشترین، تیمار شاهد در جایگاه دوم، تیمار کود حیوانی در جایگاه سوم، کود شیمیایی ترکیبی تیمارهای چهار و پنج در جایگاه چهارم و کمترین میانگین کل وزن خشک گیاه در کود شیمیایی ترکیبی تیمارهای شش و هفت به خود اختصاص داده است.
– مقایسه میانگین های مقدار اسانس گیاه در تیمارهای مختلف مرزه تابستانه طبق نتایج حاصل شده از نمودار 4-10 نشان داد که: در تیمار کود حیوانی دارای بیشترین، تیمار کود ورمی کمپوست در جایگاه دوم، کود شیمیایی ترکیبی تیمارهای چهار و هفت در جایگاه سوم، کود شیمیایی ترکیبی تیمار پنج در جایگاه چهارم، کود شیمیایی ترکیبی تیمار شش در جایگاه پنجم و کمترین میانگین مقدار اسانس گیاه در تیمار شاهد به خود اختصاص داده است.
– بنابراین در مقایسه یافته های اصلی صفات مورد بررسی در این تحقیق مثل میانگین های: ارتفاع گیاه در مرحله گلدهی، تعداد شاخه های فرعی (جانبی) گیاه، تعداد گل بر روی هر گیاه، وزن تر شاخه و ساقه (گرم)، وزن تر گل و برگ (گرم)، کل وزن تر گیاه، وزن خشک شاخه و ساقه (گرم)، وزن خشک گل و برگ (گرم)، کل وزن خشک گیاه و مقدار اسانس گیاه در تیمارهای مختلف به این نتیجه رسیدیم که میانگین میزان تیمارهای کودهای آلی: ورمی کمپوست و کود حیوانی بطور مشترک از دیگر تیمارهای کودی مورد مطالعه بالاتر و بیشتر می باشد.
– نتایج این تحقیق نشان داد که اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی: ورمی کمپوست و کود حیوانی در میزان رشد و بهبود ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه مرزه تابستانه تاثیر مثبتی دارد. در این راستا رضوانی مقدم و همکاران در 1388 در تحقیقی با عنوان بررسی اثر کودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه گزارش دادند که کاربرد کودهای بیولوژیک و آلی می تواند در بهبود خصوصیات کمی و کیفی مرزه موثر باشند و استفاده از ورمی کمپوست و کودهای بیولوژیک در بهبود ویژگی های رشدی و عملکرد گیاه دارویی مرزه تاثیر مثبتی دارد. لذا نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده رضوانی مقدم و همکاران همسویی و مطابقت وجود دارد.
– نتایج این تحقیق نشان داد که خصوصیات رشدی مرزه تابستانه تحت تاثیر تیمارهای مختلف زراعی قرار دارد. در این راستا محمدپور و همکاران در سال 1389 در تحقیقی با عنوان تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه به این نتیجه رسیدند که خصوصیات مورفولوژیک مرزه که اغلب از اجزای عملکرد پیکر رویشی محسوب می شوند، تحت تاثیر تیمارهای زراعی قرار داشته و با مدیریت صحیح می توان عملکرد رویشی را افزایش داد. لذا نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده محمدپور و همکاران همسویی و مطابقت وجود دارد.
– نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد کودهای زیستی و کودهای آلی به تنهایی و در مقایسه با کود شیمیایی ترکیبی در تیمارهای مختلف در بهبود صفات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه تاثیر مثبتی داشته است. در این راستا مکی زاده تفنی و همکاران در سال 1387 در تحقیقی با عنوان اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه مرزه گزارش دادند که کاربرد کودهای زیستی به تنهایی و یا در ترکیب با کود شیمیایی در بهبود صفات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه تاثیر مثبتی داشته و به جای مصرف مداوم کود شیمیایی می توان با استفاده بهینه از نهاده های زیستی در راستای کشاورزی پایدار و کاهش آلودکی ناشی از مصرف کود شیمیایی نیتروژنی اوره گام برداشت. لذا نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده مکی زاده تفنی و همکاران همسویی و مطابقت وجود دارد.
– نتایج و بررسی های این تحقیق نشان داد که استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع کشت سبزیجات کاربرد زیادی دارد که سبب آلودگی خاک، آب، محصولات زارعی و محیط زیست می شود. در این راستا مومیوند و همکاران در سال 1388در تحقیقی با عنوان تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه به این نتیجه رسیدند که امروزه استفاده از کودهای نیتروژن دار در کشت و کار سبزیجات افزایش چشمگیری یافته است که نتیجه آن تجمع نیترات در سبزیجات، آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی و آلودگی اکوسیستم ها است و این امر می تواند برای سلامتی انسان و محیط زیست بسیار خطرناک باشد. در صورتی که مصرف مرزه جنبه تازه خوری و یا ادویه ای داشته باشد باید در کاربرد کودهای شیمیایی به خصوص نیتروژن احتیاط لازم را انجام داد و در صورت امکان از روش های تلفیقی و ارگانیک برای تغذیه این نوع سبزیجات استفاده کرد. لذا نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده مومیوند و همکاران همسویی و مطابقت وجود دارد.
