منابع پایان نامه ارشد درمورد لیگاند، جذبی، بررسی

دانلود پایان نامه

71/69, 51/36, 25/24.
شکل(3-85)
2-19- بررسیهای زیست شناسی
2-19-1- استریل کردن وسایل
یکی از مهمترین و اولین کارهایی که باید در آزمایشهای زیست شناسی صورت گیرد، استریل نمودن وسایل مورد استفاده میباشد که به دو صورت انجام میگیرد: در مورد وسایل فلزی و مقاوم به حرارت از شعله مستقیم استفاده میشود، اما برای دیگر موارد از اتوکلاو116 استفاده میشود، بدین صورتکه در دمای 121 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه وسایل استریل میشوند.
2-19-2- تهیه محیط کشت آگار117 و براث118
باتوجه به دستور نوشته شده روی ظرف محیط کشت، پودر محیط کشت در آب مقطر حل میشود و روی گرمکن همزده میشود تا بجوش آید، سپس درب ارلن با پنبه بسته شده و به مدت 20 دقیقه تحت دمای 121 درجه درون اتوکلاو قرار میگیرد تا استریل شوند. پس از خروج از اتوکلاو در کنار شعله حدود 15میلیلیتر از محیط کشت در هر پلیت ریخته شده و پس از خنک شدن در یخچال نگه‌داری میشود. در مورد محیط کشت براث چون به صورت مایع است لزومی به ریختن در پلیت نبوده و میتوان به طور مستقیم پس از استریل و خنک شدن در یخچال نگهداری و در موقع نیاز استفاده نمود.
2-19-3- کشت باکتری
برای بررسی خواص ضد باکتریایی، کشت باکتری تازه تهیه شده نیاز است. برای این منظور کشت اولیهای از باکتری تهیه شد به این شکل که با استفاده از لوپ یک پرگنه از باکتری مورد نیاز برداشته و درون محیط کشت مایع مولر هینتون براث (119MHB) کشت داده شد و در دمای 37 درجه به مدت 24 ساعت گرمخانهگذاری شد.
2-20- آزمونهای بررسی خواص ضد باکتریایی
2-20-1- روش انتشار دیسک120
در این روش ابتدا محیط کشت مولر هینتون آگار (121MHA) بر اساس دستور ساخت شرکت سازنده تهیه گردید، سپس 1/0 میلی لیتر از محیط کشت مولر هینتون براث حاوی باکتری مورد آزمون به کمک میکرو پیپت روی محیط کشت ریخته شد و به کمک سواپ پخش گردید. سپس غلظتهای 50 و 25 و 10 میلیگرم بر میلیلیتر از کلیه ترکیبات مورد آزمون (لیگاند و کمپلکسها) در حلال DMSO تهیه و دیسکهای آنتی بیوگرام خام در محلول تهیه شده غوطهور و روی پلیتها با فاصله مشخصی قرار داده شد. در نهایت پلیتها در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت گرم‌خانه‌گذاری شد. پس از گذشت زمان گرمخانهگذاری، محدوده عدم رشد122 اندازهگیری و بر حسب میلیمتر بر میلیگرم ثبت گردید. روش انتشار دیسک برای تمامی ترکیبات به شرح بالا انجام پذیرفت.
2-20-2- اندازهگیری حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC123)
طبق تعریف پایینترین غلظت آنتی بیوتیک که رشد چشمی میکرو ارگانیسم را بعد از یک شبانه روز ممانعت کند، حداقل غلظت ممانعت کننده رشد میباشد. در این روش ابتدا رقتهای سریالی ترکیبات از 32 تا 00024/0 میلیگرم بر میلیلیتر در حجم نهایی تهیه شد. در تمامی لولههای آزمایش 65/0 میلیلیتر محیط کشت مولر هینتون براث، 1/0 میلی لیتر باکتری کشت داده شده در محیط کشت (MHB) و 25/0 میلیلیتر حلال DMSO به همراه نمونه مورد آزمون شامل لیگاند یا کمپلکس اضافه گردید. لولهها در دمای 37 درجه به مدت 24 ساعت گرمخانهگذاری شد. سپس لولهها خارج شده و کدورت مایع که بیانگر رشد باکتری در محیط کشت بود به کمک لولههای مک فارلند124 که معادل 5/0 بود (تعداد باکتری در حدودCFU/ml 108×5/1 میباشد بررسی شد، به دلیل کدورتی که کمپلکسها به طور ذاتی به دلیل رنگشان داشتند، رویت کدورت در برخی غلظتها امکان پذیر نبود. روش MIC برای تمامی ترکیبات به صورت بالا انجام پذیرفت. با توجه به خاصیت ضد باکتریایی قویتر در برخی کمپلکسها از جمله جیوه، غلظت ترکیبات تا 48/0 میکروگرم بر میلیلیتر نیز ساخته شد.
2-20-3- اندازهگیری حداقل غلظت باکتری کشی (MBC125)
