منابع پایان نامه درمورد Agriculture، استاد راهنما

دانلود پایان نامه

نگارش:
رامین حسن زاده شهریور
زمستان 1393
Islamic Azad University
Garmsar Unit
Agriculture Faculty, gradening science group
Thesis for reciving grade (M.Sc)
Title:
Effects of different levels of organic fertilizers on the yield and essential oil of the herb summer savory
Supervisor:
Dr. Alireza ladanmoghadam
Advisor:
Dr. Mohammad akbarzadeh
Writing:
Ramin hasanzade shahrivar
Winter 1393
سپاسگزاری
تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم به:
محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.
با سپاس از:
جناب آقای دکتر علیرضا لادن مقدم استاد راهنما که مرا همراهی نمودند.
و سپاسمند راهنمایی های:
جناب آقای دکتر محمد اکبرزاده که در انجام این پژوهش کسوت استاد مشاوری بنده را به عهده داشته و مرا یاری دادند.
و سپاس از:
کارکنان محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری که صمیمانه منابع علمی را در اختیارم قرار دادند.
و تشکر از:
کارکنان محترم آزمایشگاه جامع تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
و تقدیر و تشکر از زحمات:
کلیه اساتید محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد گرمسار که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند.
تقدیم به
پیشکش به داشته های زندگی ام
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- اهداف 4
1-3- معرّفی تیره نعنائیان 6
1-3-1- تاریخچه مرزه تابستانه 7
1-3-2- معرفی جنس و گونه مرزه تابستانه 7
1-3-3- خصوصیات گیاهشناسی مرزه تابستانه 8
1-3-4- اکولوژی مرزه تابستانه 9
1-3-5- رشد و نمو مرزه تابستانه 9
1-3-6- خواص درمانی مرزه تابستانه 11
1-3-7- وضعیت تولید و مصرف مرزه تابستانه و اهمیت اقتصادی آن 12
1-4- تاریخچه گیاهان دارویی 13
1-4-1- معرفی گیاهان دارویی 14
1-4-2- اهمیّت کشت و تولید گیاهان دارویی 15
1-4-3- مشکلات مهم کشت و تولید و مصرف گیاهان دارویی 17
1-4-4- عوامل محدود کننده کشت و تولید و مصرف گیاهان دارویی 18
1-4-5- خشک کردن گیاهان دارویی 19
1-4-6- معرفی اسانسهای گیاهی و روشهای استخراج آن 20
1-5- معرّفی عناصر غذایی و شیمیایی اصلی خاک 24
1-5-1- ازت (اوره) 25
1-5-2- پتاسیم 26
1-5-3- فسفر 28
1-5-4- کود شیمیایی و اهمیّت و کاربرد آن 29
1-5-5- کود دامی و اهمیّت و کاربرد آن 30
1-5-6- کود ورمی کمپوست و اهمیّت و کاربرد آن 31
1-5-7- کاربرد کودهای شیمیایی بر خصوصیات رشدی گیاهان دارویی 33
1-5-8- کاربرد کودهای حیوانی بر خصوصیات رشدی گیاهان دارویی 34
1-5-9- کاربرد کودهای ورمی کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاهان دارویی 35
1-5-10- کاربرد تلفیقی کودهای آلی (ورمی کمپوست و حیوانی) و شیمیایی بر خصوصیات رشدی گیاهان دارویی 36
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
فصل سوم: فرایند پژوهش
3-1- معرفی مشخّصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه مورد مطالعه 50
3-2- نوع طرح مورد استفاده در تیمارها 50
3-3- عملیات کاشت مرزه تابستانه 51
3-4- عملیات داشت مرزه تابستانه 51
3-5- عملیات برداشت مرزه تابستانه 52
3-6- طریقه خشک کردن گیاه مرزه تابستانه 52
3-7- طریقه استخراج اسانس مرزه تابستانه 52
3-8- صفات مورد ارزیابی 53
3-8-1- ارتفاع گیاه در مرحله گلدهی (سانتی متر) 53
3-8-2- تعداد شاخه های فرعی 53
3-8-3- تعداد گل بر روی هر گیاه 53
3-8-4- وزن تر شاخه و ساقه (گرم) 54
3-8-5- وزن تر گل و برگ (گرم) 54
3-8-6- وزن کل تر گیاه(گرم) 54
3-8-7- وزن خشک شاخه و ساقه (گرم) 54
3-8-8- وزن خشک گل و برگ (گرم) 54
3-8-9- وزن کل خشک گیاه (گرم) 54
3-8-10- مقدار و میزان ترکیبات اسانس گیاه(میلی لیتر) 54
3-9- تجزیه و تحلیل داده ها 54
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- صفات مورد ارزیابی 58
4-1-1- ارتفاع گیاه (سانتیمتر) 59
4-1-2- تعداد شاخه های فرعی (جانبی) گیاه 60
4-1-3- تعداد گل بر روی هر گیاه 61
4-1-4- وزن تر شاخه و ساقه (گرم) 62
4-1-5- وزن تر گل و برگ (گرم) 63
4-1-6- وزن کل تر گیاه (گرم) 64
4-1-7- وزن خشک شاخه و ساقه (گرم) 65
4-1-8- وزن خشک گل و برگ (گرم) گیاه 66
4-1-9- وزن کل خشک گیاه (گرم) 67
4-1-10- مقدار اسانس گیاه (میلی لیتر) 68
4-2- ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمارهای کودی مختلف 69
4-2-1- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شاهد 70
4-2-2- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار کود حیوانی 71
4-2-3- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار کود ورمی کمپوست 72
4-2-4- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار چهار – NPK (60،50،50) 73
4-2-5- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار پنج – NPK (80،70،50) 74
4-2-6- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شش – NPK (60،50،80) 75
4-2-7- ارزیابی ترکیبات به دست آمده از اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار هفت – NPK (80،70،80) 76
4-2-8- مقایسه مادهalpha – Thujene در تیمارهای مختلف 77
4-2-9- مقایسه ماده Alpha-pinene در تیمارهای مختلف 78
4-2-10- مقایسه ماده beta-myrcene در تیمارهای مختلف 79
4-2-11- مقایسه ماده alpha-terpinen در تیمارهای مختلف 80
4-2-12- مقایسه ماده gamma-terpinene در تیمارهای مختلف 81
4-2-13- مقایسه ماده Phenol در تیمارهای مختلف 82
4-2-14- مقایسه ماده bicyclogermacrene در تیمارهای مختلف 83
4-2-15- مقایسه ماده bete-bisabolene در تیمارهای مختلف 84
4-2-16- مقایسه ماده Di – n – octylph thalate در تیمارهای مختلف 85
4-2-17- مقایسه ماده 1 , 2 – Benzenedicarboxylicacid در تیمارهای مختلف 86
4-2-18- مقایسه ماده Trance-anethole در تیمارهای مختلف 87
