منبع پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، دانش آموزان، افراد وابسته به مواد

دانلود پایان نامه

در همه ی اختلالات روانی است( روزن بام و هادری، 1985، نقل از پروین، ترجمه ی جوادی و کدیور به نقل از کریم زاده، 1380).
خودکار آمدی باعث بهبودی زودتر بیماری جسمانی می شود( کاپلان، آتکینس ورنیش، 1984، نقل از شولتز وشولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
کارآیی شخصی زیاد، با تقویت ایمنی بدن، کاهش آزاد شدن هورمونهای مربوط به استرس و کاهش آسیب پذیری نسبت به عفونت های تنفسی، مربوطاست (بندورا، کوهن، تیرل و اسمیت، 1991؛ ویدن فیلد، الری، بندورا، لوین و راسکا، 1990، نقل از شولتز وشولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
کلاسهایی که مقایسه های اجتماعی زیادی درآن ها شکل می گیرند، کم شدن خودکارآمدی را در آن دسته از دانش آموزانی که عملکرد خود را ضعیف تر از بقیه ارزیابی می کنند، به بار می آورند هیمل،کامفورت، شورنت، ریچل و مک دوگال، 1996 (نقل از شانگ، پاجارس، ترجمه کبیری، 1385).
خودکارآمدی به عنوان عامل تعیین کننده برای تعیین موفقیت رفتارهای کارآفرینی در نظر گرفته می شود(مارکمن و بارون، 2003، نقل از شماعی زاده، 1384).
کالین،1982به نقل از پاچارس ،1994)نشان داده است که دانش آموزان با توانایی پایین، متوسط و بالا با توجه به هر سطحی که داشتند خودکارآمدی ادراک شده آنها نیز در همان سطح بود.
مایک و دیگران ،1988به نقل از پاچارس، 1996) همبستگی مثبت و معنی داری بین شایستگی ادراک شده و درگیری شناختی فعال یافتند.
خودکارآمدی عامل مهمی در تعیین موفقیت یا شکست در سراسر عمر است (بندورا، 1987، نقل از شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
در پژوهش اسکورون43 (2000) تمایز یافتگی با کیفیت زندگی زناشویی رابطه داشته و از بین مولفه های تمایز یافتگی جدایی هیجانی و واکنش هیجانی پیش بینی کننده اختلاف زناشویی بوده اند .
کوبک و هازان 44،1991؛ به نقل از هالیست45 2005)در طی پژوهشی در میانچهل زوج کیفیت زندگی
زناشویی را مطالعه کردند ودریافتند که سطح بالای از رضایت زناشویی در میان زوج های با دلبستگی ایمن وجود دارد.
سون رو 46(2007) بر اساس مدل ارتباط فردی،خانوادگی،بافت فرهنگیو عوامل مربوط به زوجیت در قبل
از ازدواج پیش بینی کننده نوعکیفیت زندگی زناشویی خواهد بود .
اسچالوک 47و همکاران (2002) با بررسی کیفیت زندگی در بیش از 20 کشور 8 عامل را برای اندازه گیری کیفیت ذکر کرده اند؛ سلامت عاطفی، روابط بین فردی، بهداشت، روابط زناشویی، رشد فردی، سلامت جسمانی، توانایی تصمیم گیری برای خود و دیگران (انگلر و هافمن، 2002؛ به نقل از رضایی و همکاران، 1386).
سیلیمن 48(2001)قرار دادن انتظارات واقعی به عنوان توقعات زندگی باعث پاید اری ازدواج می شود .زوجین نمی توانند انتظار داشته باشند که همسرشان تمامی نیازهای هردو را براورده سازد .برای رفع نیازها ،سازگاری،مستمر و دائمی در مسائل فردی و دو جانبه لازم است .
فوفابول 49و همکاران (2005)نشان دادند که آموزشهای مهارت زندگی باعث افزایش خود کارآمدی و جرات ورزی در زوجین می شود و در افزایش کیفیت زندگی و نیز کاهش پرخاشگری و خصومت بین شخصی زوجین تاثیر مثبت دارد .
پژوهش گارمریو 50و همکاران (2011)نشان داد که بین رضایت زناشویی و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و افزایش رضایت زناشویی باعث افزایش کیفیت زندگی در تمامی ابعاد می گردد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1-نوع روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نوع پژوهش پیش آزمایشی است که در آن یک گروه از افراد مبتلا به مصرف ماده شیشه انتخاب و در معرض متغیر مستقل یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار می گیرند.
