منابع پایان نامه درمورد وجود رابطه، وجود رابط

دانلود پایان نامه

کربنات آمونیوم تبدیل می شود آمونیوم حاصله می تواند مستقیما مورد استفاده گیاه قرار گیرد و یا توسط موجودات ذره بینی خاک به نیترات تبدیل شود و سپس به مصرف گیاه برسد. در نتیجه نیتراتی شدن نیتروژن اوره محیط خاک به طرف اسیدی میل می کند. ولی قدرت اسیدزائی این کودبه اندازه سولفات آمونیوم نیست. مزایای اوره علاوه بر ارزانی قیمت واحد نیتروژن، خاصیت اسید زائی آن، عرضه عنصر نیتروژن به صورت آمونیوم و درصد زیاد نیتروژن آن است. اوره به صورت دانه های مرواریدی کوچکی عرضه می شود که اصطلاحا به آن کود شکری می گویند. بیش از 90 درصد نیتروژنی که در ایران مصرف می شود به صورت اوره است بدین معنی که زارعین ایران اوره را بهتر از سایر کودهای نیتروژنی می شناسند (سیلسپور و همکاران، 1385). ازت یکی از عناصر اساسی در تغذیه گیاه است که در ساختمان تمامی پروتئین های ساده و مرکبی که بخش اعظم سیتوپلاسم سلول گیاهی را تشکیل می دهند، وجود دارد و به غلاوه در تشکیل اسیدهای نوکلئیک که نقش حیاتی در متابولیسم ماده زنده ایفاء می کند، شرکت دارد (اسید ریبونوکلئیک یا RNA و اسید دززاکسی ریبونوکلئیک یا DNA). ازت در ساختمان کلروفیل، آلکالوئیدها، آنزیم ها و بسیاری دیگر از مواد زنده سلولهای گیاهی وجود دارد. قسمت اعظم ازت گیاه به صوت ازت آلی و عمدتا به شکل پروتئین است و به عبارت دیگر تکامل ازت در گیاه، به صورت پروتئینی است، بدین معنی که ابتدا ازت جذب شده به صورت آمونیوم در می آید و آمونیوم حاصله، پس از ترکیب با برخی مواد هیدروکربنه به اسیدهای آمینه تغییر شکل می دهد و سرانجام تبدیل به مواد پروتئینی می شود (محمدی و همکاران، 1385).
1-5-2- پتاسیم
کودهای پتاسیم به صورت های مختلف کلرور پتاسیم، کلرور پتاسیم و منیزیم در دسترس گیاهان قرار می گیرد. خاکهای رسی نسبت به سایر خاکها حاوی مقادیر پتاسیم بیشتری است، در حالی که مقدار پتاسیم در خاکهای رسی آهکی و رسی شنی کمتر است. پتاسیم و میکروالمانهایی چون مس، آهن، بر، منیزیم و منگنز، به مقدار کمتری مورد نیاز گیاهان دارویی است. ولی وجود مواد و عناصر مذکور، نخست باعث هماهنگی بین عناصر و مواد مورد نیاز گیاهان دارویی در خاک می گردد. دوم، باعث تاثیر بهتر و سریعتر ازت و فسفر بر گیاهان می شود. در نتیجه، گیاهانی سالم و مقاوم در عرصه کشت پدید می آیند و محصول بیشتری به دست می آید . معمولا کودهای فسفره و پتاسیم را مدتی قبل از کاشت گیاهان به خاک می افزایند (امیدبیگی، 1388). پتاسیم در گیاه در فرآیندهای مختلفی شرکت دارد: یکی از اجزا در ساختمان لیگنین و سلولز است. در جذب دی اکسید کربن، فتوسنتز و باز و بسته شدن روزنه موثر است. در جذب آب موثر است. در ساخت نشانسته و قند و کیفیت آن ها در گیاه مور است. مقاومت گیاهان را به آفات و بیماری ها افزایش می دهد. یکی از منابع پتاسیم کود دامی است. به علت محلول بودن پتاسیم بایستی در هنگام تلنبار نمودن آن از شستشوی آن جلوگیری نمود (سماوات و همکاران، 1387). بر خلاف ازت و فسفر که بیشتر در ساختمان سلولها شرکت دارند، پتاسیم عموما در گیاه به صورت ترکیبات یونی است و هیچ گاه به صورت غیر یونی و به عنوان عنصر تشکیل دهنده ترکیبات آلی دیده نمی شود و جزء ساختمان سلول نیست و از همین رو است که می توان تمام پتاسیم یک سلول را از آن جدا کرد و سلول باز هم زنده بماند ولی تاثیر پتاسیم در رشد و نمو گیاه امری قطعی است و در ساخت مواد هیدروکربنه و پروتیئن ها نقش موثری دارد. عمدتا جای تجمع پتاسیم در سلول، سیتوپلاسم و واکوئلها می باشد و محل ذخیره آن، ساقه های گیاه است. پتاسیم در گیاه به عنوان حامل آنیونها عمل می کند. مثلا انتقال آنیون نیترات از ریشه به برگها را ممکن می سازد و بالعکس عامل عمده انتقال مواد ساخته شده از برگ، به اندامهای زاینده و ادامهای ذخیره ای گیاه است. پتاسیم عامل فعال شدن آنزیم های گیاهی است و به عنوان کاتالیزور در ساخت بسیاری از انواع مواد گیاهی و از جمله نشاسته و پروتئین دخالت دارد. رشد و نمو سرسع گیاه، نیاز به پتاسیم کافی دارد. غلظت پتاسیم در سلول، زیاد و تحرک آن در داخل گیاه، فوق العاده است. وقتی پتاسیم خاک کافی نباشد، پتاسیم موجود در برگهای پیر به برگهای جوان جابجا می شود و از آنجا به نقاط روبنده انتقال می یابد، لیکن همواره میزان پتاسیم ، در بافتهای مریستمی بیش از سایر باقتهای گیاهی است. وقتی جوانه ای رشد خود را انجام داد، پتاسیم آن خارج و در جوانه های سال یعد جمع می شود. نیاز گیاهان مختلف به پتاسیم، متفاوت و به طور متوسط کمتر از ازت و فسفر است، مگر گیاهان قندی و ریشه ای که غلظت پتاسیم در آنها متفاوت و به طور متوسط، کمتر از احتیاج گیاه است. این نیاز بستگی به طول دوره رشد، گونه گیاهی، نوع و میزان مواد تولیدی دارد، به علاوهنیاز هر گیاه به پتاسیم قابل جذب در مراحل معینی از رشد بیشتر است (محمدی و همکاران، 1385). اغلب کودهای پتاسیم در آب محلول هستند و نحوه اضافه آنها به خاک نقش زیادی در اثر بخشی کود ندارد. کلرور پتاسیم فراوان ترین ترکیب پتاسیم در طبیعت است. سولفات پتاسیم معمول ترین کود پتاسیم است که در زراعت مصرف می شود. پتاسیم از تجزیه اولیه بقایای گیاهی نیز به خاک اضافه می شود، اما هوموس خاک به عنوان منبع قابل توجه پتاسیم به شمار نمی رود، زیرا پتاسیم بوسیله مواد آلی تثبیت نمی گردد. خاک هایی که مقدار زیادی رس از نوع ورمی کولایت و ایلیت دارند پتاسیم را تثبیت می کنند. پتاسیم تثبیت شده با پتاسیم واقع در محلول خاک در حال تعادل است و به عنوان ذخیره پتاسیم خاک محسوب می شود. در صورتی که شدت تثبیت زیاد است می بایستی پتاسیم را به صورت نواری و قبل از کاشت در خاک قرار داد (خواجه پور، 1380).
1-5-3- فسفر
فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه است که در کلیه فرآیندهای بیوشیمیایی و ترکیب های آنزیمی دخالت دارد. افزون بر آن جزیی از پروتئین است و به عنوان بخشی از پروتئین هسته، غشای سلوی و اسیدهای نوکلئیک نقشی ویژه دارد. بر خلاف نیتروژن، ترکیبات فسفری کم و بیش نامحلول اند و به راحتی از پروفیل خاک شسته نمی شوند. با توجه به این که جذب فسفر به وسیله ریشه گیاه به روش های حرکت توده ای، پخشیدگی و تبادل تماسی انجام می شود، به دلیل تحرک بسیار اندک فسفر در خاک، کودهای ارتوفسفات دار بیشتر از راه پخشیدگی به ریشه گیاه می رسند. وجود آب برای پخشیده شدن یون ها ضروری است. قسقری که از راه کود به خاک اضافه می شود، بیشتر جذب سطوح ذرات شده و کمتر به شکل مواد معدنی رسوب می کند (آذرتیوند و همکاران، 1387). فسفر در بسیاری از فرآیندهای متابولیسمی در گیاه نقش دارد: – فسفر در تحریک رشد ریشه گیاه نقش دارد – جلو انداختن بلوغ گیاه – تکامل هسته و مقاومت به سرما بخصوص در بقولات چند ساله (سماوات و همکاران، 1387). فسفر بعد از ازت، مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است که نقش اساسی در متابولیسم گیاهی ایفا می کند و در همه ترکیبات آلی گیاهی و حیوانی به صورت اکسیده شده وجود دارد. فسفر در گیاهان جوان با رشد سریع عمدتا در بافتهای مریستمی تمرکز پیدا می یابد. در زمان تجدید فعالیت گیاهی به سهولت از قسمت های پیرتر به بافت های جوان در حال رشد انتقال می یابد، همچنین هنگام رسیدن محصول قسمت اعظم فسفری را که گیاه جذب کرده است در دانه ها یا میوه ها تجمیع می یابد (محمدی و همکاران، 1385). کودهای فسفره: جوانه زدن، باور شدن و رسیدن و کامل شدن محصول، به وجود مقادیر مناسبی از فسفر نیازمند است. همچنین، وجود فسفر باعث سهولت در جذب ازت از سوی گیاهان می گردد. فسفر را به صورت های مختلف (سوپر فسفات تریپل، فسفات مضاعف سدیم، کلسیم و …) در دسترس گیاهان قرار می دهند. در اثر کمبود این