عوامل اجتماعی موثر بر داوطلب شدن به اهدای عضو- قسمت ۷

  • بین جنسیت افراد و داوطلب شدن انها به اهدای عضو تفاوت وجود دارد.

 

  • بین میزان مشارکت اجتماعی افراد و داوطلب شدن انها به اهدای عضو رابطه وجود دارد.
  •  تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  • بین میزان باورهای دینی افراد و داوطلب شدن انها به اهدای عضو رابطه وجود دارد.

 

  • بین میزان اگاهی افراد پیرامون موضوع اهدای عضو و داوطلب شدن به اهدای عضو رابطه وجود دارد.

 

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۱-۳- مقدمه
فصل حاضر به مبانی روش شناختی پژوهش اختصاص یافته است.در این فصل روش تحقیق،ابزار گردآوری و تحلیل داده ها،تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها شامل متغیر مستقل و وابسته مورد توجه واقع می شود. همچنین جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری پژوهش حاضر معرفی می گردد.
۲-۳- روش پژوهش
در این پژوهش از روش توصیفی به شیوه ی پیمایشی[۵۳] استفاده شده است.پیمایش از روش های اصلی و قدیمی پژوهش در شاخه های مختلف دانش و بویژه در علوم اجتماعی است که مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد برای جمع آوری اطلاعات درباره ی افراد،خانواده ها و مجموعه های بزرگتر است.پیمایش در فرانسه از مصدر (Sounder) به معنای بررسی عمیق ماهیت یک شی ء ناپیدا و یا دوردست با بهره گرفتن از سوند،گرفته شده است.در بررسی های اجتماعی و اقتصادی آن گاه که بررسی تمام افراد یا موضوعات مورد مطالعه امکان پذیر نیست،تحقیق از طریق بررسی با نمونه گیری صورت می گیرد،به این معنی که تعدادی از کل جمعیت برگزیده می شود و حاصل مطالعه بر آن تعمیم می یابد.”به طور مصطلح پیمایش یکی از روش های تحقیق اجتماعی است که در آن اعضای جامعه آماری به پرسش هایی در مورد موضوع مورد مطالعه پاسخ می دهند.آنها این کار را یا از طریق پرسش نامه ای که در اختیار آنها قرار می گیرد و یا بطور شفاهی از طریق مصاحبه انجام می دهند.لذا روش تحقیق پیمایشی از روش های کمی است نه کیفی.به عقیده ی بعضی از جامعه شناسان پیمایش بهترین روش تحقیق جامعه شناسانه است.” اما مارش معتقد است پیمایش دقیقا به معنای تکنیک خاصی در گرداوری اطلاعات نیست،هرچند عمدتا از پرسش نامه استفاده می شود.اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه عمیق و ساخت مند،مشاهده و تحلیل محتوا هم به کار می روند(بیرو،۴۱۳:۱۳۸۰).از جمله کاربردهای پیمایش می توان به استفاده از آن برای بررسی رفتار اطلاعاتی،میزان رضایت مندی کاربران از خدمات،ارزیابی منابع و طیف وسیعی از پژوهش ها که مستلزم درک نظر و دیدگاه یک جامعه ی انسانی است اشاره کرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-۳- جمعیت آماری
جامعه ی پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار است به آنجا تعمیم یابد یا در آنجا اجرا شود،به مجموعه ای از اشخاص،اشیا،گیاهان،مکان ها،رویدادها و بطور کلی اموری اطلاق می شود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند(میرزایی،۶۴:۱۳۹۰).جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه اصلی(ملاک) و گواه (شاهد)است.گروه اصلی مورد بررسی در این پژوهش شامل،شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن منطقه ی یک شهرداری شیراز است که داوطلب اهدای عضو هستند و در طی دو سال گذشته اقدام به تهیه ی کارت اهدای عضو از انجمن حمایت از بیماران کلیوی شیراز نموده اند و تعداد آنها ۴۶۰ نفر می باشد.افراد دارای کارت اهدای عضو در این منطقه به عنوان گروه اصلی مورد مطالعه قرار می گیرند و در مقابل افرادی که کارت اهدای عضو ندارند به عنوان گروه گواه مورد بررسی قرار می گیرند.
۴-۳- حجم نمونه
