منبع پایان نامه ارشد درباره ACT، دانشگاه ها، طلاق

دانلود پایان نامه

رفتارها آموختنی است. اما با نظر اسکینر در این مورد که رفتار صرفاً بوسیله متغیرهای بیرونی شکل داده می شود مخالف است وی همچنین از روش مطالعه اسکینر که روش فک آزمونی معروف است انتقاد می کند و معتقد است که روش او نماینده یادگیری در جهان واقعی یعنی محیطی که ما در آن واکنش متقابل و تعامل داریم، نیست همین طور مطالعات اسکینر روی حیوانات را مورد انتقاد قرار می دهد و معتقد است که چنین پژوهشهایی تنها باید به عنوان نقطه آغاز برای ترک رفتار پیشینه انسان تلقی شود به همین جهت راتر و پیروانش تحقیقات خود را صرفاً روی آزمودنی های انسان متمرکز کرده اند. (کریمی، 1375، ص 198).
راتر گسترده تر از بتدورا در فرآیندهای شناختی می پردازد. برخی از روانشناسان می گویند که راتر دارای رفتارهای “شناختی شده” می باشد. (کانتور، و زیر کل 1990، ص 137).
وی پیشنهاد می کند که ما خود را به صورت موجوداتی هشیار که قادر به تاثیرگذاری و تجربیاتمان هستیم و تصمیماتی می گیریم که زندگیمان را تنظیم میکنددرک می نماییم(سیدمحمدی، 1357، ص 451).
مفاهیم اساسی نظریه یادگیری اجتماعی:
راتر برای این که کارکرد شخصیت را شرح دهد، چهار مفهوم اساسی را معرفی کرد. توان رفتار، انتظار، ارزش تقویت، موقعیت روانی، این مفاهیم به صورت زیر به هم مربوط می شوند. وقوع توان رفتار در هر موقعیت به خصوص حاصل انتظار منجر شدن آن رفتار به تقویتی خاص در آن موقعیت و ارزش آن تقویت است. (راتر، 1975،ص 57).
توان رفتار:
توان رفتار یعنی احتمال که در تمام رفتارهایی که می توانیم در یک موقعیت معین انتخاب کنیم و آنها را نشان دهیم. یک رفتار یا پاسخ خاص داده خواهد شد.
گزینش یک رفتار دیگر بر پایه برداشت ذهنی ما از موفقیت قرارداد بنابراین توان رفتار نه تنها تحت تاثیر موقعیت محرک قرار دارد. بلکه گزینش هشیار ما از این چهره های رفتاری موجود با در نظر گرفتن ادراک ذهنی ما از موقعیت نیز بر آن تاثیر دارند. دیدگاه راتر با دیدگاه اسکینر تفاوت دارد، در حالیکه اسکینر به رویدادهای پرداخت که به صورت عینی قابل مشاهده باشند. توصیف راتر هم اعمال آشکار و هم اعمال ناآشکار را در بر دارد. اعمال ناآشکار، فرآیندهای شناخی درونی ما هستند، که نمی تواند به طور مستقیم مشاهده شوند. برای راتر فرآیندهای شناختی، دلیل تراشی، سرکوب، در نظر گرفتن چاره ها و برنامه ریزی را شامل می گردد. یعنی متغیرهایی که رفتار گرایان اسکینری آنها را رفتار نمی دانند (سیدمحمدی، 1377، ص 491).
مفهوم توان رفتاری راتر، نسبی است. او می کوشند که احتمال وقوع یک رفتار خاص را در ارتباط با رفتارهای دیگر که مرد می تواند در آن موقعیت به نمایش بگذارد پیش بینی کند. توان رفتاری نه فقط تحت تاثیر آنچه در بیرون است (رویدادهای محرک یا موقعیت بیرونی) قرار می گیرند.
بلکه همچنین، به وسیله آنچه در درون است (انتخاب هشیار از میان شقوق رفتاری مختلف بر مبنای درک ما از موقعیت) تحت تاثیر واقع می شود(دوان شولتز 1377، ص 535).
انتظار 41:
انتظار اشاره دارد به عقیده ما درباره اینکه اگر در یک موقعیت معین به ویژه خاصی رفتار کنیم: می توانیم پاداشی را که به دنبال آن خواهد آمد، پیش بینی نماییم. با این عقیده یا این انتظار را بر حسب احتمال وقوع صفر تا 100 در حد تقویت کننده تشکیل می دهیم. این درجه انتظار عمدتاً توسط دو عامل تعیین می شود.
2-2-2-3- تقویت گذشته و تعمیم
عامل اول: ماهیت تقویت گذشته برای رفتار کردن به شیوه خاص در آن موقعیت است آیا تقویت فقط یکبار رخ داد چند بار؟ آیا دیروز اتفاق افتاد یا یکسال قبل؟ به این طریق، تقویت قبلی بر انتظارات ما درباره تقویت آینده تاثیر می گذارد.
دومین عامل : این است که انتظار به درجه تعمیم از موقعیت های مشابه، ولی نوعین هم بستگی دارد باید از خودمان بپرسیم که آیا ترتیب های رفتار گذشته که تقویت به دنبال داشتند به موقعیت های دیگر موجود در زندگی ما مربوط هستند. انتظارهای تعمیم یافته به خصوص زمانیکه ما با موفقیت های جدید روبرو می شویم. اهمیت پیدا می کنند زیرا اگر قبلاً هرگز در آن موقعیت خود را بر پایه پاسخ های گذشته مان به رویدادهای مشابه قرار دهیم. (سیدمحمدی، 1377، ص 492).
ارزش تقویت42
اغلب مردم با فعالیت های مختلفی مواجه می شوند که مجبورند تا از میان آنها یکی را انتخاب کنند. معمولاً هر کدام از این فعالیت ها، نتایج متفاوتی دارند، بدین معنی که بر حسب پیامدشان دارای یک تقویت کننده متفاوتی هستند. این که فرد کدام یک از این فعالیت ها را انتخاب می کند، بستگی به این دارد که کدام یک از این تقویت کننده ها را ترجیح می دهد؛ معینی، به ارزش تقویت ذهنی خود بستگی دارد. همیشه ارزش هر تقویت در ارتباط با سایر تقویت کننده های قابل دسترسی است که دارای احتمالی برابر هستند، مشخص می شود.
ارزش تقویت به درج ترجیح یک تقویت به تقویت دیگر اطلاق می شود. ترجیح تقویت های مختلف از تجربه های ما در تداعی تقویتهای فعلی که انتظارات ما برای تقویت های آینده از آنها بر می خیزد مشق می شود.
3-2-1 درمان های مبتنی بر پذیرش و تعهد
استیون هیز با تمرکز جدی روی مغایرت در داستان زندگی انسان ها ،داستان رفتار درمانی سنتی را دگرگون ساخت . از این جهت است که این رویکرد، پسا اسکیزی نامیده می شود،ACT از هر رویکرد موج سومی،موج سومی تر است!
در این رویکرد با مفاهیمی کلیدی روبه رو خواهیم شد که خوب است همین ابتدا مروری مجمل برآنها داشته باشیم. تمام وقت،سروکار ما دز این رویکرد،با”انعطاف پذیری روان شناختی” است . ما برای صرفه جویی در انرژی روانی،همواره از راهکارهای کهنه و قدیمی که به آنها عادت کرده ایم استفاده می کنیم!هرچه به راهبردها،احساس ها، و تجارت منسوخ بیشتر بچسبیم،انعطاف پذیری روانی خویش را بیشتر از دست می دهیم.چه بسیار تجربه کره ایم،زمان هایی که برداشت ما به کرات با واقعیت منطبق می کنیم در حالی که اشتباه می کردیم،بر آن پافشاری کرده ایم و حاضر به برخورد انعطاف پذیر با شرایط جدید نشده ایم.به گفته استیون هیز همه ما به انعطاف پذیری روان شناختی بیشتری نیاز داریم . مفهوم کلیدی بعدی،”پذیرش” است .این مدل میان تحمل و پذیرش تمایزقایل می شود . تحمل یا زجر همراه است ودرخود، انفعال را مستتر دارد،حال آنکه پذیرش،بادرد (به جای زجر)،همراه است و انسان رااز پویش باز نمی دارد؛چه بسا پویندگی را به دنبال دارد.تمام رویکردهای موج سوم این گفته جیکوبسیون را قبول دارند که “تغییر برادر پذیرش است،ولی برادر کوچکتر”.ارجحیت ACT برسایررویکردها در این است که تغییر را جلایی تازه بخسیده و از “تعهد / پای بندی” به جای تغییر سخن می گوید. تعهد و پای بندی با “ارزش ها” عجین هستند و توجه به ارزش ها،حلقه مفقودی در مان های روان شناختی نوین است . اگرچه درسایر درمان ها از هدف و حرکت به سوی آن،سخن می رود ولی به نقش ارزش ها در پیمودن مسیر زندگی،کمتر پرداخته می شود.”پذیرش” این موضوع که زندگی “ارزشمندانه” با “رنج” همراه است،و حرکت در مسیر ارزش ها مستلزم تعهد/پای بندی است،ونیز اینکه واژه ها جای تجربه کردن را نمی گیرد،بنیان راهبردها و نیز فنون مورد استفاده در ACT است.
