پایان نامه روانشناسی درباره : اختلال اضطراب فراگیر

دانلود پایان نامه

مقیاس کل و با یکدیگر و تحلیل عوامل محاسبه شد. روایی همزمان از طریق اجرای همزمان با پرسشنامه ،SCL90، انجام شد که ضریب همبستگی 56/0 حاصل آن بود. ضرایب همبستگی با نمره کل در حد رضایت بخش و بین 74/0 تا 88/0 متغیر بود (مرادی منش، میرجعفری، گودرزی، و محمدی ،1386).
ج-پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) : این پرسشنامه مقیاس 16 ماده ای ازنوع لیکرت 5 درجه ای ،دردامنه ای از 1(به هیچ وجه) تا 5 (بسیار زیاد) است که برای ارزیابی خصیصه نگرانی و ویژگی های افراطی ، فراگیر وکنترل ناپذیری نگرانی آسیب شناختی (مه یر وهمکاران،1990) طراحی شده است. ثبات درونی بالایی برای این مقیاس گزارش شده است (آلفای کرونباخ 86/0 -93/0) علاوه براین این آزمون از پایایی آزمون – پس آزمون خوبی برخوردار است (درطول یک دوره 2 تا ده هفته ای RS=0/74 – 0/93 (آنتونیوهمکاران،2002). در ایران پایایی آزمون به روش همسانی درونی(آلفای کرونباخ)86/0 و به روش بازآزمایی با چهار هفته فاصله77/0 گزارش شده است. روایی افتراقی و روایی همزمان با آزمون اضطراب بک مطلوب گزارش شده است (شیرین زاده دستگیری و همکاران ،1387).
د-مقیاس دشواری در تنظیم هیجان(DERS)::
مقیاس اولیه دشواری در تنظیم هیجان یک ابزار سنجش 41 آیتمی خود گزارش دهی بود که برای ارزیابی دشواری در تنظیم هیجان از لحاظ بالینی تدوین شد .آیتم های این مقیاس براساس گفتگوهای متعدد با همکاران آشنا با متون تنظیم هیجان تدوین و انتخاب شد (گرتز و رومر،2004). مقیاس انتظار تعمیم یافته تنظیم هیجانی منفی (NMR)به عنوان الگویی درتدوین این مقیاس به کار گرفته شده است. به منظور ارزیابی دشواری در تنظیم هیجانات ظرف دوران آشفتگی (هنگامی که راهبردهای تنظیم هیجانی لازم و ضروری می باشند )، بسیاری از عبارات DERSمشابه NMR با «هنگامی که من آشفته هستم» آغاز می گردند. گستره پاسخ ها در مقیاس لیکرت از 1 تا 5 قرار می گیرد یک به معنای تقریبا هرگز، دو به معنای گاهی اوقات، سه به معنای نیمی از مواقع، چهار به معنای اکثر اوقات و پنج به معنای تقریبا همیشه ، می باشد. یک آیتم به خاطر همبستگی بالای آن با کل مقیاس و چهار آیتم به خاطر بار عاملی پایین یا دوگانه روی دو عامل حذف شدند. به این ترتیب از مجموع 41 آیتم ابتدایی مقیاس 36 آیتم باقی ماندند. تحلیل عاملی وجود 6 عامل عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی را نشان داد. نتایج حاکی از آن است که این مقیاس از همسانی درونی بالایی برخوردار می باشد (گرتز و رومر،2004). هرشش مقیاس DERSآلفای کرونباخ بالای 80/0 دارند .همچنینDERS دارای همبستگی معناداری با مقیاس NMRو پرسش نامه پذیرش وعمل (AAQ) ،می باشد (گرتز ورومر ،2004). بر اساس داده های حاصل از عزیزی، میرزایی و شمس (1388) میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه 92/0 برآورد شده است.
3-6-روش تجزیه وتحلیل داده ها:
برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد.
فصل چهارم:
یافته های پژوهش
4-1- مقدمه
در این بخش اطلاعات و داده‌های خام به دست آمده از ابزارهای پژوهش که بر روی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و افراد عادی اجرا شد، با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش اول شاخص‌های جمعیت‌شناسی و نتایج توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) مربوط به هر یک از متغیرها و در ادامه نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون تعقیبی ارائه شده است.
4-2- داده‌های توصیفی
به منظور ارائه تصویر روشن‌تر از یافته‌های پژوهش، یافته‌های توصیفی مربوط به داده‌های جمعیت‌شناختی هر یک از گروه‌های مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه و افراد عادی در جدول شماره 4-1 ارائه شده است:
جدول 4-1. شاخص‌های جمعیت‌شناختی مربوط به افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه و افراد عادی (n=30)
متغیر
اختلال اضطراب فراگیر (GAD)
اختلال استرس پس از سانحه
افراد عادی
جنسیت
مرد
14
17
17
زن
16
13
13
تحصیلات
زیر دیپلم
4
3
2
دیپلم
11
13
10
فوق‌دیپلم
3
3
6
لیسانس
12
11
12
فوق‌لیسانسسن
30-20
13
14
17
40-31
9
12
8
50-41
6
3
4
60-51
2
1
1
وضعیت تأهل
مجرد
11
13
13
متأهل
19
17
17