نمونه گروهی از افراد یا اعضای جامعه ی پژوهش است که معرف آن جامعه بوده وکم و بیش ویژگی های کل جامعه را دارا است(همان:۶۵).بر این اساس از جامعه ی ۴۶۰ نفری داوطلب به اهدای عضو،با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه ی ۲۱۰ نفری برآورد شد(گروه اصلی)و بعد از تعیین حجم نمونه،به همان میزان نیز حجم نمونه از افراد عادی که دارای کارت اهدای عضو نیستند،به عنوان گروه کنترل تعیین شد.بر این اساس کل حجم نمونه مورد پژوهش ۴۲۰ نفر است که ۲۱۰ نفر آنها دارای کارت اهدای عضو هستند و ۲۱۰ نفر از آنها افراد عادی که کارت اهدای عضو ندارند(گروه کنترل).
==۲۰۹٫۵
۵-۳- روش نمونه گیری
در این پژوهش از هر دو روش نمونه گیری تصادفی و غیر تصادفی استفاده شده است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری و مشکل بودن امکان دسترسی به کسانی که کارت اهدای عضو دارند از روش غیر تصادفی در دسترس استفاده گردید.به این صورت که، گروه اصلی از افراد دارای کارتی که به انجمن حمایت از بیماران پیوندی فارس و مرکز پیوند اعضا،واقع در منطقه یک شیراز،مراجعه می کنند بصورت غیرتصادفی جهت تکمیل پرسش نامه انتخاب شدند. همچنین افرادی که بصورت روزانه جهت ثبت نام کارت اهدای عضو به این مرکز مراجعه می کنند نیز بعنوان نمونه مورد بررسی،انتخاب شدند(تعداد ۲۱۰ نفر).
همچنین تعداد ۲۱۰ نفر از شهروندان عادی که کارت اهدای عضو ندارند(بعنوان گروه گواه) نیز به روش نمونه گیری تصادفی از افرادی که به مراکز فوق مراجعه می کنند، انتخاب شده و پرسش نامه توسط آنها تکمیل گردید.ضمنا سعی شد، افراد گروه گواه از لحاظ ویژگی های جنسی و سنی تا حد ممکن مشابه با گروه اصلی انتخاب شوند.
۶-۳-واحد تحلیل
واحد تحلیل پژوهش حاضر فرد می باشد.یعنی پاسخ دهندگان به پرسش نامه افراد بالای ۱۸ سال هستند که با توجه به ویژگی های تعریف شده برای نمونه،انتخاب شدند.
۷-۳- ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای بخش نظری از روش اسنادی استفاده شده است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه است که با مراجعه حضوری به افراد مورد نظر با توجه به حجم نمونه و مشخصات نمونه، تکمیل گردیده است.
۸-۳- اعتبار(روایی) و پایایی پژوهش
قبل از اینکه پرسش نامه تهیه شده را اجرا کنیم باید مطمئن شویم که آیا گویه ها همان مفهوم و چیزی را که ما می خواهیم،می سنجد یا خیر.همچنین باید مطمئن شویم که آیا می توانیم به پاسخ های شهروندان اطمینان کنیم.برای کسب این اطمینان نیاز به سنجش پایایی و روایی آزمون داریم.
۱-۸-۳- اعتبار(روایی)
اعتبار یعنی اینکه یک سنجه تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را منعکس می کند(ببی،۲۸۲:۱۳۸۵).اعتبار به طرق گوناگون حاصل می شود،از جمله اعتبار صوری و تجربی.در تحقیق حاضر از اعتبار صوری استفاده شده است.منظور از اعتبار صوری،شناسایی اعتبار شاخص های پژوهش از طریق مراجعه به کتب و تحقیقات دیگر است.مزیت این روش در این است که شاخص های بدست آمده تا چه حد فارغ از ارزش های خاص محقق است و خود واقعیت را آن طور که هست مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد(ساروخانی،۱۳۹:۱۳۷۶).به همین منظور گزینه های لازم و مناسب را از تحقیقات(پایان نامه ها)پیشین که زیر نظر اساتید مجرب انجام شده است استخراج و سپس پرسش نامه طراحی شده است و با تایید پرسش نامه توسط اساتید راهنما و مشاور و انجام اصلاحات،پرسش نامه نهایی گردید و مورد آزمون قرار گرفت.
۲-۸-۳- پایایی
پایایی یعنی هر روش خاص،هر گاه چندین بار در موضوع واحدی به کارگرفته شود،هر بار نتیجه یکسانی به دست می دهد،اما قابلیت اعتماد دقت را بیش از صراحت تضمین نمی کند(ببی،۲۷۵:۱۳۸۵).برای سنجش پایایی متغیرهای اصلی پژوهش از آزمون و تکرار آزمون و محاسبه ی الفای کرونباخ استفاده شده است،که نشان می دهد سوالات آزمون تا چه حد برای اندازه گیری ویژگی مورد نظر با یکدیگر هماهنگی دارند.در تحقیقات، اگرمیزان الفا بیشتر از ۷۰ صدم باشد،نشانه بالا بودن و قابل قبول بودن پایایی درونی گویه های مورد نظر است.کرونباخ ضریب پایایی را چنین آورده است:ضریب پایایی پایین:۴۵ صدم- ضریب پایایی متوسط:۷۰ صدم- ضریب پایایی بالا:۹۵صدم. در جدول شماره ۱-۳- ضریب پایایی شاخص های مربوط به متغیر وابسته و مستقل نمایش داده شده است:
جدول۱-۳- ضریب پایایی مربوط به متغیرها