پیش گفتار
درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی (ACTکه به شکل یک کلمه – یعنی”act”- تلفظ می شود) یکی از درمان های رفتاری جدید است.این درمان با ادغام مداخلات پذیرش ئ ذهن آگاهی در راهبرهای پای بندی و تغییر،به درمانجویان برای دستیابی به زندگی پرنشاط،هدفمند، و با معنا کمک می کند . بر خلاف رویکدهای کلاسیک رفتار درمانی شناختی،هدف ACT تغییر شکل یا فراوانی افکار و احساسات آزاردهنده نیست؛بلکه هدف اصلی آن تقویت انعطاف پذیری رواان شناختی است . مراد از انعطاف پذیری روان شناختی توانایی تماس با لحظه لحظه های زندگی و تغییر با تثبیت رفتار است،رفتاری که به مقتضای موقعیت،همسو با ارزش های فرد می باشد.به بیانی دیگر،به افراد یاری می رساند تا حتی با وجود افکار،هیجانات، و احساسات ناخوشایند،زندگی پاداش بخش تری داشته باشند.
ACT چندین ویژگی مجزا ومشخص دارد.از برجسته ترین این ویژگی ها ارتباط کامل با یک نظریه و پژوهش درباره ماهیت زبان و شناخت انسان(معروف به”نظریه چارچوب ارتباطی” یا RFT) است.این پیوند با قواعد رفتاری بنیادی،به ایجاد مدلی منحصر به فرد و تجربی از عملکرد انسان منجر شده است.
مدل مزبور متشکل از شش فرآیند درمانی است؛فرآیندهایی که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند:پذیرش،ناهم آمیزی،تماس با لحظه لحظه های زندگی،بارفتار انگاشتن خویشتن،روشن سازی ارزش ها، و عمل متعهدانه.
دراین مجلد به توصیف هر یک ازاین فرآیندها و برخی ازمداخلات اصلی ACT که خدمتگذار این فرآیند هستند،می پردازیم.با این حالت،قبل از هر چیز باید یادآور شویم که ماهیت فرآیند – خاست ACT،از لحاظ تکنیک های مورد استفاده انعطاف پذیری بالایی دارد . درمانگران ACT به هیچ وجه،محدود به استفاده از مداخلاتی نیستند که در این کتاب توصیف می کنیم؛بلکه می توانند به هنگام انتخاب،طراحی و به کارگیری تکنیک ها،خلاقیت به خرج دهند.از نظرگاه ACT،اغلب مداخلاتروان شناختی یا رفتاری تا آنجا که کارکردشان تقویت یکی از فرآیندهای مزبور باشد،در خور توجه اند.)
گستره ای از پژوهش ها ،تا کنون،علاقه جهانی به مدل تغییر رفتار از منظر نظریه چارچوب ارتباطی/ ACT را تأیید کرده اند.(نظریه چارچوب ارتباطی یکی از نظریه های تحلیل رفتار انسان است که پژوهش های بسیاری درباره آن صورت گرفته است.اثرمندی مداخلات ACT تا به امروزدربیش از30 کارآزمایی بالینی تصافی،که درباه جمعیت های بالینی(وغیثر بالینی) انجام شده تأییدشده است.دو مشخصه پژوهش مدار ACT در این جا حائز اهمیت است. یکی اینکه اثرمندی ACT دربسیاری از مسائل انساناز جمله اضطراب،افسردگی،روان پریشی، اختلال های خورد و خوراک،آسییب ناشی از رویدادهای تکان دهنده،سوء مصرف مواد،درد مزمن، و فرسودگی شغلی تأیید شده است . به همین ترتیب،از ACT برای بهبود خویشتن داری هنگام ابتلا بیه بیماری های جسمی مزمن (مثل دیابت و صرع) استفاده شده است.اجتناب تجربه ای که یکی از ویژگی های مهم انعطاف نا پذیری روان شناختی است،به طور روز افزون،عامل خطر سازی برای عملکرد انسان،در حالت کلی آن،تلقی می شود.درنتیجه،از مداخلات ACT همچنین در مدارس،دانشگاه ها، و محیط های کاری،آن هم در قالبی پیشگیرانه،استفاده می شود.
دومین مشخصه قابل توجه،به فرآیند های تغییر درACT بر می گردد.به رغم موقعیت ها،جمعیتهای بالینی، و اشکال درمانی مختلفی که درپژوهش های ACT مورد بررسی قرار گرفته اند،الگوهایی که مشخص شده میانجی گر پیامدهای ACT هستند،تقریبا یکسان اند. در واقع،اکنون شاهد محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه پیامدهای ACT با میان جی گری افزایش انعطاف پذیری روان شناخی یا مصادیق آن(مثل ناهم آمیزی شناختی یا ارتقای مهارت های ذهن آگاهی/پذیرش) حاصل می شود.پایایی این نتایج از سودمندی الگوی نظریACT برای اندازه گیری متغیرهای فرآیندی و شناسایی سازوکارهای تغییر،حمایت می کند.
این کتاب همگام با سایر کتاب های مجموعه تندآموز رفتاردرمانی شناختی،به دو بخش تقسم شده است.بخش اول کتاب به مبانی نظری و