4-2-19- مقایسه ماده Benzene در تیمارهای مختلف 88
4-3- نتایج همبستگی و بحث بین صفات مورد بررسی 89
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و تفسیر 90
نتیجه گیری کلی 98
پیشنهادات 99
منابع 100
پیوست ها و نمودارها 106
چکیده انگلیسی . 123
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(3-1) مبنای محاسبه‌ی مقدار کودی بر‌ اساس نیاز گیاه در سطح وسیع آن یعنی در هکتار (حداقل و حداکثر نیاز کودی) 51
جدول(4-1) تجزیه واریانس 58
جدول(4-2) نام علائم اختصاری تیمارها 69
جدول(4-3) نتایج همبستگی و بحث بین صفات مورد بررسی 89
جدول نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق (کولموگرو- اسمیرنو) 112
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (4-1) مقایسه میانگین ارتفاع گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف ( دانکن 5 درصد) 59
نمودار (4-2) مقایسه میانگین تعداد شاخه فرعی گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف ( دانکن 5 درصد) 60
نمودار (4-3) مقایسه میانگین تعداد گل گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف ( دانکن 5 درصد) 61
نمودار (4-4) مقایسه میانگین وزن تر ساقه و شاخه(گرم) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف ( دانکن 5 درصد) 62
نمودار (4-5) مقایسه میانگین وزن تر برگ و گل(گرم) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف ( دانکن 5 درصد) 63
نمودار (4-6) مقایسه میانگین کل وزن تر(گرم) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف ( دانکن 5 درصد) 64
نمودار (4-7) نمودار مقایسه میانگین وزن خشک شاخه و ساقه(گرم) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف (دانکن 5 درصد) 65
نمودار (4-8) مقایسه میانگین وزن خشک برگ و گل(گرم) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف ( دانکن 5 درصد) 66
نمودار (4-9) مقایسه میانگین وزن کل خشک(گرم) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف (دانکن 5 درصد) 67
نمودار (4-10) مقایسه میانگین مقدار اسانس (میلی لیتر) گیاه دارویی مرزه در تیمارهای مختلف ( دانکن 5 درصد) 68
نمودار (4-11) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شاهد 70
نمودار (4-12) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شاهد 70
نمودار (4-13) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار کود حیوانی 71
نمودار (4-14) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار ورمی کمپوست 72
نمودار (4-15) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار چهار 73
نمودار (4-16) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار چهار 73
نمودار (4-17) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار پنج 74
نمودار (4-18) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شش 75
نمودار (4-19) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار شش 75
نمودار (4-20) نوع و درصد های مختلف اسانس گیاه مرزه تابستانه در تیمار هفت 76
نمودار (4-21) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس Alpha-thujene در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه 77
نمودار (4-22) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس Alpha-pinene در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه 78
نمودار (4-23) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس beta-myrcene در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه 79
نمودار (4-24) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس alpha-terpinen در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه 80
نمودار (4-25) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس gamma-terpinene در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه 81
نمودار (4-26) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس Phenol در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه 82
نمودار (4-27) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس bicyclogermacrene در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه 83
نمودار (4-28) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس bête-bisabolene در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه 84
نمودار (4-29) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس Di -n – octylph thalate در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه 85
نمودار (4-30) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس 1 , 2 – Benzenedicarboxylicacid در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه 86
نمودار (4-31) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس Trance-anetholeدر تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه 87
نمودار (4-32) مقایسه میزان درصد های مختلف اسانس Benzen در تیمارهای مختلف کودی مرزه تابستانه 88
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر 1- اسانس گیاهی 106
تصویر 2- پرورش گیاه مرزه تابستانه 106
تصویر 3- رشد گیاه مرزه تابستانه 107
تصویر 4- مرزه کاشته شده در گلدان 107
تصویر 5- گیاه مرزه تابستانه در مرحله گلدهی و آماده برداشت 108
تصویر 6- خشک کردن اندام های هوایی مرزه تابستانه 108
تصویر 7- اندام های هوایی خرد شدن مرزه تابستانه 109
تصویر 8- ترازوی دیجیتال 109
تصویر 9- دستگاه اسانسگیری کلونجر 110
تصویر 10- دستگاه جی سی مس 110
چکیده
این تحقیق به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگیهای کمّی و کیفی گیاه دارویی مرزه تابستانه و مقدار اسانس آن به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 7 تیمار شامل: تیمار نمونه شاهد (بدون مصرف کود)، تیمار ورمی کمپوست، تیمار کود گوسفندی