– نتایج این تحقیق نشان داد که همبستگی بالا و معنی داری بین عملکرد اسانس با ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی وجود دارد. در این راستا زراع و همکاران در سال 1388 در تحقیقی با عنوان تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری گزارش دادند که همبستگی بالا و معنی داری بین عملکرد اسانس با ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی بود و نیتروژن بر عملکرد اسانس مرزه تاثیر معنی داری داشت و با افزایش مقادیر کود مصرفی عملکرد اسانس نیز افزایش یافت که به سبب افزایش عملکرد ماده خشک در واحد سطح است. لذا نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده زراع و همکاران همسویی و مطابقت وجود دارد.
– نتایج این تحقیق نشان داد که وزن خشک اندام رویشی و عملکرد اسانس در تیمارهای کشت خالص کودهای آلی ورمی کمپوست و کود حیوانی به طور معنی داری بیشتر از دیگر تیمارهای کودهای شیمیایی ترکیبی بود. در این راستا حسن زاده اول و همکاران در سال 1384 در تحقیقی با عنوان اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه و شبدر ایرانی در کشت مخلوط به این نتیجه رسیدند که وزن خشک اندام رویشی و عملکرد اسانس مرزه در تیمارهای کشت خالص به طور معنی داری بیشتر از تیمارهای کشت مخلوط بود و وزن خشک مرزه با افزایش تراکم در تیمارهای کشت خالص کاهش اما در تیمارهای کشت مخلوط افزایش یافت. لذا نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده حسن زاده اول و همکاران همسویی و مطابقت وجود دارد.
– با توجه به عدم مصرف هیچ گونه کودی در تیمار شاهد می توان دریافت که عدم اعمال کودهای آلی و شیمیایی در این تیمار باعث افزایش مقدار ماده فنول در اسانس گیاه مرزه تابستانه شده است.
– با توجه به مصرف کودی حیوانی در این تیمار می توان دریافت که اعمال این کود در این تیمار باعث افزایش مقدار ماده 1 , 2 – Benzene dicarboxylic acid در اسانس گیاه مرزه تابستانه شده است.
– با توجه به مصرف کود ورمی کمپوست در این تیمار می توان دریافت که اعمال این کود در این تیمار باعث افزایش مقدار ماده Bicyclo ( 3.1.1 ) heptan در اسانس گیاه مرزه تابستانه شده است.
– با توجه به مصرف کودهای شیمیایی ترکیبی در تیمار چهار – NPK (60،50،50) می توان دریافت که اعمال کودهای شیمیایی در این تیمار باعث افزایش مقدار ماده Di – n – octyl phthalate در اسانس گیاه مرزه تابستانه شده است.
– با توجه به مصرف کودهای شیمیایی ترکیبی در تیمار پنج – NPK (80،70،50) می توان دریافت که اعمال کودهای شیمیایی در این تیمار باعث افزایش مقدار ماده فنول در اسانس گیاه مرزه تابستانه شده است.
– با توجه به مصرف کودهای شیمیایی ترکیبی در تیمار شش – NPK (60،50،80) می توان دریافت که اعمال کودهای شیمیایی در این تیمار باعث افزایش مقدار ماده Di – n – octyl phthalate در اسانس گیاه مرزه تابستانه شده است.
– با توجه به مصرف کودهای شیمیایی ترکیبی در تیمار هفت – NPK (80،70،80) می توان دریافت که اعمال کودهای شیمیایی در این تیمار باعث افزایش مقدار ماده1 , 2 – Benzene dicarboxylic acid در اسانس گیاه مرزه تابستانه شده است.
– با توجه به مصرف کودهای آلی و شیمیایی در این تحقیق و مقایسه آن بین تیمارهای مختلف می توان دریافت که ماده alpha – Thujene در تیمار شاهد که بدون مصرف کود بود نتیجه بهتر و بالاتری در اسانس گیاه مرزه تابستانه داشت.
– با توجه به مصرف کودهای آلی و شیمیایی در این تحقیق و مقایسه آن بین تیمارهای مختلف می توان دریافت که ماده Alpha-pinene در تیمار شاهد که بدون مصرف کود بود نتیجه بهتر و بالاتری در اسانس گیاه مرزه تابستانه داشت.
– با توجه به مصرف کودهای آلی و شیمیایی در این تحقیق و مقایسه آن بین تیمارهای مختلف می توان دریافت که ماده beta-myrcene در تیمار شاهد که بدون مصرف کود بود نتیجه بهتر و بالاتری در اسانس گیاه مرزه تابستانه داشت.
– با توجه به مصرف کودهای آلی و شیمیایی در این تحقیق و مقایسه آن بین تیمارهای مختلف می توان دریافت که ماده alpha-terpinen در تیمار چهار نتیجه بهتر و بالاتری در اسانس گیاه مرزه تابستانه داشت.
– با توجه به مصرف کودهای آلی و شیمیایی در این تحقیق و مقایسه آن بین تیمارهای مختلف می توان دریافت که ماده gamma-terpinene در تیمار پنج نتیجه بهتر و بالاتری در اسانس گیا