3-2-جامعه آماری:
جامعه آماری این تحقیق عبارتست از کلیه مصرف کنندگان شیشه مراجع کننده به سه مرکز ترک اعتیاد که از اسفند93 تا اردیبهشت ماه سال مراجعه کرده اند. حجم نمونه در این پژوهش 100 نفر هستند .
3-3-نمونه و روش نمونه گیری:
نمونه آماری به شیوه در دسترس و به تعداد 30 نفر انتخاب گردید و سپس به دو گروه 15 نفری به صورت نگارش تصادفی و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شد.
3-4-روش اجرا:
این پژوهش از نظر هدف از نوع بنیادی51 است، زیرا بیشترین دغدغه در این دسته از پژوهش‌ها، آزمایش ارتباط میان متغیّرهاست، اما با توجه به اینکه تمایل و رغبت اصلی پژوهش‌های کاربردی بکارگیری نتایج در موقعیّت وافراداست. (کریستینسن،1387، به نقل از رهباردار) می‌توان از نتایج بدست آمده در پیشبرد اهداف کاربردی نیز استفاده کرد. این پژوهش از نظر میزان مداخله در ایجاد داده‌ها و گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط پدیده‌ها مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. در مطالعات از نوع همبستگی وپیش بین به جای متغیر مستقل از اصطلاح متغیر پیش بین وبه جای متغیر وابسته از متغیر ملاک استفاده می‌شود. (سرمدو دیگران 1384).
3-5-ابزارپژوهش:
الف) پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر
این مقیاس دارای ?? سئوال است که هر سئوال بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم تنظیم می‌شود. نمره‌گذاری مقیاس به این صورت است که به هر ماده از ? تا ? امتیاز تعلق می‌گیرد. سئوال‌های ?، ?، ?، ?، ?? و ?? از راست به چپ و بقیه سئوال‌ها به صورت معکوس یعنی از چپ به راست نمره‌گذری می‌شوند. بنابراین حداکثر نمره‌ای که فرد می‌تواند از این مقیاس به دست آورد نمره ?? و حداقل نمره ?? است. این مقیاس توسط براتی (????) ترجمه و اعتباریابی شده است.
روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
بختیاری براتی(????) برای سنجش روایی سازه ای مقیاس خودکارامدی عمومی ، نمرات بدست آمده از این مقیاس را با اندازه های چندین ویژگی شخصیتی(مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر، خرده مقیاس کنترل شخصی،مقیاس درجه اجتماعی مارلو و کران و مقیاس شایستگی بین فردی روزنبرگ) همبسته کرد که همبستگی پیش بینی شده بین مقیاس خودکارآمدی و اندازه های خصوصیات شخصیتی متوسط (??/? و در سطح ??/? معنادار)و در جهت تایید سازه مورد نظر بود(به نقل ازکرامتی و شهرآرای، ???:????). همچنین ضریب پایایی مقیاس با استفاده از روش دو نیمه کردن آزمون گاتمن برابر ??/? و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ??/? به دست آمده است (شمائی زاده و عابدی،??:????). همچنین در پژوهش وقری (????) برای بررسی پایانی خودکارآمدی ، آلفای کرونباخ ??/? بدست آمده است. نجفی (????) نیز ?? نفر از آزمودنیها را بصورت تصادفی جدا کرد و آزمون خودکارآمدی را برای آنها اجرا نمود و آلفای کرونباخ برابر با ??/? بدست آمد. و از طریق روش اسپیرمن- براون نیز ??% بدست آمد. در پژوهش گنجی و فراهانی (????) به روش آلفای کرونباخ ضریب پایانی ??% بدست آمد.
ب) عزت نفس کوپر اسمیت :این پرسشنامه (SEI)شامل58 ماده است که افراد صرفنظر از اوضاع و احوال نسبت به خود دارند،اشاره دار در این معنا ، مبین درجه اطمینان یک فرد ،ظرفیت موفقیت و به ارزش اجتماعی و شخصی خویشتن است،اطمینانی که برخوردهای اتحاذ شده در قبال موقعیت های معمولی زندگی (زندگی اجتماعی ،تحصیلی و حرفه ای )ترجمه شده است .مقیاس عمومی 26 ماده ،مقیاس اجتماعی 8ماده ،مقیاس خانوادگی 8مقیاس ،مقیاس آموزشگاهی 8ماده و مقیاس دروغ 8ماده نمرات زیر مقیاس و هم چنین نمره ی کلی ، امکان مشخص کردن زمینه ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبت از خود هستند،فراهم می سازند(کوپر اسمیت 1967).