پایینترین غلظت آنتیبیوتیک که برای کشتن تعداد مشخصی از باکتری مورد نیاز است را حداقل غلظت باکتری کشی گویند. در این روش ابتدا محیط کشت جامد آگارمغزی (NA)126 بر اساس دستور ساخت شرکت سازنده تهیه گردید و هر پلیت به هشت قسمت تقسیم شد، یک لوپ کامل (001/0 میلیلیتر) از محیط کشت حاوی نمونه، تهیه شده در بخش قبل (MIC) روی هر قسمت پلیت NA کشت داده شد و در دمای 37 درجه به مدت 24 ساعت گرمخانهگذاری شد. پس از گذشت زمان، از گرمخانه خارج و رشد باکتریها مورد بررسی قرار گرفت و غلظت مربوطه ثبت گردید. روش MBC برای تمامی ترکیبات به شرح بالا انجام پذیرفت.
2-21- آزمون بررسی خواص ضد قارچی
ابتدا کشت یک هفتهای از قارچهای آسپرژیلوس نایجر) سیاه رنگ)، پنی سیلیوم کریزوژنوم) سبز رنگ) و مخمرکاندیدا آلبیکنز تهیه شد، سپس در زیر هود محیط کشت حاوی قارچ به 100 میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل اضافه و به مدت 2 ساعت بر روی همزن قرار گرفت، سپس تعداد کنیدی موجود در فاز مایع با استفاده از لام هموسیتو متر127 شمارش و در یخچال نگهداری شدند.
2-21-1- روش انتشار دیسک128
ابتدا غلظتهای 100 و 50 و 25 میلیگرم بر میلی لیتر از کمپلکس و لیگاند در حلال DMSO تهیه گردید. سپس 1/0 میلی لیتر از قارچ شمارش شده حاوی 105کنیدی در میلی لیتر روی پلیت محیط کشت خام آگار قندی سابورو 129(SDA)ریخته و با پیپت پاستور گسترده شد، پس از آن دیسکهای آنتی بیوگرام خام در محلولهای کمپلکس و لیگاند غوطهور و روی پلیت با فاصله مشخصی قرار داده شد و در دمای 32 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز گرمخانهگذاری شد، البته در مورد مخمر کاندیدا آلبیکنز دمای گرم خانهگذاری 37 درجه و به مدت 24 ساعت بود. پس از گذشت زمان مورد نیاز محدوده عدم رشد اندازه گیری و بر حسب میلیمتر بر میلیگرم ثبت گردید. روش انتشار دیسک برای تمامی ترکیبات به شرح بالا انجام پذیرفت.
2-22- بررسی الکتروشیمیایی لیگاند و کمپلکسها
در این سیستم الکتروشیمیایی سه الکترود استفاده شده است. کربن شیشهای به عنوان الکترود کار، دیسک پلاتین(Metrohm 301016*) به عنوان الکترود کمکی و سیم نقره به عنوان الکترود مرجع. الکترود کار کربن شیشهای با قطر 1/0 ± 0/2 بعد از هر بار اسکن توسط آلومینا صیقل داده شده است. اندازهگیریهای ولتامتری در حلال استونیتریل انجام شدهاست و تترا بوتیل آمونیوم هگزا فلورو فسفات به عنوان الکترولیت حامل انجام شده است. پس از هر بار اسکن الکترود نقره درون محلول اسید کلریدریک ( 1سی سی اسید کلریدریک+ 5 سی سی آب مقطر) و الکترود پلاتین نیز درون محلول اسید نیتریک (5/2 سی سی اسیدنیتریک+ 5/2 سی سی آب مقطر) به مدت 5 دقیقه قرار گرفتند، سپس خشک شده و با استونیتریل شستشو داده شدند و برای اسکن مورد استفاده قرار گرفتند. ضمناً از آرگون برای اکسیژن زدایی محلولها استفاده گردید.
2-23- بررسی حرارتی لیگاند و کمپلکسهای روی
در این بررسی ترکیبات در محدوده دمایی 25 تا 600 درجه سانتی گراد تحت حرارت قرار گرفتند و نمودارهای TG، DTG و DTA آنها ثبت گردید.
2-24- بررسی ریختشناسی کمپلکس آزید روی، کادمیم کلرید و جیوه برمید
در بررسی ریختشناسی کمپلکسهای کادمیم کلرید و جیوه برمید از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (KYKY: EM3900M) استفاده گردیده است و در مورد کمپلکس آزید روی از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (Philips XI30) استفاده شده است.
فصل سوم
بحث و نتیجه گیری
3-1- مقدمه
در این فصل با استفاده از تکنیک‎های مختلف مانند: IR، UV-Vis، 1H-NMR، 13C-NMR، هدایت سنجی، الکتروشیمی و آنالیز حرارتی به شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس‎های سنتز شده می‎پردازیم. کمپلکس‎های ساخته شده دارای فرمول عمومی MLX2 هستند که در آنها M به عنوان فلز مرکزی شامل Zn(II)، Cd(II) و Hg(II) و X به عنوان آنیون‏های کوئوردینه شونده شامل Cl-، Br-، I-، SCN-و N3- و L لیگاند دو دندانهای باز شیف می‎باشد. در ادامه به بررسی خواص زیستشناسی لیگاند و کمپلکسهای سنتز شده پرداخته میشود.
