دانلود پایان نامه با موضوع تداوم طرحواره و فنون شناختی

دانلود پایان نامه

……………………………………………………….46
بند سوم : تقلید پذیری…………………………………………………………………………………………………………………47
بند چهارم : اختلاف خانوادگی……………………………………………………………………………………………………..48
گفتار دوم : نقش مادر در خانواده…………………………………………………………………………………………………49
بند اول : عدم حضور پدر در خانواده…………………………………………………………………………………………….50
بند دوم : فوت والدین…………………………………………………………………………………………………………………51
مبحث ششم : الگوهای ناسازگار اولیه……………………………………………………………………………………………52
گفتار اول : الگوهای ناسازگار اولیه مدل یانگ……………………………………………………………………………….54
بند اول : تداوم طرحواره………………………………………………………………………………………………………………57
عنوان صفحه

بند دوم : اجتناب طرحواره…………………………………………………………………………………………………………..58
بند سوم : جبران طرحواره……………………………………………………………………………………………………………59
بند چهارم : فنون شناختی طرحواره………………………………………………………………………………………………60
پیشینه و تاریخچه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..64
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….70
الف) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..71
ب) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….71
پ)روش جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………72
ت)ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….72
ث)اجزای پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………73
ج)پرسشنامه الگو های ناسازگار اولیه یانگ……………………………………………………………………………………73
چ)روایی پرسشنامه الگوهای ناسازگار اولیه یانگ……………………………………………………………………………74

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد بازارهای مالی، سرمایه گذاری