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای اصلی تعداد گویه ها نتیجه آزمون پایایی
میزان مشارکت اجتماعی ۵ ۸۳/.
میزان آگاهی درمورد اهدای عضو ۸ ۷۰/.
میزان باورهای دینی ۳ ۷۲/.
داوطلب شدن به اهدای عضو ۶ ۶۹/.

 

۹-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها
بعد از جمع آوری داده ها برای تلخیص داده های مورد بررسی و در تجزیه و تحلیل آنها از آمار توصیفی استفاده می گردد و نتایج توصیفی در قالب جدول و نمودار ارائه می گردد. ضمنا برای آزمون فرضیه ها در بخش امار استنباطی از آزمون کای اسکوئر (خی دو) و آزمون T و برای تعیین سطح معناداری از موارد دیگر مثل ضریب توافق کرامر بنا به نیاز استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزار آماریSPSS استفاده شده است.
۱۰-۳- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
در این تحقیق و بر اساس چارچوب نظری یک متغیر وابسته(داوطلب شدن به اهدای عضو) و چند متغیر مستقل(جنس،میزان تحصیلات ،میزان باورهای دینی،میزان مشارکت اجتماعی،میزان آگاهی در مورد اهدای عضو،پایگاه اجتماعی) در نظر گرفته شده است و در این بخش به تعریف نظری و عملیاتی آن ها پرداخته خواهد شد.تعریف نظری شامل،یک تعریف محض و جهان شمول راجع به متغیرها و مفهوم های ارائه شده می باشد.در تعریف عملیاتی نیز پژوهشگر نحوه ی سنجش متغیر خود یا جمع آوری داده ها درباره ی مفهوم مورد نظر خود را مطرح کرده است.
۱-۱۰-۳- متغیر وابسته
داوطلب شدن به اهدای عضو متغیر وابسته مورد مطالعه در این پژوهش است.
۱-۱-۱۰-۳- آمادگی برای اهدای عضو
الف:تعریف نظری:افرادی به عنوان آماده به اهدای عضو شناخته می شوند که در زمان صحت وسلامت کامل
خود عنوان می کنند که اگر دچار مرگ مغزی شدند، اعضای بدن آن ها به بیماران نیازمند به عضو، پیوند داده شود، که نشانه ی این امر، اقدام به تهیه و داشتن کارت اهدای عضو است. در واقع این آمادگی با رضایت کامل خود فرد و با شناخت و آگاهی کامل صورت می گیرد. در ادامه آمادگی برای اهدای عضو تحت عنوان داوطلب شدن به اهدای عضو و بعنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است.
ب:تعریف عملیاتی: افراد داوطلب به اهدای عضو نمره صفر و افراد غیر داوطلب نمره یک در تحلیل آماری دریافت کرده اند. پرسشنامه آماده شده پس از مشخص شدن افراد دارای کارت و افراد بدون کارت بین افراد مورد مطالعه توزیع گردید. پس متغیر وابسته در سطح اسمی مورد بررسی قرار گرفته است.
ضمن اینکه وضعیت و میزان داوطلب شدن افراد به اهدای عضو در موارد مختلف در هر سوال بطور جداگانه با توجه به نتایج بدست آمده دسته بندی شد. نمره دهی به سوالات از یک امتیاز تا پنج امتیاز خواهد بود.

 

 

    1. شما تا چه حد موافق اهدای بافت ها و اعضای بدن خود هستید؟

 

  1. شما تا چه حد موافق اهدای اعضای بدن بستگان نزدیک خود بعد از مرگ مغزی احتمالی هستید؟

 

شما تا چه حد حاضرید اعضای بدن خود را به گروه های زیر اهدا کنید؟(در قالب ۴ سوال جداگانه در پرسشنامه مطرح و نمره گذاری می شود)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *