استراتژی های منابع انسانی و شایستگی منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} کارکنانی که هم خودشان و هم مدیر آنها را افراد شایسته قلمداد نمی کنند همبستگی بین نمره رضایت شغلی با ادراک کارکنان از شایستگی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

شایستگی منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} 2-3-1- مقدمهتوسعه سازمانی به منظور بهبود روابط کاری افراد با یکدیگر انجام شده است هدف این کارها بوجود آوردن یکسری داده ها... ادامه مطلب

ادامه نوشته

کشورهای توسعه یافته و آموزش نیروی انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} دو جزء اصلی این تعریف : 1- تغییر شخصیت و هویت سازمان 2- تغییر بر عملکرد و رفتار در سازمان ارگریس . تجدید نظر سازمانی را در تعریف... ادامه مطلب

ادامه نوشته

برنامه ریزی و اجرای تغییر و فرایندهای سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} درسال 1982 کتابی تحت عنوان (امیدشایسته و واجد قابلیت) توسط ریچادبویاتزیس که ازپیرامون حک کله لند بودبه چاپ رسید. وتوانست موضوع... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تصمیم گیری مشارکتی و مهارت های مدیریتی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} اول: قابلیت محوری: که همه کارکنان سازمان ملل متحد از جمله مدیران باید دارا باشند:1- توانائی ها و مهارتهای ارتباطی ... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تجارب موفقیت آمیز و به کارگیری دانش

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} تقریبا تمام اعمال مرتبط با این شایستگی بدون هیچگونه کمک و مساعدتی انجام می شود. البته بعضی مواقع شاید نیاز باشد که تنهابرای... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تجارب موفقیت آمیز و ارزیابی عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} فرهنگ واژگان شایستگی چارچوبی از شایستگی های هسته ای، کنشی یا خاص است که براساس شاخص های رفتاری تبیین می شود یک فرهنگ واژگان... ادامه مطلب

ادامه نوشته

استراتژی منابع انسانی و شایستگی منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} الگوهای شایستگی، توانایی انجام فعالیتها در محدوده شغل براساس استانداردهای تعیین شده تعریف شده است. در واقع الگوی شایستگی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

شایستگی منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0431B4 !important} تفکرسیستمیمدیریت تنوع فرهنگیمدیریت دانشانعطاف پذیریواندازه گیری سنجشHR فرایندهایبرونگرائیمدیریت کارراهه شغلیمشارکت... ادامه مطلب

ادامه نوشته