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

در جدول 4-2 نیز یافته‌های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) مربوط به مؤلفه‌های شناختی حساسیت اضطرابی، نگرانی و مشکل در تنظیم هیجان و ابعاد هر یک از آن‌ها، برای گروه‌های مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه و افراد عادی ارائه شده است.
جدول 4-2- شاخص‌های توصیفی حساسیت اضطرابی، نگرانی و مشکل در تنظیم هیجان و ابعاد هر یک از آن‌ها در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه و افراد عادی (n=30).
متغیرها
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال استرس پس از سانحه
افرادی عادی
M
SD
M
SD
M
SD
حساسیت اضطرابی (AS)
43/37
81/10
33/38
26/7
06/19
10/57
ترس از احساسات بدنی
46/18
73/7
9/22
93/3

26/8
77/5
ترس از عدم کنترل شناختی
90/7
22/4
43/6
34/3
26/3
3
ترس از نشانه‌های اضطراب قابل مشاهده توسط دیگران
06/11
70/2
9
51/2
53/7
08/3
نگرانی
23/55
56/11
3/55
13/6
73/44
90/6
مشکل در تنظیم هیجان
46/99
93/20
46/130
15/17
03/70
15/36
عدم‌پذیرش پاسخ‌های هیجانی
43/16
99/5
13/20
63/2
83/9
08/5
دشواری در انجام رفتار هدفمند
83/16
73/3
63/16
75/3
80/10
37/3
دشواری در کنترل تکانه
60/16
69/5
53/25
06/4
46/10
11/3
دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی
23/22
66/7
36/29
83/4
86/12
98/3
فقدان آگاهی هیجانی
93/15
94/4
23/21
91/3
50/16
72/4
عدم وضوح هیجانی
43/11
53/3
56/17
61/3
56/9
44/3
4-3- نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA)
به منظور بررسی فرضیه‌ها و سؤالات پژوهش، و تعیین معنی‌داری تفاوت میان سه گروه از افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه و افرادی عادی در هر یک از متغیرهای پزوهش، از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. به منظور بررسی پیش‌فرض برابری واریانس متغیرها، با توجه به سه گروه پژوهش از آزمون باکس (BOX) استفاده گردید. نتایج این آزمون نیز نشان داد که همگنی ماتریس کوواریانس همه متغیرهای پژوهش در گروه ها محقق شده است.(P>0/05).
علاوه بر این، بر اساس نتایج آزمون لِوِن پیش فرض همگنی واریانس ها درمتغیرهای پژوهش در سه گروه برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معنادار دارند.این آزمون برای هیچ کدام از متغیر ها معنی دار نبود و درنتیجه استفاده از آزمون های پارا متریک بلا مانع است (P>0/05).
با این وجود قبل از تحلیل واریانس چند متغیره، از آزمون لامبدای ویلکز برای تعیین اثر متغیر گروه بر متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 4-3 ارائه شده است.
جدول 4-3. نتایج آزمون لامبدای ویلکز جهت تعیین اثر متغیر گروه بر متغیرهای پژوهش
آزمون
ارزش
F
درجه آزادی
سطح معنی‌داری
لامبدای ویلکز
145/0
70/12
20
0001/0
همانطور که جدول شماره 4-3 نشان می‌دهد نسبت F به دست آمده آزمون لامبدای ویلکز در سطح 0001/0 معنادار می‌باشد. بنابراین فرض کلی پژوهش مبنی بر تفاوت گروه‌ها در متغیرهای مورد بررسی، تأیید می‌شود. یعنی بین سه گروه، حداقل در یکی از متغیرهای پژوهش تفاوت معنادار وجود دارد. بر این اساس روش تحلیل واریانس چند متغیره مورد استفاده قرار گرفت که در جدول 4-4 ارائه شده است.
جدول 4-4. نتایج تحلیل ورایانس چند متغیره با هدف مقایسه متغیرهای پژوهش برحسب عضویت گروهی
متغیر وابسته
مجموع مجذورها
df
میانگین مجذورها
F
سطح معناداری
گروه
حساسیت اضطرابی
48/7093

 

مطلب مشابه :  روابط اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2
74/3546
79/37
0001/0
ترس از احساسات بدنی
28/3378
2
14/1689
65/46
0001/0
ترس از عدم کنترل شناختی
46/336
2
23/168
25/13
0001/0
ترس از نشانه‌های اضطراب قابل مشاهده توسط دیگران
06/189
2
53/94
25/12
0001/0
نگرانی
08/2219
2
54/1109
19/15
0001/0
مشکل در تنظیم هیجان
09/54795
2
54/27397
86/84
0001/0
عدم‌پذیرش پاسخ‌های هیجانی
4/1633
2
7/816
65/35
0001/0
دشواری در انجام رفتار هدفمند
68/704