3-2- بررسی طیف‏های زیر قرمز (IR) لیگاندL
در طیف IR مربوط به لیگاند N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان (L) نوار جذبی در ناحیهcm-1 1682 مربوط به 2- نیترو سینام آلدهید و دو نوار جذبی در ناحیه cm-1 3357 و 3281 مربوط به گروه آمین (NH2) ترکیب 2و2-دی متیل 1و3- دی آمین پروپان دیده نمی‎شود که این تاییدی بر ساخته شدن لیگاند مورد نظر و بوجود آمدن گروه عاملی ایمین (C=N) مربوط به لیگاند و خالص بودن لیگاند سنتز شده می‎باشد. طیف IR کمپلکس‎های سنتز شده، ارتعاشات مربوط به لیگاند L را نشان می‎دهد اما با این تفاوت که محل نوارهای جذبی لیگاند با کوردینه شدن به فلز واسطه تغییر کرده است. تغییرات حاصل شامل جابجایی محل نوارهای جذبی ارتعاشی، کاهش شدت جذب، حذف و یا ظاهر شدن نوارهای ارتعاشی جدید می‎شود. ترکیب L که به عنوان یک لیگاند دو دندانه در سنتز کمپلکس‎ها مورد استفاده قرار گرفته است، دارای چند پیک مشخص در طیف زیر قرمز می‎باشد (شکل 3-1).
نوار جذبی گروه عاملی ایمین (C=N) در حدود cm-1 1636 که جابجا شدن این نوار جذبی، نشان‎دهندهی کوردینه شدن لیگاند از طریق نیتروژن ایمینی به فلز مرکزی در کمپلکس‎ها می‎باشد.
دو نوار جذبی تیز مربوط به گروه NO2 موجود بر روی حلقه بنزن در cm-1 1338 و cm-1 1529 که نشان‎دهنده کششی متقارن و نامتقارن گروه NO2 می‎باشد. این نوار جذبی طی اتصال لیگاند به فلز مرکزی و تشکیل کمپلکس‎، به طور محسوسی جابجایی نشان می‎دهد.
نوارهای ارتعاشی مربوط به C-Hحلقه های آروماتیک و C-H الکنی و الکانی که در محدودهی cm-1 3100-2900 ظاهر می‎شوند و با کوردینه شدن لیگاند، جابجایی چشم‎گیری ندارند
نوارهای جذبی در cm-1 1434و 1473 مربوط به گروه C=C می‎باشد که با کوردینه شدن لیگاند به فلز مرکزی به فرکانس‏های دیگر جابجا می‏شوند.
ارتعاشات مربوط به C-H ایمینی که در حدود 2869 ظاهر میشوند و پس از کوردینه شدن جابجا میشوند.
نوار ارتعاشی ایمین که اغلب در کمپلکس‎ها جابجایی نسبت به لیگاند آزاد نشان می‎دهد و این جابجایی به دلیل پیوند پای برگشتی فلز میباشد که باعث تضعیف پیوند ایمینی میشود و نوار آن را به فرکانسهای پایین تر جابجا میکند.
3-2-1- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Zn(II)
در کمپلکس‎های روی (II) نوار جذبی موجود در ناحیهcm-1 1634- 1630، مربوط به گروه ایمین (C=N) می‎باشد که این نوار جذبی نسبت به لیگاند حدود cm-16-2 به سمت فرکانسهای پایین جابجایی نشان‎ می‎دهد (جدول 3-1). در مورد کمپلکس ZnL(NCS)2، وجود یک نوار جذبی در ناحیه cm-1 2073 مربوط به گروه SCN کوردینه شده )از سر (N ]92 و 93 [و همچنین در مورد کمپلکس ZnL(N3)2، وجود یک نوار جذبی در ناحیه cm-1 2061 مربوط به گروه N3- کوردینه شده ]93 و 91[ و جابجایی قابل ملاحظه‎ای که این دو نوار جذبی نسبت به حالت آزاد آن‏ها (cm-1 2049 برای KSCN و cm-1 2126 برای NaN3‎ نشان می‎دهد، حاکی از کوردینه شدن SCN- و N3- به اتم فلز مرکزی است. (طیف کمپلکسهای کلرید، برمید، یدید، ایزو تیوسیانات و آزید روی به ترتیب در شکلهای 3-7، 3-13،3-19، 3-25 و 3-31 مشاهده میشوند.)
جدول (3-1) نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکسهایZn(II)
-SCN (cm-1)
-N3 (cm-1)
-NO2 (cm-1)
-C=N (cm-1)
ترکیبات


1338 و1529
1636
Ligand


1343 و 1524
1630
ZnLCl2


1343 و 1524
1631
ZnLBr2


1343 و 1525
1634
ZnLI2
2073

1344 و 1523
1633
ZnL(NCS)2

2061
1345 و 1524
1631
ZnL(N3)2
3-2-2- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Cd(II)
در طیف کمپلکس‎های کادمیم (II) نوارهای جذبی موجود در ناحیه حدودcm-1 1635 -1633، مربوط به گروه ایمین (C=N) می‎باشد که این نوار جذبی