مقیاس ها
سوالات
عزت نفس
بلی
1-4-19-27 – 38- 39- 43-47
خیر
3-7-10-13-12-18-18-24-25-30-31-34-35-48-51-55-56-57
عزت نفس خانوادگی
بلی
9-20-29
خیر
6-11-16-22-44
عزت نفس اجتماعی
بلی
5-8-14-28
خیر
21-40-49-52
عزت نفس شغلی /تحصیلی
بلی
33-37-42
خیر
2-17-23-46-54
مقیاس دروغ
بلی
-32-36-41-45-50-53-58
اعتبار و روایی:
بررسی در ایران و خارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار و روایی قابل توجه ای برخوردار است.هرز و گولن 52 (1999)ضریب آلفای 88/0 را برای نمره کلی آزمون گزارش کرده اند .همچنین جهت سنجش رواییی نمره کل آزمون با خرده مقیاس روان آزرده گرایی در آزمون شخصیت آیسنگ ،روایی واگرای منفی معنادار و یا خرده مقیاس برون گرایی روایی درونی 86/0 تا 90/0را برای آزمون عزت نفس کوپر اسمیت گزارش کرده اند .کوپر اسمیت و دیگران (1990) ضریب باز آزمایی را بعد از پنج بعد از سه سال 70/0گزارش کرده اند.
با روش باز آرمایی ضریب اعتبار این آزمون در ایرانبا فاصله چهار هفته و دوازده روز به ترتیب 77/0 و80/0 گزارش شده است .ضریب همسانی درونی گزارش شده بین89/0تا 83/0 در مطالعات مختلف متغییر بوده است.پورشافعی (1370) با روش دو نیمه کردن ضریب87/0 را گزارش کرده است .در بررسی آزمون کوپر اسمیت عزت نفس آیسنگ به دسا آوردند .این میزان در پژوهش ثابت 80/0 و در پژوهش نایبی فرد 78/0 بوده است .همچنین ضرایب اعتبار این آزمون با روش باز آزمایی برای دختران و پسران به ترتیب 90/0و92/0 گزارش شده است
اعتبار روایی:
شیما شهیم فرم پیش دبستانی را در 1388 در شهر شیراز بر 700کودک بررسی کردند پیش آزمون و پس آزمون هنجار یابی و اعتبار یابی انجام دادن ضریب همبستگی بین خورده مقیاس ها 66/0بوده است که نسبتا مناسب است.
5-3-1-محاسبه پایایی
شهیم در 1999پایایی آن را طی چند بررسی بر روی گروه از کودکان عقب مانده ی ذهنی 77/0و99/0 گزارش کرده و در یک گروه از کودکان عادی این ضرایب از49/0تا96/0 برای فرم های آموزگاران و پدران و مادران بوده است (شهیم1377)
3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
داده‌های بدست آمده ازاین پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی (نظیرفراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار، درصد، جدول، ونمودارها وجزآنها) وشاخص آماراستنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته‌اند. در این پژوهش از همبستگی پیرسون، رگرسیون و استفاده شده است.با توجه به این که طرح پیش آمون و پس آزمون دارد برای تحلیل داده ها ازآزمون تی وابسته استفاده می شود. آمار توصیفی نیز ارایه می شود.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل دادهها
مقدمه:
در این فصل داده های جمع آوری شده ، خلاصه و با روش آماری مناسب تجزیه و تحلیل می شود.جهت تجزیه وتحلیل داده های آماری ،ابتدا به توصیف داده ها پرداخته می شود که شاخص های مرکزی و پراکندگی دادهها محاسبه وسپس جهت عینی نمودن اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر میزان خود کارآمدی و عزت نفس ، افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه ) نمودار مناسب با دادهها در گروه آزمایش وکنترل رسم خواهد شد و از طرف دیگر چون پژوهشگر در صدد بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکار آمدی و عزت نفس افراد وابسته به مواد مخدر(شیشه) می باشد،و از طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است ،لذا باید با روش آماری مناسب تاثیر پیش آزمونها کنترل شود.چون یکی از عوامل تهدید کننده روایی درونی تحقیق،اجرای پیش آزمون می باشد.بهترین روش آماری در این حالت تحلیل کوواریانس می باشد.تجزیه وتحلیل دادههای آماری شامل سه قسمت می باشد که به شرح زیر می باشد:
یافته های توصیفی پ‍ژوهش
در ادامه در نمودارهای1 و 2 فراوانی وضعیت تأهل و مدرک تحصیلی شرکت کنندگان نمایش داده می شود.
جدول 4-1 فراوانی شرکت کنندگان برحسب وضعیت تأهل
فراوانی
متغیرهای جمعیت شناختی
20
مجرد
وضعیت