ماده، شکل و اندازه برگها غیر طبیعی و باریک شده و به رنگ سبز تیره و گاهی آبی در می آید. در سطح برگها، لکه های زرد ایجاد می گردد و رشد گیاه کاهش می یابد چنانچه کمبود شدید باشد، گیاه رشد کامل نداشته و کوتاهتر از حد طبیعی می شود. معمولا کودهای فسفره و پتاسیم را مدتی قبل از کاشت گیاهان به خاک می افزایند (امیدبیگی، 1388). قسمت اعظم کود فسفره ای که به خاک داده می شود بوسیله کلسیم در خاک های قلیایی و بوسیله آهن و آلومینیم در خاک های اسیدی تثبیت می گردد. چون میزان محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسیار محدود است می بایستی کودهای فسفره را قبل از کاشت به خاک داد و آنها را مستقیما در ناحیه توسعه ریشه قرار داد. به طور کلی، گیاهان جوان به فسفر بیشتری نسبت به گیاهان مسن نیاز دارند. به علاوه، توسعه ریشه در مراحل اولیه رشد محدودتر بوده و تراکم فسفر قابل جذب بیشتری در ناحیه توزیع ریشه ضرورت دارد. گیاهان ظرفیت زیادی برای جذب و ذخیره فسفر دارند. گفته شده است که 50 درصد فسفر مورد نیاز گیاه طی دوره ای حدود 20 درصد اولیه رشد جذب می گردد (خواجه پور، 1380).
1-5-4- کود شیمیایی و اهمیّت و کاربرد آن
امروزه به طور کلی برای تسریع رشد و نمو گیاهان زراعی و افزایش محصول آنها، مواد شیمیایی خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. ولی استفاده غالب از مواد شیمیایی مذکور در رابطه با آن دسته از گیاهانی است که اصطلاحا محصولات استراتژیک نامیده می شوند و اهمیت اقتصادی بسیار زیادی دارند. از مهمترین مواد شیمیایی مورد استفاده در اعتلای تولید محصولات کشاورزی می توان از علف کشها، قارچ کشها، حشره کشها، و مواد شیمیایی غذایی (کودهای شیمیایی) نام برد که به صورت های مختلفی به بازار عرضه می گردند. بعضی از کودها فقط محتوی ماکروالمانها و یا تنها میکروالمانها می باشند. بعضی دیگر، هر دو دسته را (ماکرو و میکروالمانها) شامل می شوند. وجود رابطه مناسب بین میکروالمانها و ماکروالمانهای محیط رشد و نمو یک گیاه، تنها باعث افزایش تولید محصول می گردد، بلکه مقاومت آنها را در مقابل آفات و بیماریها فزونی می بخشد. از مهمترین مواد تامین کننده رشد و نمو گیاهان دارویی، می توان از موارد زیر نام برد: کودهای ازته، کودهای فسفره و کودهای پتاسیم (امیدبیگی، 1388). کودهای شیمیایی ترکیبی از مواد غذایی مختلف است که مصرف آن در زمین غذای کامل و مناسبی را برای نبات فراهم می سازد. مواد غذایی مهم و موجود در این کودها عبارتند از ازت – فسفر – پتاس (مشیری، 1360). کودهای معدنی یا شیمیایی بطور مصنوعی و از ترکیبات شیمیایی و مواد مختلف معدنی در کارخانه های بزرگ و سنگین تولید می شوند و چون مواد آلی خاک های مورد کشت که برای تامین نیاز گیاهان بکار می رود، نمی توانند احتیاجات غذایی کشت و کار را بطور کامل تامین کنند. لذا استفاده صحیح از این کودها به منظور تولید بیشتر اجتناب ناپذیر است و می توان با مصرف آن ها کمبود مواد غذایی خاک و احتیاجات گیاه را بر طرف کرد(لادن مقدم، 1391).
1-5-5- کود دامی و اهمیّت و کاربرد آن
کودهای حیوانی شامل کودهای دامی و طیور است. مقدار مولد موجود در این کودها بسته به نوع دام و طرز تغذیه آن دام تفاوت میکند کود طیور از نظر فسفر و کود گوسفندی از نظر پتاسیم غنی میباشد. یکی از مزایای کودهای حیوانی عبارت از اصلاح مهم فیزیکی است که در نسج خاک بعمل می آورد و خاکهای سنگین گل رسی بوسیله پهن پوک شده و از مزایای تهویه و حفظ رطوبت بهره مند میگردد و به اصطلاح خاک را آبکش می کند و اگر پهن پوسیده خوب به خاکهای شنی داده شود به واسطه هوموس که تولید میگردد نسج خاک بسته شده و قابلیت حفظ رطوبت آن افزوده می شود (مشیری، 1360). کود دامی یکی از منابع ارزشمند در مزارع زیستی به حساب می آید. دام ها قادر به جذب تمام مواد غذایی علوفه نیستند. معمولا 75 تا 90 درصد عناصر